MediServ HealthBoard

 

Listing - ดูรายละเอียดคำถามทั้งหมด 

Post new topics - ฝากคำถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน

Name - ชื่อ
Email - อีเมล์
Character - สภาพสถานะ            
Subject - หัวข้อเรื่อง
Message - รายละเอียด ลักษณะอาการ ความผิดปกติที่สังเกตุได้
   

กระดานสุขภาพ ไทยแล็ปออนไลน์ จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางเพื่อขอความรู้ คำแนะนำ การดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้อง ตามแนวนโยบายสาธารณสุขเชิงรุกที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ " การมีสุขภาพที่สมบูรณ์ ดีกว่าการรักษาพยาบาล " ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับผู้ชำนาญการ ผู้มีประสบการณ์ที่สละเวลาแวะมาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ MediServ HealthBoard