BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   

top
Aromatherapy Information
and Resources
  Aroma Candle Gel
  เทียนแบบเจล สำหรับทำเทียน
  เจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ

รายละเอียด Versagel สำหรับใช้
    ทำเทียนเจลอโรม่า

   Gel Wax for Candle gel
รายละเอียดของไส้เทียนสำหรับใช้กับ
   เทียนแบบเจล

   Wick - metal Core - Zinc
รายละเอียดการใช้น้ำมันหอมระเหย
   ที่จะใช้กับเทียนเจลอโรม่า

   Essential  oil fragrance
รายละเอียดอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับ
    เทียนเจลแบบแฟนซี

   Embed / Fantasy Gel
ปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับเทียนเจล
  
Gel Candle FAQ
เริ่มต้นในการทำเทียนแบบเจลกัน
   Start making Candle gel

History of Aromatherapy
 

What are Essential Oils?
Is All the Hype True? 
Safety Information 

Tips for Beginners  
Aromatherapy Diffusers 
General Glossary 

ผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด  
   Aromatherapy products 
   click
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ 

 

 

 


 Aroma Candle Gel  เทียนแบบเจลสำหรับทำเทียนเจลหอมอโรม่า/เทียนเจลประดับ

  
 

Section 4.  FRAGRANCE / Essential Oils

This part is very important!  Please read carefully!  In order for a fragrance oil to be safe for use in gel, it must be non-polar, and over 170 flash point.  Non-polar means that the fragrance is miscible (will mix well) in mineral oil.  There is a way to test for this, and I strongly recommend testing any fragrance you plan to use before using it in gel. 

How much to use:
Penreco recommends using no more than 3% (1/2 oz per pound) in Low Density gel, and up to 5% (3/4 oz per pound) in Medium or High Density gel.  Measure your fragrance by weight, not liquid volume.  I suggest using an accurate digital scale.

Important Note:
Make very sure to completely and thoroughly mix your fragrance oil in the gel!  This cannot be stressed enough.  Even when using the right kind of non-polar 170+ FP fragrance, it is still imperative that the oil be mixed in well to avoid any possible separation.  Stir stir stir, for at least 2 full minutes!  And when you think you've probably stirred enough, stir as much again just to be safe!

Where to get them:
I recommend buying fragrance oils that are specifically formulated for use in gel, and buying from only reputable sources.  If a fragrance company does not specify their fragrances to be safe for gel, you will need to get MSDS sheets on them and determine the flash point, and then test them for polarity.  Even if a company simply labels them "gel safe", be sure to question them on how they determined this, and verify that they have been tested properly.  It is still a good idea to test a small amount from each new batch you get just to double check, even if it is stated as safe by the supplier.  Manufacturers can make mistakes sometimes too and there can sometimes be variances in batches, so it's best to be responsible for the testing yourself and leave no doubts.


 

How to test for Polarity:
This is a simple test that was developed by a lab so that the home user 
would have an easy,
inexpensive and accurate method of testing fragrances. 

1) Part One:  First make sure your glass is clean, dry and clear (easy to  
    clearly see through).  Some glass
can have flaws in it and may not give you 
    a good clear view.  We use scientific grade test tubes, but you can use 
    small, clear glass oil bottles.

2)  Take 3 parts fragrance oil and mix it with 1 part white mineral oil. (Example: 
      3/4 tsp. to 1/4 tsp.). Eye
droppers (pipettes) or syringes with measurements 
      on them will work for this.  The correct type of oil to use is a
straight cut 
      mineral oil with a viscosity of about 230 SUS@100F and a flash point of 
      around
435-440F.  The food grade mineral oil you can get at your local 
      pharmacy will work fine. You cannot use
baby oil, as it already contains 
      fragrance, and will not give you an accurate result.  

     We use only Penreco mineral oil in our testing.

3)  Mix the oils thoroughly (put it into a clear glass bottle with cap, and shake 
     well). If the mixture clouds for a second as you mix it, but then clears up as  
     you continue, that may be ok. Let it sit for no more than
5 minutes.  
     If it stays cloudy no matter how much you mix, it is polar & unsafe.  If there is 
     any separation
line or beads, it is polar & unsafe.  If it remains clear and 
     there is no separation, then do the second part
of the test below.

4) Part Two:  The next step is to reverse the proportions and do the test using 
    1 part fragrance and 3 parts
mineral oil.  It is important to do it both ways 
    and make sure there is no clouding or separation in either
mixture. 
    The easiest way to do this is to add 8 parts mineral oil to the mixture you 
    already have in the
bottle and shake very well.  Let it sit for no more than 
    5 minutes.  If there is any clouding or seperation, then it is polar & unsafe.  
    If the mixture is completely clear with no hint of cloudiness, beading or any

    seperation line, then it is non-polar, and therefore safe to use. 

Tip:  I find the best way to see really clearly is to hold the bottle up to a light, 
          this way you can see any
fine lines or beads.  Sometimes they can be 
         difficult to see!

Below are a couple of examples of polarity tests I did in clear glass test tubes.  In this example, the oil on the left clouded up and proved to be polar.  But the oil on the right remained perfectly clear with no separation or clouding at all and proved to be non-polar. 

Polar (NOT Gel Safe)----------Non-Polar (Gel Safe)
 Polar:  Not gel safe         Non-Polar:  Gel safe

Why is Polarity so important?
Gel is a non-polar substance, therefore it will only mix completely with other non-polar substances. It can sometimes appear to mix with some polar substances, but looks can be deceiving!  Even though it looks as though it's mixing well now, the likelihood of separation down the road is greatly increased.  Due to the wide variety of ingredients used in fragrance oils, the end result is a wide range of polarity levels in the finished products.  Some oils are more polar than others, some more non-polar than others.  In order for a scent to mix properly with gel it needs to be as non-polar as possible.  Polar fragrances can cloud the gel, which is a sign of separation.  They can also form pockets, or " pool".   Pooling can occur anywhere throughout the candle, not just on the top where it can be easily detected.  It can sometimes take months for separation and pooling to occur.  If you burn a candle that has "pockets" of fragrance oil that have separated, once the flame reaches that oil pocket it will likely flare up, causing possible injury or fire damage!  Polar fragrances also lower the overall flash point of the gel to a greater degree than a non-polar fragrance with the same flash point.
 

Penreco's Stance on Polarity Testing
--------------------------------------------------------------------------------
The following is information posted by Edward from Penreco in answer to the recent questions about polarity testing.

There has been quite a lot of talk recently about the polarity test. Who came up with it? Is it accurate? Why do it? What does it really mean? I will try to keep this short and simple. The test was developed by our labs with input from fragrance houses to design a simple test for the polarity of fragrances with mineral oil, the predominate material in candle gel. Polarity and flash points of the fragrance oils have been identified as the main cause for candle gel fires. We have been able to produce candles that flare in our labs and have conducted reviews of the remains of candles given to us that flared. Polarity and over scenting were the main culprits. The tests of one part fragrance oil/3 parts mineral oil and 3 parts fragrance oil/one part mineral oil is conservative, simple and accurate test for polarity. This is what we wanted, to design  something anybody could do. If the fragrance you are testing separates or creates haziness in either of the two blend ratios, then there is a chance that there is some polar structure to it. For safety reasons we wanted a conservative, simple test and that is why it is done with mineral oil, not gel. Fragrances themselves are complex chemicals and there are numerous vehicles that are used as carrier oils. A simple test for a complex chemical needed to be designed and that is what the polarity test is. Obviously Penreco wants to see this market continue to grow, we have committed capital and resources to our gel business for 10 years now. We have been producing and marketing gels for over 9 years. We feel the candle gel market is no fad, and we plan on supplying candle gels for many more years to come. Because of this we are committed to the safety of the consumer. A fail proof polarity test is part of the overall package of safety factors that we feel needs to be passed on to the industry. There are a number of companies that have been started to serve and supply this industry, that is great and we applaud and welcome their efforts. But the safety information that we pass on has been developed over several years and with help from many. If you want to see more on the safety and handling of Penreco candle gels you can visit our web site at www.penreco.com. 


 เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุคนธศาสตร์บำบัด คลิก - Aromatherapy products click