BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

สอบถามปัญหาแบบออนไลน
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat

"
top
Healthcare Diagnostics 
Products
ชุดทดสอบสารเคมีตกค้าง
ในพืชผลทางการเกษตร
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
สารฟอกขาว บอแร็กซ์
ฟอร์มาลีน สารกันรา

ชุดทดสอบหาสารเคมีตกค้าง
ขุดทดสอบหาสารฆ่าแมลง
ตกค้างในอาหารหรือในร่างกาย


คนไทยเสี่ยงบริโภคสารปนเปื้อน
ในอาหารสูง อัตราการเจ็บป่วย
 ปีละประมาณ 2 ล้านราย   

Skin and Acne 
    ศึกษาเรื่องของสิว


Skin and Acne 
    ศึกษาเรื่องของผิวหนัง

1.
AHA (Alpha hydroxy
    acid) 
    Glycolic acid


2. BHA (Beta hydroxy 
    acid)
    Salicylic acid

3. Derma&Skin Roller
   
ลูกกลิ้งเข็มเพื่อใช้ในการ
    กระตุ้นและปรับสภาพผิว


4. Copper peptide 
    คอปเปอร์ เปปไทด์

5. Skin needling & 
    Facial Mesotherapy
    การใช้เทคนิค ลดริ้วรอย
    หน้าหมองคล้ำ จุดด่างดำ
    ลดปัญหาแผลหลุมสิว
    ด้วยตนเองที่บ้าน

 

 

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 

 
Custom Search
ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้และธัญพืช
เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไป ใช้ใน
การตรวจสารตกค้างได้ด้วยตนเอง
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข 

้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตผลทางการเกษตรที่มีสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชตกค้าง โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้คิดค้นพัฒนาชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้และธัญพืชเพื่อให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไป ใช้ในการตรวจสารตกค้าง ได้ด้วยตนเอง

โดยวิธีการที่ง่ายๆ มีวัสดุอุปกรณ์น้อย สามารถพกพาไปใช้ในภาคสนามได้ ชุดทดสอบดังกล่าวมีสองประเภท 
ประเภทแรก ใช้ตรวจคัดกรองว่ามีสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างหรือไม่ มีทั้งแบบตรวจคัดกรองสารเคมี
กำจัดแมลง 2 กลุ่มและแบบตรวจคัดกรอง 4 กลุ่ม แล้วยังใช้ในการตรวจเบื้องต้นซึ่งสามารถบอกค่าประมาณ
การปนเปื้อนของสารพิษว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัย หรือเป็นพิษมากน้อยอย่างไร 
ประเภทหลังใช้สำหรับทดสอบตรวจหาชนิดของสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ว่าเป็นสารเคมีชนิดใด ตามประกาศว่าด้วยการกำหนดค่าตกค้างสูงสุดของสารเคมีกำจัดแมลง ที่ออกข้อกำหนดโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และทราบผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง

 ชุดทดสอบจัดเป็นเครื่องมือสำหรับประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนตำบล โรงเรียน โรงพยาบาล สถานศึกษา ตลาด อาสาสมัคร และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ใช้ในการ
ตรวจคัดกรอง ค้นหา และเฝ้าระวังความปลอดภัย นอกจากนี้ยังใช้ในการตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า
ในแหล่งผลิต/จำหน่าย เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งกระแสสังคมปัจจุบันใส่ใจในการเลือกบริโภค
อาหารสุขภาพ และสามารถส่งออกแข่งขันในตลาดการค้าเสรี อีกทั้งยังใช้ตรวจเพื่อควบคุม ป้องกัน
การนำเข้าสินค้าปนเปื้อนสารเคมีอันตราย อันเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธาณสุขได้ส่งเสริมให้ชุมชนทั่วประเทศนำชุดทดสอบไปใช้ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที

่ จึงเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ประชาชนที่เลือกบริโภค
อาหารสุขภาพมากขึ้น และยิ่งไปกว่านั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้ใช้เครื่องมือนี้อย่างมีส่วนร่วม ช่วยเหลือพึ่งพา
กันของคนในชุมชนและท้องถิ่น ดังตัวอย่างที่มีการนำไปใช้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม เช่น 
- ตลาดสดบางลำพู จังหวัดขอนแก่น 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี สาขายางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
- ชุมชนอำเภอซัมสูง จังหวัดขอนแก่น และ
- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เป็นต้น

ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงในผักผลไม้ และธัญพืชว่า มีทั้งแบบตรวจคัดกรองได้ 2 กลุ่ม (กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตกับคาร์บาเมท) 
และแบบตรวจคัดกรอง 4 กลุ่ม (คือ 2 กลุ่มแรกกับกลุ่มไพเรทรอยด์และกลุ่มออร์กาโนคลอรีน) 
ใช้ทดสอบได้ง่าย ตรวจได้สะดวก รวดเร็วและสามารถตรวจได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน ใช้เวลาตรวจเพียง 30 นาที 
และได้มีการพัฒนาต่อเนื่องเพิ่มอีกหนึ่งชุด สามารถตรวจหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลงได้ทั้ง 4 กลุ่ม 
โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ชุดทดสอบมีความไว ความถูกต้อง และความแม่นยำ สามารถใช้ทดสอบกึ่งหา
ปริมาณการปนเปื้อนไม่ให้เกินมาตรฐานในประเทศหรือตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด ซึ่งมีความสำคัญ
มากในยุคการค้าเสรีปัจจุบันที่แต่ละประเทศต่างมีความเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบตามมาตรการสุขอนามัย
ในพืช เพราะจะมีผลในเรื่องของการกีดกันทางการค้าตามมา

การใช้ชุดคัดกรองสารเคมีกำจัดแมลง์ไปใช้ตรวจสารเคมีกำจัดแมลงตกค้างในผักจากร้านค้าและร้านอาหารใน
ตลาด เปรียบเทียบก่อนและหลังการล้างที่จุดล้างกลางของตลาด ด้วยระบบล้าง 3 อ่าง คือ 
1 ล้างดินและสิ่งสกปรกในอ่างแรก 
2 ตามด้วยผงฟู 1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตรในอ่างที่ 2 แล้ว
3 ล้างด้วยน้ำสะอาดในอ่างสุดท้าย พบว่า 
ก่อนล้างมีสารตกค้าง ในระดับที่ไม่ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 18.2 แต่หลังจากการล้างแล้ว พบว่าผักทุกตัวอย่าง
มีความปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยโดยภาคประชาชน

 เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าสารเคมีกำจัดแมลงมีพิษร้ายต่อสุขภาพ ตั้งแต่มีพิษน้อย ไปจนถึงขั้นรุนแรง และ
อาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ทำการวิจัยในเกษตรกรกลุ่มที่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง (กลุ่มตัวอย่าง 850 คน)พบว่ามีความเสี่ยงที่จะพบอาการผิดปกติทางคลินิกมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้ (กลุ่มตัวอย่าง 
407 คน) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และผลการตรวจความเป็นพิษในเซลล์ของเกษตรกรจำนวน506 คน 
เพื่อดูความเสียหาย ในระดับดีเอ็นเอพบว่ากลุ่มที่ใช้สารเคมี มีแนวโน้มความเสียหายมากกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้สารฯ 

ผลดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับความเป็นพิษ เช่น มะเร็ง ดังนั้นการ การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผลิตผลทาง
การเกษตรเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยโดยใช้ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงในผัก ผลไม้ และธัญพืชนี้ จึงมีประโยชน์ และสามารถพกพานำไปใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะใช้ในแปลงเกษตร ตลาดสด ท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ด่านนำเข้า หรือโรงงานผลิตส่งออก เป็นต้น

ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ 

ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะและยาต้านจุลชีพในนมและผลิตภัณฑ์นม

 

ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร(กลุ่มฟอสเฟตและคารบาเมต) 

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี 

ชุดทดสอบบอแรกซ์(ผงกรอบ)ในอาหาร 

ชุดทดสอบฟอร์มาลิน(น้ำยาดองศพ) 

ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

 

ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

 

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง 

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร 

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร 

ชุดทดสอบความหืนของน้ำมันปรุงอาหาร 

ชุดทดสอบค่าของกรดของน้ำมันปรุงอาหาร

 

ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ(น้ำสัมสายชูปลอม) 

ชุดทดสอบปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู 

ชุดทดสอบไฮโปคลอไรด์(สารฟอกขาวกลุ่มคลอรีน) ในอาหาร 

ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์(สารฟอกขาว) ในอาหาร 

ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร(สารกันรา) 

ชุดทดสอบสารซัลไฟต์ในอาหาร 

ชุดทดสอบความกระด้างทั้งหมดของน้ำ 

ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและน้ำดื่ม

 

ชุดทดสอบโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ 

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

 ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ Pesticide Residue Test /kit 
 คลอไพริฟอส ไดเมทโธเอท ,พาราไธออนเมทธิล ,เฟนนิโตรไธออน มาลาไธออน 

 ชุดทดสอบ PR1 ใช้ตรวจสอบสารย่าแมลงในกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต(Organophosphate) 
                4 ชนิด คลอไพริฟอส (Chlorpyriphos) ไดเมทโธเอท (Dimethoate) 
                ไตรอโซฟอส (Triazophos) และมาลาไธออน (Malathion)
 ชุดทดสอบ PR2 ใช้ทดสอบสารยาฆ่าแมลงในกลุ่มไพเรทรอยด์(Pyretroid) 4 ชนิดได้แก่
                ไซฮาโลทริน (Cyhalothrin) ไซเปอร์เมทริน (Cypermethrin) 
                เพอร์เมทริน (Permethrin) และ เดลต้าเมทริน (Deltamethrin)
 ชุดทดสอบ PR3 ใช้ทดสอบสารยาฆ่าแมลงในกลุ่มคาร์บาเมท (Carbamate) และ 
                ออร์แกโนฟอสเฟต (Organophosphate) 2 ชนิด ได้แก่ เมโธมิล(Methomyl) 
                และ เมธามิโดฟอส(Methamidophos) 
 
 


สอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310  02 803 7311
บริษัท คริสตัล ไดแอกนอสติก จำกัด

     
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.