BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Google
Search WWW Search thailabonline.com
top       
 

       


  Introduction to
  Mycology- เรื่องเชื้อรา

   Classification
  
Morphology
  
Diagnosis
   Treatment 
  
Clinical
      Classification of  
      the mycoses

Actinomycetes 
  Actinomycosis, 
  nocardiosis, etc.

Yeasts Candidiasis,
  Cryptococcosis 

Superficial Mycoses 
  Ringworm (Tinea): 
 
Filamentous Fungi 
  Chromoblastomycosis
  mycetomas , etc.

Dimorphic Fungi  
  Blastomycosis, 
  histoplasmosis, etc. 


แหล่งรวมภาพความผิดปกติทางผิวหนังHealth Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้
Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ INTRODUCTION TO MYCOLOGY - เรื่องเชื้อรา      

  

Images © Dr Dennis Kunkel  (used with permission)

More mycology
information can be
found here:

 

Fungi are eukaryotic organisms that do not contain chlorophyll, but have cell walls, filamentous structures, and produce spores. These organisms grow as saprophytes and decompose dead organic matter. There are between 100,000 to 200,000 species depending on how they are classified. About 300 species are presently known to be pathogenic for man.

There are four types of mycotic diseases:
1. Hypersensitivity - an allergic reaction to molds and spores.
2. Mycotoxicoses - poisoning of man and animals by feeds and food products contaminated by fungi which produce toxins from the grain substrate.
3. Mycetismus- the ingestion of preformed toxin (mushroom poisoning).
4. Infection 

In this section, we shall be concerned only with the last type.

 

  MYCOLOGY 

  INTRODUCTION TO MYCOLOGY 

Dr. Arthur Di Salvo

Microbiology (MBIM 650/720) Lecture 88

INTRODUCTION

A. CLASSIFICATION

Fungi are eukaryotic organisms that do not contain chlorophyll, but have cell walls, filamentous structures, and produce spores. These organisms grow as saprophytes and decompose dead organic matter. There are between 100,000 to 200,000 species depending on how they are classified. About 300 species are presently known to be pathogenic for man.

There are five kingdoms of living things. The fungi are in the Kingdom Fungi.

KINGDOM

CHARACTERISTIC

EXAMPLE

Monera

Prokaryocyte

Bacteria
Actinomycetes

Protista

Eukaryocyte

Protozoa

Fungi

Eukaryocyte *

Fungi

Plantae

Eukaryocyte

Plants, Moss

Animalia

Eukaryocyte *

Arthropods
Mammals
Man

 

*This common characteristic is responsible for the therapeutic dilemma in anti-mycotic therapy.

The taxonomy of the Kingdom Fungi is evolving and is controversial. Formerly based on gross and light microscopic morphology, studies of ultra structure, biochemistry and molecular biology provide new evidence on which to base taxonomic positions. Medically important fungi are in four phyla:

1. Ascomycota - Sexual reproduction in a sack called an ascus with the production of ascopspores.

2. Basidiomycota -Sexual reproduction in a sack called a basidium with the production of basidiospores.

3. Zygomycota - sexual reproduction by gametes and asexual reproduction with the formation of zygospores.

4. Mitosporic Fungi (Fungi Imperfecti) - no recognizable form of sexual reproduction. Includes most pathogenic fungi.

 

B. MORPHOLOGY

Pathogenic fungi can exist as yeasts or as hyphae. A mass of hyphae is called mycelia. Yeasts are unicellular organisms and mycelia are multicellular filamentous structures, constituted by tubular cells with cell walls. The yeasts reproduce by budding. The mycelial forms branch and the pattern of branching is an aid to the morphological identification. If the mycelia do not have SEPTA, they are called coenocytic (nonseptate). The terms "hypha" and "mycelium" are frequently used interchangeably. Some fungi occur in both the yeast and mycelial forms. These are called dimorphic fungi.

Dimorphic fungi

The dimorphic fungi have two forms:

1. YEAST - (parasitic or pathogenic form). This is the form usually seen in tissue, in exudates, or if cultured in an incubator at 37 degrees C.

2. MYCELIUM - (saprophytic form). The form observed in nature or when cultured at 25 degrees C. Conversion to the yeast form appears to be essential for pathogenicity. In the dimorphic fungi. Fungi are identified by several morphological or biochemical characteristics, including the appearance of their fruiting bodies. The asexual spores may be large (macroconidia, chlamydospores) or small (microconidia, blastospores, arthroconidia).

 

There are four types of mycotic diseases:

1. Hypersensitivity - an allergic reaction to molds and spores.

2. Mycotoxicoses - poisoning of man and animals by feeds and food products contaminated by fungi which produce toxins from the grain substrate.

3. Mycetismus- the ingestion of toxin (mushroom poisoning).

4. Infection

We shall be concerned only with the last type; pathogenic fungi which cause infections. Most common pathogenic fungi do not produce toxins but they do show physiologic modifications during a parasitic infection (e.g., increased metabolic rate, modified metabolic pathways and modified cell wall structure). The mechanisms which cause these modifications as well as their significance as a pathogenic mechanism are just being described. Most pathogenic fungi are also thermotolerant, and can resist the effects of the active oxygen radicals released during the respiratory burst of phagocytes. Thus, fungi are able to withstand many host defenses. Fungi are ubiquitous in nature and most people are exposed to them. The establishment of a mycotic infection usually depends on the size of the inoculum and on the resistance of the host. The severity of the infection seems to depend mostly on the immunologic status of the host. Thus, the demonstration of fungi, for example, in blood drawn from an intravenous catheter can correspond to colonization of the catheter, to transient fungemia (i.e., dissemination of fungi through the blood stream), or to a true infection. The physician must decide which is the clinical status of the patient based on clinical parameters, general status of the patient, laboratory results, etc. The decision is not trivial, since treatment of systemic fungal infections requires the aggressive use of drugs with considerable toxicity. Most mycotic agents are soil saprophytes and mycotic diseases are generally not communicable from person-to-person (occasional exceptions: Candida and some dermatophytes). Outbreaks of disease may occur, but these are due to a common environmental exposure, not communicability. Most of the fungi which cause systemic infections have a peculiar, characteristic ecologic niche in nature. This habitat is specific for several fungi which will be discussed later. In this environment, the normally saprophytic organisms proliferate and develop. This habitat is also the source of fungal elements and/or spores, where man and animals, incidental hosts, are exposed to the infectious particles. It is important to be aware of these associations to diagnose mycotic diseases. The physician must be able to elicit a complete history from the patient including occupation, avocation and travel history. This information is frequently required to raise, or confirm, your differential diagnosis. The incidence of mycotic infections is currently increasing dramatically, due to an increased population of susceptibles. Examples are patients with AIDS, patients on immunosuppressive therapy, and the use of more invasive diagnostic and surgical procedures (prosthetic implants). Fungal diseases are non-contagious and non-reportable diseases in the national public health statistics. However, in South Carolina most of the important mycotic (fungal) diseases were notifiable to the public health authorities until 1994.

C. DIAGNOSIS

1. Skin scrapings suspected to contain dermatophytes or pus from a lesion can be mounted in KOH on a slide and examined directly under the microscope.

2. Skin testing (dermal hypersensitivity) used to be popular as a diagnostic tool, but this use is now discouraged because the skin test may interfere with serological studies, by causing false positive results. It may still be used to evaluate the patient's immunity, as well as a population exposure index in epidemiological studies.

3. Serology may be helpful when it is applied to a specific fungal disease; there are no screening antigens for 'fungi' in general. Because fungi are poor antigens, the efficacy of serology varies with different fungal infections. The serologic tests will be discussed under each mycosis. The most common serological tests for fungi are based on latex agglutination, double immunodiffusion, complement fixation and enzyme immunoassays. While latex agglutination may favor the detection of IgM antibodies, double immunodiffusion and complement fixation usually detect IgG antibodies. Some EIA tests are being developed to detect both IgG and IgM antibodies. There are some tests which can detect specific fungal antigens, but they are just coming into general use.

4. Direct fluorescent microscopy may be used for identification, even on non-viable cultures or on fixed tissue sections. The reagents for this test are difficult to obtain.

5. Biopsy and histopathology.  A biopsy may be very useful for the identification and as a source of the of tissue-invading fungi. Usually the Gomori methenamine silver (GMS) stain is used to reveal the organisms which stain black against a green background. The H&E stain does not always tint the organism, but it will stain the inflammatory cells.

6. Culture.  A definitive diagnosis requires a culture and identification. Pathogenic fungi are usually grown on Sabouraud dextrose agar. It has a slightly acidic pH (~5.6); cyclohexamide, penicillin, streptomycin or other inhibitory antibiotics are often added to prevent bacterial contamination and overgrowth. Two cultures are inoculated and incubated separately at 25 degrees C and 37 degrees C to reveal dimorphism. The cultures are examined macroscopically and microscopically. They are not considered negative for growth until after 4 weeks of incubation.

 

D. TREATMENT 

Mammalian cells do not contain the enzymes which will degrade the cell wall polysaccharides of fungi. Therefore, these pathogens are difficult to eradicate by the animal host defense mechanisms. Because mammals and fungi are both eukaryotic, the cellular milieu is biochemically similar in both. The cell membranes of all eukaryotic cells contain sterols; ergosterol in the fungal cell membrane and cholesterol in the mammalian cell membrane. Thus, most substances which may impair the invading fungus will usually have serious side effects on the host. Although one of the first chemotherapeutic agents (oral iodides) was an anti-mycotic used in 1903, the further development of such agents has been left far behind the development of anti-bacterial agents. The selective toxicity necessary to inhibit the invading organism with minimal damage to the host has been difficult to establish within eukaryotic cells. 

The primary antifungal agents are:

Amphotericin B.

A polyene antimycotic. It is usually the drug of choice for most systemic fungal infections. It has a greater affinity for ergosterol in the cell membranes of fungi than for the cholesterol in the host's cells; once bound to ergosterol, it causes disruption of the cell membrane and death of the fungal cell. Amphotericin B is usually administered intravenously (patient usually needs to be hospitalized), often for 2-3 months. The drug is rather toxic; thrombo-phlebitis, nephrotoxicity, fever, chills and anemia frequently occur during administration.

Azoles

The azoles (imidazoles and triazoles), including ketoconazole, fluconazole, and itraconozole, are being used for muco-cutaneous candidiasis, dermatophytosis, and for some systemic fungal infections. Fluconazole is presently essential for the maintenance of AIDS patients with cryptococcosis. The general mechanism of action of the azoles is the inhibition of ergosterol synthesis. Oral administration and reduced toxicity are distinct advantages.

Griseofulvin

Griseofulvin is a very slow-acting drug which is used for severe skin and nail infections. Its effect depends on its accumulation in the stratum corneum where it is incorporated into the tissue and forms a barrier which stops further fungal penetration and growth. It is administered orally. The exact mechanism of action is unknown.

5-fluorocytosine

5-fluorocytosine (Flucytosine or 5-FC) inhibits RNA synthesis and has found its main application in cryptococcosis (to be discussed later). It is administered p.o.

 

 

E. CLINICAL CLASSIFICATION OF THE MYCOSES

Fungal diseases may be discussed in a variety of ways. The most practical method for medical students is the clinical taxonomy which divides the fungi into:

a. Superficial mycoses

b. Subcutaneous mycoses

c. Systemic mycoses

d. Opportunistic mycoses

The Superficial mycoses (or cutaneous mycoses) are fungal diseases that are confined to the outer layers of the skin, nail, or hair, (keratinized layers) rarely invading the deeper tissue or viscera. The fungi involved are called dermatophytes. The Subcutaneous mycoses are confined to the subcutaneous tissue and only rarely spread systemically. They usually form deep, ulcerated skin lesions or fungating masses, most commonly involving the lower extremities. The causative organisms are soil saprophytes which are introduced through trauma to the feet or legs. The Systemic mycoses may involve deep viscera and become widely disseminated. Each fungus type has its own predilection for various organs which will be described as we discuss the individual diseases.

The Opportunistic mycoses are infections due to fungi with low inherent virulence. The etiologic agents are organisms which are common in all environments. 

 
 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.