BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top


กวาวเครือออกฤทธิ์    
   อย่างไรบ้างHealth Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์
   กวาวเครือออกฤทธิ์อย่างไร 

                                                                                        ภ.ญ.ยุวดี สมิทธิวาสน์

กวาวเครือเป็นหนึ่งในจำนวนพืชสมุนไพรหลายชนิด ที่กำลังอยู่ใน
ความสนใจของนักวิจัยและประชาชนทั่วไป   โดยเฉพาะนำไปใช้
ขยายหน้าอกสตรีให้ใหญ่ขึ้น
              บทความต่อไปนี้คัดจากหนังสือ 
“การประชุมวิชาการเภสัชกรรมปี 2542” โดย ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ 
คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้อ่านจำนวนมาก

กวาวเครือมีด้วยกัน 4 ชนิด

 กวาวเครือขาว
 กวาวเครือแดง
 กวาวเครือดำ
 กวาวเครือมอ

กวาวเครือที่กำลังเป็นที่สนใจคือ กวาวเครือขาว เป็นไม้เถามีใบประกอบ 3 ใบย่อยและ มีหัวใต้ดินที่ให้ฤทธิ์แบบฮอร์โมนเพศหญิงที่ชื่อ
เอสโตรเจน   
พืชสกุลนี้พบขึ้นกระจายทั่วไปตั้งแต่อินเดีย  กลุ่มประเทศ
อินโดจีน มาเลเซีย โอเชีย จีน และญี่ปุ่น   มีทั้งสิ้น 17 สายพันธุ์ (species) 
มีรายงานที่พบในประเทศไทยอย่างน้อย 9 สายพันธุ์      เนื่องจากลักษณะที่
จำแนกสายพันธุ์เป็นลักษณะของดอก ช่อดอก และฝักซึ่งออกปีละครั้งเดียว
น่าจะยังมีความสับสนในเรื่องชื่อ และชนิดที่ถูกต้องของกวาวเครืออยู่

องค์ประกอบทางเคมีของหัวกวาวเครือมีสารสำคัญ 2 กลุ่มใหญ่ๆ ที่น่าสนใจมากคือ

1.ไฟโตเอสโตรเจน (PHYTOESTROGEN)
เป็นสารเคมีจากพืชที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เหมือนฮอร์โมนเพศหญิง
เอสโตรเจน สารนี้สามารถพบได้ ในถั่วเหลืองด้วยและยิ่งได้รับความ
สนใจยิ่งขึ้น เนื่องจาก น่าจะเป็นปัจจัยต่อการลดอุบัติการเกิดโรคมะเร็ง
เต้านม ลำไส้ใหญ่ และต่อมลูกหมาก รวมถึงอาการเนื่องจากวัยหมด
ประจำเดือน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งโรคดังกล่าว พบน้อยกว่า
ในชาวเอเชีย เมื่อเทียบกับชาวยุโรป เพราะชาวเอเชียบริโภคอาหาร ซึง
ผลิตจากถั่วเหลืองมากกว่าชาวยุโรปมาก
2.ไมโรเอสตรอล (MIROESTROL)
มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเหมือนฮอร์โมนเพศหญิง       ชื่อเอสตราไดออล 
(ESTRADIOL) ซึ่งมีฤทธิ์ค่อนข้างแรง         มีผู้รวบรวมงานวิจัยของ
กวาวเครือขาวระหว่างปี 2542-2541 (โดยยุทธนา สมิตะศิริ)   สรุปได้
ว่า ทั้งในรูปผงแห้งและสารสกัดหัวกวาวเครือขาวมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน
เพศหญิง ในสัตว์หลายชนิดดังกล่าวดังแสดงในตารางข้างล่างนี้

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สัตว์ทดลอง
1) คุมกำเนิดสัตว์ทดลอง  เช่น นกกระทา, หนู, สุนัข
2) ชักนำการทำแท้งในสัตว์ทดลอง เช่น หนู
3) ยับยั้งการให้นมในสัตว์ทดลองที่กำลังให้นมลูก เช่น หนู
4) ผลขยายขนาดเต้านม เช่น หนู,แพะ, หมู
5) ผลต่อระบบสืบพันธุ์ในสัตว์ทดลองเพศผู้ - ยับยั้งการสร้างสเปิร์ม
- ลดจำนวนครั้งที่ผสมพันธุ์
6) ผลต่ออวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย - ปากช่องคลอดขยาย

 
 

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.