BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top

Direct HBcAb
Indirect HBcAb

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direct HBcAb
Indirect HBcAb

  Hepstrip / Heppacline 
Rapid Screening test for HBcAb
ชุดตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อส่วนคอร์ของไวรัส
ตับอักเสบชนิด บีในซีรั่ม  
Hepstrip / Heppacline

cica.jpg (1901 bytes)- การตรวจเสริมเพื่อยืนยันว่าเคยได้รับหรือสัมผัสกับเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี มาก่อนหรือไม่
  HBcAb
- การตรวจหาว่าเคยได้รับเชื้อ หรือมีภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบ
  ชนิดบี หรือไม่ HBsAb ในกรณีที่ไม่มีภูมิต้านทานจะได้ทำการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไวรัส
  ตับอักเสบ บี


อุปกรณ์ที่มีในชุดทดสอบ
- ซองฟลอยด์บรรจุแถบหรือตลับสำหรับทดสอบ ปิดผนึกพร้อมสารป้องกันความชื้น
- ถ้วยสำหรับใส่ตัวอย่างซีรั่มที่ต้องการทดสอบ
- หลอดดูดพลาสติก สำหรับดูดตัวอย่างซีรั่มหยดลงในแบบตลับทดสอบ
- คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเพิ่ม
นาฬิกาจับเวลา

วิธีทำการทดสอบ                                
       HBcAb  แบบ การจับปฏิกริยาโดยตรง (Direct)      
- เจาะเก็บตัวอย่างเลือดที่ต้องการทดสอบลงในหลอดใส่เลือด (Test Tube)
- นำหลอดเลือดไปปั่นเพื่อแยกเอาส่วนที่เป็น ซีรั่ม( น้ำเหลือง) มาทำการทดสอบ
- เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา
- ในชนิดแบบแถบตรวจให้จับที่ด้ามจับ ห้ามจับที่บริเวณส่วนกลางของแถบตรวจ
- แบบแถบตรวจ (Strip)      ให้ใช้ด้านที่มีหัวลูกศรจุ่มลงในถ้วยสำหรับทดสอบ    
                        สังเกตุ    ใช้หลอดดูด ดูดซีรั่มหยดลงไปในถ้วยทดสอบ
     ประมาณ 5 หยด  อย่าให้ซีรั่มสูงเกินกว่าเส้นบอกระดับสูงสุด 
     เพราะจะทำให้ชุดทดสอบเสีย

 

 

- แบบตลับตรวจ (Pack)    ให้ใช้หลอดดูดที่แนบมาด้วย
  ดูดซีรั่มที่ต้องการทดสอบ  นำมา หยดลงในช่อง "S"  ช่องใส่ตัวอย่างทดสอบ จำนวน 3-4 หยดรอสังเกตุผลการตรวจที่ 10 นาที หากต้องการความแน่ใจ
ให้สังเกตุครั้งที่สองที่ 15 นาที อ่านผลการทดสอบ


 

การแปลผลการทดสอบ
แบบแถบตรวจ (Strip)

 ปรากฏแถบสี 2 แถบ = POSITIVE  ผลบวก   ปรากฏแถบสี 1 แถบ = NEGATIVE ผลลบ
 ไม่ปรากฏแถบสีเลย     =   แสดงว่าทำการทดสอบผิดพลาด เนื่องจากซีรั่มสูงเกินเส้น
 /ฉีกซองทิ้งไว้แล้ว ไม่ทำการทดสอบนานเกิน 60 นาทีไปแล้ว (ความชื้นในอากาศ
 ทำให้ชุดทดสอบเสีย)   


          
 
   
แบบตลับตรวจสอบ ( Test Pack)

 ปรากฏแถบสี 2 แถบ =POSITIVE ผลบวก    ปรากฏแถบสี 1 แถบ = NEGATIVE ผลลบ
 ไม่ปรากฏแถบสีเลย      =   แสดงว่าทำการทดสอบผิดพลาดเนื่องจากหยดซีรั่มมากเกิน
 กว่ากำหนด /ฉีกซองทิ้งไว้แล้วไม่ทำการ ทดสอบนานเกิน 60 นาทีไปแล้ว  (ความชื้นใน
 อากาศทำให้ชุดทดสอบเสีย)   

               
ในบางกรณีที่ซีรั่มคนไข้มีระดับ HBsAg / HBsAb สูงมากเกินกว่าที่น้ำยาในชุดทดสอบ
จะรับได้ อาจจะเกิดผลในลักษณะพบแต่เส้นล่าง (แบบแถบตรวจ) หรือแถบสีในโซน T 
( แบบตลับทดสอบ) เพียงเส้นเดียว แต่จะมีความเข้มของสีมาก ให้แปลผลการตรวจเป็น
ผลบวก เช่นกัน                                                  
                            

bar1a.JPG (2030 bytes)

 

 

 

 

 

      Indirect HBcAb  แบบการจับปฏิกริยาแข่งกัน (Competitive binding)      
- เจาะเก็บตัวอย่างเลือดที่ต้องการทดสอบลงในหลอดใส่เลือด (Test Tube)
- นำหลอดเลือดไปปั่นเพื่อแยกเอาส่วนที่เป็น ซีรั่ม( น้ำเหลือง) มาทำการทดสอบ
- เมื่อพร้อมจะทดสอบ ให้ฉีกซองฟลอยด์และนำชุดทดสอบออกมา

- แบบตลับตรวจ (Pack)    
-  ให้ใช้หลอดดูดที่แนบมาด้วย ดูดซีรั่มที่ต้องการทดสอบ นำมาหยดลงหลอดทดสอบ 
   ก่อนประมาณ 3 หยด
-  หยดน้ำยาตัวที่ 1  rHBcAg ลงไป 1 หยด ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 1 นาที

 testpp.gif.GIF (5668 bytes)    
นำส่วนผสมข้างต้นมาหยดในช่อง "S" ช่องใส่ตัวอย่างบนตลับ  จำนวน 3 หยด
รอสังเกตุผลการตรวจที่ 10 นาที หากต้องการความแน่ใจให้สังเกตุครั้งที่สองที่ 15 นาที 
อ่านผลการทดสอบ

การแปลผลการทดสอบ
แบบตลับตรวจสอบ HBcAb ( Test Pack)

resultBc.gif (196234 bytes)
 ปรากฏแถบสี 2 แถบ    =   NEGATIVE   ผลลบ   
 ปรากฏแถบสี 1 แถบ    =   POSITIVE  ผลบวก HBcAb
 ไม่ปรากฏแถบสีเลย     =   แสดงว่าทำการทดสอบผิดพลาด
  เนื่อง จากซีรั่มสูงเกินเส้น /ฉีกซองทิ้งไว้แล้วไม่ทำการทดสอบ
  นานเกิน 60 นาที ไปแล้ว (ความชื้นในอากาศทำให้ชุดทดสอบเสีย)  

         
Key Benefits        Ball27.gif (8972 bytes)
- เป็นชุดตรวจแบบขั้นตอนเดียว ( RAPID SCREENING TEST ) ไม่ยุ่งยาก
- การแปลผลง่าย ความไว และความจำเพาะสูง เหมาะในการตรวจหาการติดเชื้อ
  หรือดูว่ามีภูมิต้านทานแล้วหรือไม่ ในกรณีที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกับไวรัสตับอักเสบ ชนิด บี
- บรรจุในซองฟลอยด์ เก็บที่อุณหภูมิห้อง สามารถแบ่งทำครั้งละรายได้ทันที
- ปัจจุบันวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมแล้ว เนื่องจากมีขั้นตอนเพิ่มเติมของ rHBcAg กับตัวอย่างซีรั่มก่อน
  ถ้า rHBcAg Reagent มีปัญหาทำให้ผิดพลาดได้ 
- มีปัญหาในการเก็บรักษา rHBcAg 
- การแปลผลจะตรงกันข้ามกับวิธีตรวจ หาแอนติเจนและแอนติบอดีย์ อาจเกิดการสับสนในการ
  แปลผลการตรวจได้

bar1a.JPG (2030 bytes)

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.