สอบถามปัญหาออนไลน์
Live chat by BoldChat
Live chat by Boldchat


BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรม
รักสุขภาพ   ฟรี ข่าว
สาระความรู้เรื่องสุขภาพ

        top

Determine HIV1/2
    ดีเทอร์มีน HIV 1/2
DoubleCheck HIV 1/2
    ดับเบิ้ลเช็ค HIV1/2

Quikpac IV  HIV 1/2  
    ควิกแพ็คโฟว์ HIV1/2

 Bioline HIV1/2
  
ไบโอไลน์  HIV1/2

ImmunoSpot HIV 1/2 
    อิมมูโนสป็อท HIV 1/2

Hema-Strip HIV 1/2 
    ฮีมา-สตรีป HIV 1/2

รายละเอียดของโรคเอดส์
การติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้


Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์ DoubleCheck HIV 1/2


ดับเบิ้ลเช็ค เอช ไอ วี 1/2 เป็นชุดตรวจกรองขั้นต้น ใช้ในการตรวจหาแอนติ-
บอดียืต่อเชื้อไวรัสเอช ไอ วี 1 / 2 ในซีรั่มหรือพลาสม่าคน โดยอาศัยเทคนิค
เอนไซม์อิมมูโนแอสเซย์ / อิมมูโนโครมาดตกราฟฟี่ / อิมมูโนคอนเซนเตรชั่น

หลักการทดสอบ
บนตลับทดสอบจะเคลือบจุดไว้ด้วยแอนติเจนต่อไวรัสเอช ไอ วี 1/2 และอีก
หนึ่งจุดเป็นจุดควบคุมคุณภาพของชุดทดสอบ บนแผ่นไนโตรเซลลูโลส เมื่อ
หยดซีรั่มตัวอย่างที่เจือจางแล้วลงในหลุม เอ ซีรั่ม/พลาสม่าทดสอบจะค่อยๆ
เคลื่อนตัวไปยังหลุม บี  ถ้าในตัวอย่างมีแอนติบอดีย์ต่อไวรัส เอช ไอ วี ก็จะไป
จับกับจุดแอนติเจนบนแผ่นไนโตรเซลลูโลส เกิดเป็น แอนติเจน-แอนติบอดีย์
คอมเพล็กซ์ เมื่อน้ำยา ไบโอตินิเลทด์ เอช ไอ วี แอนติเจน / ตามด้วยน้ำยา
สเตรปตาวิดีน อัลคาไลน์ ฟอสเฟต คอนจูเกต ตามด้วย โครโมเจนิค ซับสเตรท
แล้วรออ่านผลที่เกิดขึ้นเป็นจุดสีน้ำเงิน ถ้าในตัวอย่างทดสอบมีแอนติบอดีย์ต่อ
เชื้อไวรัส เอช ไอ วี จะปรากฏจุดสีให้เห็นทั้ง 2 จุด 
ในกรณีที่จุดของแอนติเจนไม่ชัดเจน ให้หยดน้ำยาเอนฮานเซอร์ (Enhancer)
เพื่อขยายปฏิกริยาให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อ่านผลใหม่อีกครั้ง

ส่วนประกอบในชุดทดสอบ
1กล่องมีจำนวนการทดสอบ 40 การทดสอบ
- ส่วนของน้ำยยาสำหรับทดสอบ
  1. Specimen Diluent สารเจือจางตัวอย่างซีรั่ม/พลาสม่า  5 ml  1ขวด
  2. Biotinylated HIV Antigen                                     15 ml  1ขวด
  3. Streptavidine Alkaline Phosphate                      5 ml  1ขวด
  4. Chromogenic Substrate                                       50 ml  1ขวด
  5. DoubleCheck Enhancer                                        5 ml  1ขวด
  6. Stop Solution                                                           50 ml  1ขวด
- ตลับสำหรับทดสอบ                                                            40 ตลับ
- หลอดูดสิ่งส่งตรวจแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง                                40 หลอด
- หลอดทดลองมีฝาปิดในตัว สำหรับเจือจางสิ่งส่งตรวจ          40 หลอด
- สารควบคุมคุณภาพชนิด บวก  ฝาสีแดง                            1.5 ml  1 ขวด
- สารควบคุมคุณภาพชนิด ลบ ฝาสีเขียว                              1.5 ml  1 ขวด

ขั้นตอนการทำการทดสอบ


เติมสารเจือจางสิ่งส่งตรวจ 1 หยด 
ลงในหลอดทดสอบ
ใช้หลอดดูดพลาสติก ดูดซีรั่ม/พลาสม่าตาม
 ลงไป 4 หยด เขย่าผสมให้เข้ากัน
 

 ใช้หลอดอันเดิม ดูดส่วนผสมทั้งหมด หยดลงใน
 หลุมเอ ของตลับทดสอบ รอให้ซึมลงจนหมด 
 ใช้เวลาประมาณ 3 นาทีเริ่มต้นขั้นตอนการหยดน้ำยาเพื่อทำการทดสอบ

เติมน้ำยาไบโอตินีเลท เอช ไอ วี แอนติเจน 
 จำนวน 6 หยด ลงในหลุม บี รอจนน้ำยาซึมกัน
 จนหมด ประมาณ 2 นาที

 เติมน้ำยาสเตรปตาวิดีน อัลคาไลน์ ฟอสเฟต คอนจูเกต 
 จำนวน  2 หยด ลงในหลุม บี รอให้น้ำยาซึมลงจนหมด 
 ประมาณ 1 นาที


  
เติมโครโมเจนิค ซับสเตรท ประมาณ 1 ซ.ซ. 
 หยดลงใน หลุม บี รอให้ซึมลงจนหมด
 รอประมาณ 3 นาที แล้วสังเกตุผลทดสอบต่อไปนี้
 ตามภาพล่างสุด

 


ในกรณีที่มีเครื่องหมายไม่ชัดเจนให้ทำ
ขั้นตอนนี้เพิ่ม

เติมน้ำยาดับเบิ้ลเช็คเอนฮานเซอร์ จำนวน 2 หยด
ลงในหลุมบี รอประมาณ 3 นาที

อ่านผลการทดสอบใหม่อีกครั้ง

 เติมน้ำยาหยุดปฏิกริยา Stop Solution ประมาณ
1 ซ.ซ. หรือหยดลงเต็มหลุม บีรอให้ซึมจนหมด
อ่านผลการทดสอบได้
การแปลผลการทดสอบ

ข้อจำกัด
ดับเบิ้ลเช็ค เอชไอวี 1/2 เป็นชุดตรวจกรองขั้นต้นในการตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อไวรัส
เอช ไอ วี ซึ่งไม่สามารถตรวจการติดเชื้อในระยะต้นๆได้ ฉะนั้นหากการทดสอบไม่พบ
ผลบวกยังไม่อาจสรุปได้ว่าไม่มีการติดเชื้อเอช ไอ วี 1/2 ในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ   และ
การตรวจพบผลบวกควรจะได้ทำการส่งตรวจโดยวิธีการตรวจยืนยันต่อไป
   


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.