BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

   top

กัญชา / 
 
Cannabis-Marijuana


 - ลักษณะทางกายภาพ
 - ประวัติความเป็นมา
 - แหล่งผลิต
 - การออกฤทธิ์
 - ผลต่อร่างกาย
 
 Cannabis-Marijuana
 English version

ชุดทดสอบการหาสาร
   เสพติดในปัสสาวะ
   Rapid test for Drug of
   Abuse

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 กัญชา / Cannabic-Marijuana      


กัญชา

ชื่อทั่วไป
กัญชา (Cannabis)

ชื่ออื่น ๆ
เนื้อ

ชื่อทางวิทยาศาสตร์  -

สารเคมีที่ออกฤทธิ์
เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinal)

ลักษณะทางกายภาพ
กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน ลำต้นสูงประมาณ 2-4 
ฟุต ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ 5-8 แฉก คล้ายใบมันสำปะหลัง
ที่ขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะๆ ออกดอกเป็นช่อเล็กๆตามง่ามของ
กิ่งและก้าน ส่วนที่นิยมนำมาเสพ คือก้าน ใบ และยอดช่อดอกกัญชาโดยนำมา
ตากหรืออบแห้งแล้วบดหรือหั่นให้เป็นผงหยาบๆ จากนั้นจึงนำมายัดไส้บุหรี่สูบ 
หรืออาจสูบด้วยกล้องหรือบ้องกัญชา บ้างก็ใช้เคี้ยวหรือผสมลงในอาหาร
รับประทาน 

ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาที่พบนอกจากจะพบในลักษณะของกัญชาสด กัญชา
แห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้วยังอาจพบในรูปของ “น้ำมันกัญชา” (Hashish 
Oil) ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ได้จากการนำกัญชามา
่ผ่านกระบวนการสกัดหลายๆ ครั้ง หรืออาจพบในลักษณะของ “ยางกัญชา” 
(Hashish) ซึ่งทำจากเกษรของดอกกัญชามีลักษณะเป็นผงละเอียดและมี
ส่วนที่เป็นยางเหนียวมากกว่ากัญชาชนิดอื่น เป็นต้น


ประวัติความเป็นมา
กัญชา เป็นพืชพันธุ์ไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งขึ้นได้เกือบทั่วโลกต้นกัญชาสามารถนำ
มาใช้เป็นยาเสพติดได้เกือบทุกส่วน มนุษย์รู้จักกัญชาและเสพกันมานาน 
ประมาณ 4,000-5,000 ปีมาแล้ว แต่เดิมเข้าใจกันว่ากัญชาปลูกขึ้นได้ใน
ประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ในทวีปอาฟริกาและเอเชีย ต่อมาได้ทดลองนำ
กัญชาจากอาฟริกาใต้ไปปลูกในนอร์เวย์ และไอซแลนด์ซึ่งมีอากาศหนาว 
กัญชาก็ปลูกขึ้นได้ดีและมีสารตัวสำคัญที่ทำให้กัญชามีฤทธิ์    คือ  เตตรา
ไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinal) อยู่มากด้วย ดังนั้นกัญชาจึง
สามารถปลูกขึ้นได้ทั่วโลกและอาจมีชื่อเรียกต่างกันไปในแต่ละประเทศ


ประเภทของยา
จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2522


แหล่งผลิต
มีการลักลอบปลูกกัญชากระจายอยู่ในหลายจังหวัดของภาคต่างๆ พื้นที่ที่มี
การลักลอบปลูกมากที่สุดคือ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ จ.สกลนคร 
จ.นครพนม และ จ.มุกดาหาร ส่วนภาคเหนือ พื้นที่หลักได้แก่ จ.ตาก และ 
จ.พิษณุโลก สำหรับภาคกลางมีการลักลอบปลูกกระจายทั่วไป โดยเฉพาะ
บริเวณแนวชายแดนไทย-พม่าด้านตะวันตก ตลอดจนพื้นที่ใน จ.สระบุรี และ 
จ.ลพบุรี ผลจากการใช้มาตรการต่างๆ ทำให้การผลิตกัญชาทั่วประเทศลดลง 
ดังจะเห็นได้จาก สถิติการตัดฟันกัญชาสดในปี 2536 จำนวน 301 ตันเหลือ
เพียง 56 ตันในปี 2541

การแพร่ระบาด
ปัญหาการแพร่ระบาดของกัญชาไม่รุนแรงนักเมื่อเทียบกับยาเสพติดชนิดอื่น 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เสพส่วนใหญ่จะใช้กัญชาในลักษณะเป็นการทดลองเสพ 
หรือเสพเป็นครั้งคราว ทำให้ปัญหาการเสพกัญชาจนถึงขั้นเสพติดมีไม่มากนัก 
จากสถิติการเข้ารับการบำบัดรักษาในช่วงต้นปี 2542 (เดือนมกราคม -
มีนาคม 2542) พบว่า ในจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาทั้งสิ้น 10,833 ราย 
เป็นผู้เข้ารับการบำบัดรักษากัญชาเพียงร้อยละ 1.1 เท่านั้น

การออกฤทธิ์
กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
คือ ทั้งกระตุ้นประสาท กดประสาท และหลอนประสาท สารออกฤทธิ์ที่อยู่ใน
กัญชามีหลายชนิด    แต่สารสำคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทำให้ร่างกาย 
อารมณ์ และจิตใจเปลี่ยนแปลงไป คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล   (Tetra
hydrocannabinal) หรือ THC ที่มีอยู่มากในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา สาร 
THC นี้ในเบื้องต้นจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาททำให้ ผู้เสพตื่นเต้น  ช่างพูด 
และหัวเราะตลอดเวลา   ต่อมาจะกดประสาททำให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมา
เหล้าอย่างอ่อน เซื่องซึม  และง่วงนอน  หากเสพเข้าไปในปริมาณมากๆจะ
หลอนประสาททำให้เห็นภาพลวงตา  หูแว่ว  ความคิดสับสน  ควบคุมตนเอง
ไม่ได้

ผลต่อร่างกาย
1. มีอาการตาแดง คออักเสบ คอแห้ง เหงื่อออกมาก และกัญชาทำให้เพิ่ม
การขับน้ำในร่างกายผู้เสพ ซึ่งทำให้ผู้เสพกัญชาหิวน้ำและต้องการของหวานๆ 
มาก ทำให้กินอาหารจุ
2. มีอาการสั่นของกล้ามเนื้อ มือสั่น เท้าสั่น ทรงตัวไม่อยู่มีอาการผิดปกติทาง
สายตา ขาดการควบคุมตนเอง ซึ่งมีอันตรายอย่างยิ่งถ้าผู้เสพกัญชาขับรถยนต์ 
หรือเดินในท้องถนน
3.มีอาการเวียนศรีษะอย่างแรง หูอื้อ มีเสียงในหู ม่านตาขยายกว้างขึ้น มักอยู่
ไม่สุข พูดพล่าม หัวเราะลั่น เอะอะ หรือแสดงตลกต่างๆ ความรู้สึกต่อความ
เจ็บปวดและประสาทสัมผัสไวมากขึ้น
4.มีอาการความดันเลือดสูง อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น ทำให้อุณหภูมิใน
ร่างกายลดต่ำ มือเท้าเย็น และกัญชามีส่วนทำให้เปลี่ยนระดับน้ำตาลในเส้น
เลือดด้วย
5.มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน ตื่นเต้นกระสับกระส่าย หายใจไม่สะดวก 
ทำการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายได้พร้อมกันได้ยาก
6. มีอาการทางความคิดสับสน การตัดสินใจและสมาธิเสีย อารมณ์ซึมเศร้า
คุมสติไม่อยู่ เกิดอาการเป็นโรคจิตขึ้นได้ อาการต่างๆเหล่านี้ อาจจะมีอยู่เป็น
เวลาหลายชั่วโมง หรือหลายสัปดาห์ก็ได้ ดังนั้น ผู้เสพกัญชาเป็นประจำมัก
หลีกเลี่ยงอาการเสื่อมทางจิตไม่พ้น จนกลายเป็นโรคจิตในที่สุด

Marijuana:

What is Marijuana?
Marijuana is a green or gray mixture of dried, shredded flowers and leaves of the hemp plant Cannabis sativa.Hemp Plant Cannabis Sativa

Cannabis In a Dried Form

How is Marijuana consumed?
It is usually smoked as a cigarette (called a joint or a nail) or in a pipe or bong. In recent years, it has appeared in blunts. These are cigars that have been emptied of tobacco and re-filled with marijuana, often in combination with another drug, such as crack. Some users also mix marijuana into foods or use it to brew tea.

What are the effects of Marijuana?
The short-term effects of marijuana use include problems with memory and learning; distorted perception; difficulty in thinking and problem solving; loss of coordination; and increased heart rate, anxiety, and panic attacks. Marijuana users experience the same health problems as tobacco smokers, such as bronchitis, emphysema and bronchial asthma. Some of the effects of marijuana use also include: an increased heart rate, dryness of the mouth, reddening if the eyes, impaired motor skills and concentration, and frequent hunger and an increased desire for sweets. Occasionally hallucinations, fantasies and paranoia are reported.

How can you tell if someone has been using marijuana?
If someone is high on marijuana, he or she might
* seem dizzy and have trouble walking;
* seem silly and giggly for no reason;
* have very red, bloodshot eyes; and
* have a hard time remembering things that just happened.
When the early effects fade, over a few hours, the user can become very sleepy.

What are common street names for Marijuana?
There are over 200 slang terms for marijuana including "pot," "herb," "weed," "boom," "Mary Jane," "gangster," and "chronic."

What is the detection period for Marijuana?
Marijuana is detectable in urine for 48-72 hours after single use. Habitual or chronic use can be detected in urine for up to 12 weeks depending on quantity, duration, and frequency of use.

Are there substances or conditions that may cause a false positive?
Substances that may cause a false positive are:

Naproxen (Aleve)
Ketoprofen (Orudis KT)
Promethazine (Phenergan, Promethegan)
Riboflavin (B2, Hempseed Oil)
Kidney infection (Kidney disease, diabetes) Liver Disease
Dronabinol (Marinol)

   


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.