BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
Immunohematology : 
Blood group

หมู่โลหิต/ การตรวจหมู่เลือด

อาการตัวเหลืองในเด็กแรก
  คลอด เนื่องจากหมู่เลือดของ
  แม่และลูกที่แตกต่างกัน
  Hemolytic disease of 
  the newborn


ระบบหมู่เลือด ABO
   ABO Blood group
  - หลักในการให้เลือด
  - พ่อ แม่กรุ๊ปใด จะมีลูกที่มี
    เลือดกรุ๊ปใดได้บ้าง

ระบบหมู่เลือด Rh
   Rh Blood group

ระบบหมู่เลือด Lewis
   Lewis blood group

การทดสอบความเข้ากันได้ที่
  ต้องทำก่อนมีการให้เลือด


วิธีการตรวจหาหมู่เลือด
   Blood group testing
ชุดตรวจหมู่เลือดด้วยตนเอง
   Home test Blood groupHealth Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


  Hemolytic Disease of the newborn      

--------------------------------------------------------------------------------
เป็นโรคในทารกแรกคลอดที่เกิดเนื่องจากมีการแตกของเม็ดเลือดแดง hemolysis ของทารกเอง ทำให้
ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน erythroblast มาก อาการที่พบคือ มีลักษณะ ซีด เหลือง ตับ ม้ามโต 
มีระดับของ Bilirubin สูง หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาระดับของ bilirubin ที่สูงและนานเกินไป
จะทำให้เกิดอันตรายต่อสมองของทารก ( เรียก Kernicterus) 

โรคเกิดขึ้นเนื่องจากแอนติบอดีย์ชนิด IgG isoantibody ของมารดาที่ผ่านมาทางรกเป็นแอนติบอดีย์ต่อ
แอนติเจนบนผิงเม็ดเลือดแดงของลูก เป็นเหตุให้เกิดปฏิกริยาทางอิมมูนในการทำลายเม็ดเลือดแดงของทารก
ปรากฏการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อหมู่เลือดของมารดากับบิดาต่างกัน และบุตนในครรภ์มีหมู่เลือดเดียวกับของ
บิดา ทำให้หมู่เลือดของลูกและแม่ต่างกัน สามารถพบลักษณธเช่นนี้ได้ในหมู่เลือดระบบ ABO และ Rh

อาการเนื่องจากระบบหมู่เลือด ABO

อาการที่พบได้บ่อยที่สุดคือการที่แม่มีหมู่เลือด O แล้วลูกมีหมู่เลือดเป็น A หรือ B
พวกที่เกิดจากระบบ ABO เรียกว่า  ABO blood group incompatibility  เนื่องจากแอนติบอดีย์ของ
หมู่เลือดระบบ ABO เป็น naturally occuring antibody (เป็นแอนติบอดีย์ที่เกิดขึ้นมาได้เองตาม
ธรรมชาติตั้งแต่เกิด) ซึ่งแม่ที่มีหมู่เลือด O ในซีรั่มของแม่จะมีแอนติบอดีย์ ต่อทั่ง แอนติเจน A และ
แอนติเจน B  ซึ่งถ้าลูกมีหมู่เลือดเป็น A หรือ B (บนผิวเม็ดเลือดแดงของลูกก็จะมีแอนติเจน A หรือ B อยู่) แอนติบอดีย์นี้จะสามารถผ่านรกมายังลูกได้ และจะไปยังบนผิวเม็ดเลือดแดงของลูก พร้อมกระตุ้นให้เกิด
ขบวนการที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการซีดในทารก เกิดมีระดับของ
บิลิรูบินในเลือดลูกสูง เกิดอาการตัวเหลืองตาเหลือง หากปล่อยไว้ไม่รีบหาทางลดระดับของบิลิรูบินในเลือดลง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองของทารกได้เรียกโรค Kernicterus   

การกำจัดหรือลดระดับของบิลิรูบินในทารกได้โดยการฉายแสง จะเห็นว่ามีการปิดตาทารกเพื่อป้องกันอันตราย
ของดวงตาทารกจากการถูกแสง จากนั้นก็จะใช้ไฟส่องที่ตัวทารก เนื่องจากบิบิรูบินมีความไวต่อแสงและถูก
ทำลายได้  สามารถช่วยลดได้ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากการแตกของเม็ด
เลือดแดงของลูกมีความรุนแรงมากเกินกว่าการฉายแสง แพทย์อาจพิจารณาใช้การถ่ายเลือดเพื่อช่วยลดระดับ
ของบิลิรูบินไม่ให้มีระดับสูงนานเกินไป

อาการเนื่องจากระบบหมู่เลือด Rh
โดยแม่เป็นหมู่เลือด Rh -ve แล้วลูกเป็นหมู่เลือด Rh +ve มักจะพบอาการได้ในครรภ์ที่สองขึ้นไป (เกิดได้
โดยที่แม่เป็น Rh -ve พ่อเป็นหมุ่เลือด Rh +ve ลูกสามารถมีหมู่เลือดเป็น Rh +ve)  เพราะ anti-Rh 
antibody มิได้เป็น naturally occuring antibody หรือในคน Rh -ve ปกติจะยังไม่มี anti-Rh 
antibody ในกระแสเลือดมาก่อน การคลอดครั้งแรกจึงเหมือนเป็นการถูกกระตุ้นให้ระบบของแม่สร้าง
แอนติบอดีย์ ต่อ Rh แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงขึ้นมา แต่ยังไม่มีผลใดๆต่อลูกคนแรกเพราะคลอดออกมาแล้ว
ต่อมาในครรภ์หลังถ้าบุตรมีหมู่เลือด Rh +ve อีก ครานี้ anti-Rh antibody จากแม่จะผ่านไปยังรกเข้าไป
ยังตัวลูกและทำให้เม็ดเลือดแดงในลูกเกิดการแตกง่ายขึ้น (hemolysis)
ในปัจจุบันเรามีวิธีป้องกันเมื่อตรวจพบว่าหมู่เลือด Rh ของแม่เป็น Rh -ve และหมู่เลือดของลูกเป็น Rh +ve
โดยการให้ anti-Rh immune serum ให้กับแม่หมู่เลือด Rh -ve ภายใน 24 ชม. หลังคลอดบุตรทุกครั้ง
ตั้งแต่ครรภ์แรก เพื่อป้องกันมิให้เม็ดเลือดแดงจากลูกที่เป็น Rh +ve เข้าไปในร่างกายแม่เพื่อกระตุ้นให้ระบบ
ของแม่สร้าง anti-Rh antibody ขึ้นมาได้ การป้องกันเช่นนี้ลูกในลำดับต่อไปที่จะคลอดมาไม่มีปัญหา 


                         
--------------------------------------------------------------------------------
Drug induced hemolytic anemia
มียาหลายชนิดที่ทำให้ผู้ได้รับยาเกิดการแตกของเม็ดเลือด hemolytic anemia ได้ ตัวอย่างยาได้แก่
ยาต้านแบคทีเรีย เช่น penicillin, sulfonamides, cephalosporin, rifampicin  
กลุ่มยาลดความดัน เช่น alphamethyldopa
กลุ่มยาแก้แพ้ antihistamine
ยารักษาโรคเบาหวาน sulfonyl urea
ยารักษามาลาเรีย quinine
ยาลดไข้ เช่น phenacetin, P-aminosalicylic acid

กลไกในการทำให้เม็ดเลือดแดงแตกจากยา มีได้ 4 รูปแบบคือ
1. Immune complex formation

    drug-antibody complex ที่เกิดขึ้นจะไปจับ adsorb อยู่บนผิวของเม้ดเลือดแดง และมีการกระตุ้น
    ระบบคอมพลีเม็นท์ให้เกิดขึ้น ระบบคอมพลีเม็นท์ทำให้เกิดการทำลายของเม้ดเลือดแดงนั้นทำให้เกิดอาการ
    hemolysis ของเม้ดเลือดแดงที่มี immune complex จับอยู่ที่ผิว ตัวอย่างของยาที่ทำให้เกิดกลไกนี้
    ได้แก่ quinine, quinidine, sulfonamide, phenacetin เป็นต้น
2. Hapten adsorbtion
    ยาประพฤติตนเป็น hapten ไปทำปฏิกริยากับ protein carrier บนผิวของเม็ดเลือดแดง แล้วไปกระตุ้น
    ระบบอิมมูนให้สร้าง IgG antibody การทำลายของเม็ดเลือดแดงส่วนใหญ่เกิดจาก Phagocytosis
    ตัวอย่างยาที่เป็นสาเหตุของกลไกนี้ได้แก่ penicillin หรือ cephalosporin ในขนาดสูงๆ
3. Non-specific adsorbtion
    ยาที่ทานเข้าไปจะไปจับกับเม็ดเลือดแดง แล้วเปลี่ยนผิวของเม็ดเลือดแดงนั้นให้มีความเหนียวความหนืด
    ทำให้โปรตีนในซีรั่ม รวมทั้งอิมมูโนโกลบูลินไปจับบนผิวของเม็ดเลือดแดงนั้นซ้ำอีก กลไกนี้อาจไม่ถึงกับทำ
    ให้เกิดการแตกของเม็ดเลือด แต่ในการให้เลือดเมื่อนำเม็ดเลือดแดงนี้มาทำ direct coombs' test จะให้
    ผลเป็นบวก ยาที่ทำให้เกิดได้เช่น cephalosporin
4. Unknown mechanism
    น้อยกว่า 1% ของผู้ที่ใช้ยาลดความดัน alphamethyldopa (aldomet) จะเกิด hemolytic 
    anemia  ยังไม่ทราบกลไกการเกิดที่แน่นอน อาจเป็นเพราะยาไปเปลี่ยนแอนติเจนของเม็ดเลือดแดง ทำให้
    กลายเป็น immunogen ไปกระตุ้นร่างกายให้สร้างแอนติบอดีย์ เป็นแบบ IgG

--------------------------------------------------------------------------------


 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.