BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com

top


  เรื่องอาหารการกินและการ
     กินอาหารเพื่อป้องกันโรค

     

 
เบตาแคโรทีนคืออะไร  

 
ปัญหาของเบตาแคโรทีน
     แบบแคปซูล
  ข้อแนะนำ  

  

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


    เรื่องของอาหารการกินและการกินอาหารเพื่อป้องกันโรค 
     
 เบต้าแคโรทีนต้องจากผัก ไม่ใช่จากแคปซูล      


เบตาแคโรทีนคืออะไร ?
เป็นสารอาหารประเภทวิตามินที่ละลายได้ดีในน้ำมัน เป็นสารต้นตอในการ
สร้างวิตามินเอ ที่มีความสำคัญต่อกลไกการมองเห็น การสร้างเนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโต การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย เป็นเพราะเบตาแคโรทีนช่วย
สร้างวิตามินเอนี่เองจึงถูกจัดเป็ฌนสารอาหารตัวสำคัญที่วงการแพทย์และ
โภชนาการให้ความสนใจ

แต่เดิมแพทย์และนักโภชนาการเข้าใจบทบาทของเบตาแคโรทีนเป็นแค่สาร
ต้นตอในการสร้างวิตามินเอเท่านั้น นักโภชนาการจึงแนะนำให้คนทั่วไปรับ
ประทานผัก ผลไม้ที่มีเบตาแคโรทีนสูง เช่น มะละกอสุก มะม่วงสุก ตำลึง ผัก
ใบเขียว เพื่อใช้เป็นแหล่งต้นตอของวิตามินเอเพียงอย่างเดียว
ต่อมาในภายหลังนักวิจัยทางการแพทย์พบว่า เบตาแคโรทีนยังทำหน้าที่เป็น
สารต้านออกซิเดชั่น ได้เช่นเดียวกับวิตามินอี วิตามินซี และธาตุซีเลเนียม โดย
สามารถต้านการเกิดอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดสาระพันปัญหาของร่างกาย 
เจ้าอนุมูลอิสระเป็นต้นต่อทำให้เกิดความผิดปกติของเซลและเนื้อเยื่อของ
ร่างกาย เป็นสาเหตุของการเกิดต้อกระจก โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด มะเร็ง 
และโรคที่เกี่ยวข้องกับการไวแสงอื่นๆ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการชรา
ของร่างกายด้วยเมื่อเบตาคาโรทีน
สามารถยับยั้งปัญหาของเจ้าอนุมูลอิสระได้ก็เท่ากับว่ามันสามารถยับยั้งกลไก
การเกิดโรคต่างๆได้ เหตุนี้เองจึงมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นวิตามิน อี / ซี รวมไปถึงเบตาคาโรทีนนี้ด้วย 
จนปัจจุบันถึงขนาดมีการผลิตเป็นแคปซูลออกมาวางจำหน่ายมีการโฆษณา
ว่าสามารถป้องกันมะเร็ง ป้องกันโรคหัวใจ หลอดเลือด ป้องกันการเกิดต้อ
กระจกช่วยชลอความแก่เป็นต้น

ปัญหาของเบตาแคโรทีนแบบแคปซูล
เบตาคาโรทีนแบบแคปซูลเข้ามาในวงการอาหารเสริมได้ไม่นานก็เริ่มเกิด
ปัญหา เมื่อกลุ่มนักวิจัยชาวฟินแลนด์ ดร.โอเมนส์ (G.S. Omenn) และคณะ
ทำการศึกษาวิจัยบทบาทของการเสริมเบตาคาโรทีนในการป้องกันมะเร็ง
โดยทดลองในคนที่สูบบุหรี่จัด ทำการศึกษาโดยดูผู้ที่สูบบุหรี่จัดและได้รับ
เบตาคาดรทีนแล้ว ความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดจะลดลงบ้างหรือไม่ จากการ
ทดลองที่ได้ทำติดต่อกันนานร่วม 6 ปี ผลการศึกษาออกมาแทนที่จะช่วยลด
โอกาสการเกิดมะเร็งปอดตามที่คาดการณ์ไว้กลับกลายเป็นว่าบรรดาผู้ที่
สูบบุหรี่จัดที่ได้รับการเสริมเบตาคาโรทีนเป็นมะเร็งมากกว่าปกติ
นพ.เฮเนเกนส์ (C.H. Hennekens) และคณะทดลองให้แพทย์ชายจำนวน 
22071 คนทานเสริมเบตาคาโรทีนแคปซูลเป็นเวลานาน ถึง 12 ปีครึ่ง งาน
วิจัยเสร้จเอาเมื่อปลายปี 2538 ได้ผลสรุปว่าการเสริมเบตาคาโรทีนในคน
ปกติ ไม่ได้ช่วยลดการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆเลย จะเสริมหรือไม่เสริมก็ให้
ผลไม่แตกต่างกัน
นพ.ปัปปาลาร์โด (G. Pappalardo) และคณะรายงานผลการวิจัยทดลองใน
ปี 2539 ว่าผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จะมีระดับเบตาคาโรทีนในเซลผนังทาง
เดินอาหารค่อนข้างต่ำ และเมื่อลองรับประทานเบตาคาโรทีนแคปซูลดูแล้ว
ระดับเบตาคาโรทีนในเซลผนังทางเดินอาหารก็จะสูงขึ้น   การทดลองนี้แม้
จะไม่ได้บอกว่าการเสริมเบตาคาโรทีนจะช่วยป้องกันหรือรักษามะเร็งลำไส้
ใหญ่ได้หรือไม่ แต่ก็พอเป็นแนวทางว่าปริมาณสารเบตาคาโรทีนที่ลดลงใน
เนื้อเยื่ออาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็งอยู่บ้าง

ข้อแนะนำ
มีผลการศึกษาการเสริมเพิ่มเบตาคาโรทีนชนิดแคปซูลตีพิมพ์ออกมามาก
ขึ้น ส่วนใหญ่ให้ผลสรุปออกมาคล้ายๆกัน คือการเสริมเบตาคาโรทีนปริมาณ
มากๆนั้น นอกจากจะไม่ช่วยป้องกันมะเร็งแล้ว ยังอาจทำให้เกิดมะเร็งมาก
ขึ้นอีกด้วย ส่วนกลไกยังไม่ทราบแน่นอน


    


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.