BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
   
โรคความดันโลหิตสูง  II
   Hypertension Part IIอาการของโรคความดัน
   โลหิตสูง

สาเหตุของโรคความดัน
   โลหิตสูง
 
การปฎิบัติตัวเมื่อเป็นโรค
   ความดันโลหิตสูง 
กลับ หน้าความดันโลหิตสูง
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 
  ความดันโลหิตสูง - Hypertension      

โรคความดันโลหิตสูงหรือความดันเลือดสูง เป็นโรคเรื้อรัง และพบ ได้บ่อยในคนไทย สามารถตรวจได้ง่าย 
โดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิต วัดตัวเราเอง หรือขอให้แพทย์ พยาบาลช่วยวัดให้  ซึ่งเครื่องวัดจะแสดง 
ค่าความดันโลหิต 2 ค่าคือ ค่าความดันโลหิตตัวบนและ ค่าความดันโลหิต ตัวล่าง ในคนปกติจะ มีค่าความดัน
โลหิต ตัวบนไม่เกิน 140 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันโลหิตตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท   ความดัน เลือดปกติ จะมีแตกต่าง ในแต่ละคน แต่ละอายุ ถ้าอายุมากขึ้นความดันเลือด จะสูงขึ้น หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้
ในเวลาต่างกัน เช่น เมื่อมีอารมณ์เครียด ความดันเลือดอาจสูง ขึ้นได้ คนปกติขณะพัก (จิตใจสงบ ไม่ได้ออก
กำลัง มาใหม่ๆ) จะมีค่าสูงสุดของความดันเลือด ตามเกณฑ์อายุดังนี้

  ไม่ควรเกิน มิลลิเมตรปรอท
  วัยทารก " 90/60
  3-6 ปี " 110/70
  7-10 ปี " 120/80
  11-17 ปี " 130/80
  18-44 ปี " 140/90
  45-64 ปี " 150/95
  65 ปีขึ้นไป " 160/95

ในวัยผู้ใหญ่ถ้าความดันเลือดสูงกว่า 160/95 มิลลิเมตรปรอท ควร นอนพักประมาณ 5-10 นาที แล้ววัดใหม่ 
ถ้าได้ค่าความดันเลือด เท่าเดิม หรือใกล้ เคียงครั้งก่อน ควรวัดซ้ำในเวลา 2-3 สัปดาห์ อีก 2-3 ครั้ง ถ้าสูง
ตลอด จึงถือว่าเป็นความดันเลือดสูงได้

อาการของโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่
1. ปวดศีรษะ มักปวดบริเวณท้ายทอย จะเป็นในตอนเช้า ซึ่งจะพบใน คนที่มีความดันโลหิตสูงค่อนข้างรุนแรง 
    อาการปวดศีรษะจะหายไปได้เอง แต่ใช้ เวลาหลายชั่วโมง อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน 
    ในสั่น เหนื่อยง่าย ความรู้สึกทางเพศลดลง
2. เลือดกำเดาออก
3. ปัสสาวะเป็นเลือด
4. ตาพร่ามัว

สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง 
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85-90) ของโรคนี้ไม่ทราบสาเหตุ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 10-15) เท่านั้นที่ทราบ 
สาเหตุ อาจเกิดจาก

1. โรคไต จะเป็นทั้งชนิดของโรคไตอักเสบเฉียบพลัน หรือไตวายเรื้อรัง
2. โรคเนื้องอกของต่อมหมวกไตบางชนิด
3. โรคครรภ์เป็นพิษ เป็นภาวะของความดันโลหิตสูง ที่เกิดร่วมกับ การตั้งครรภ์ เมื่อคลอดบุตรแล้ว 
     ความดันโลหิตจะลดลง
4. การใช้ยาสเตียรอยด์ หรือสตรีที่ใช้ยาคุมกำเนิด เมื่องดยาคุมกำเนิด แล้ว ความดันโลหิตจะกลับเป็นปกติ
5. โรคกล้ามเนื้อหัวใจบางชนิด หรือโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกรั่ว

การปฎิบัติตัวเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง
1. ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
ดูแลน้ำหนักร่างกายให้พอดี เนื่องจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น มีความ สัมพันธ์ โดยตรงกับระดับความดันโลหิต
ที่สูงขึ้น คนที่มีน้ำหนัก ตัวมาก (ถ้ามากเกิน ร้อยละ 10 ของน้ำหนัก ที่ควรจะเป็น) ควรพยายามลดน้ำหนัก 
เพราะจะช่วยลด ความดัน ลงได้ โดยใช้วิธีควบคุมปริมาณอาหาร และหมั่น ออกกำลังกาย ที่พอดีและเหมาะสม 

  ควรลดปริมาณแอลกอฮอล์ 
  หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ เช่นการเดิน การวิ่ง โดยเริ่มฝึก ทีละน้อย แล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น 
  ช่วงแรกที่ฝึกอาจจะเริ่มเดินวันละ 10 นาที แล้วค่อยๆเพิ่ม วันละ 2 นาที ทุกวันจนได้ครบ 30 นาที การวิ่ง 
  หรือการเล่นกีฬา ควรจะ ปรึกษาแพทย์ที่ท่านขอรับการรักษาอยู่ ไม่ควรออกกำลังกายที่ต้องกลั้นหายใจ 
  และเบ่ง เช่น การยกน้ำหนัก ชักเย่อ วิดน้ำ 
  ลดอาหารเค็ม ควรเลือกอาหารที่ใส่เกลือหรือน้ำปลาน้อยที่สุด 

2. งดเหล้าและบุหรี่
3. หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้หงุดหงิด โมโห ตื่นเต้น
4. ลดปริมาณไขมันในอาหาร ถ้ามีโรคเบาหวานต้องควบคุม และรักษา เบาหวานให้ดี
5. รับประทานยาตามแพทย์สั่งสม่ำเสมอ และไปพบแพทย์ตามนัด ทุกครั้ง ไม่ควรหยุดยา หรือ ปรับเปลี่ยน
     ยาด้วยตัวเอง
6. สำหรับผู้ป่วยที่กินยาขับปัสสาวะ ควรกินส้มหรือกล้วยประจำ เพื่อทดแทนโปตัสเซี่ยมที่เสียไปในปัสสาวะ

ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและไม่ได้รับการรักษาหรือปฏิบัติ ตนเองไม่ถูกต้อง จะมีผลกับอวัยะต่างๆของ
ร่างกายได้ เช่น

  สมอง เมื่อความดันโลหิตสูงมาก หลอดเลือดในสมองก็ ตีบ ตัน หรือแตกได้ง่าย ทำให้เลือด
 ออกในสมองได้ง่าย และบ่อย กว่าคนปกติ ทำให้เกิดโรคที่ เราเรียกว่า อัมพาต หรืออัมพฤกษ์  
 นอกจากนั้นถ้าความดันสูงมากๆทันที อาจทำให้ผู้ป่วย ปวดศีรษะ ไม่รู้สึกตัว และชักได้  
 ถ้ารักษาไม่ทันหรือไม่ถูกต้อง อาจถึงตายได้ 
  หัวใจ ต้องทำงานหนักขึ้น เป็นผลให้หัวใจโต ถ้าเป็นมากอาจ ทำให้หัวใจล้มเหลวได้ และมีโอกาส
 เกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ และกล้ามเนื้อหัวใจตาย มากกว่าคนที่มีความดันปกติ 
  ไต ความดันโลหิตสูงทำให้ไตอักเสบและฝ่อ ไตที่พิการและ เสียหน้าที่ จะทำให้ความดันโลหิต
 สูงมากขึ้น 
  ตา ทำให้ตามัว จนถึงบอดได้ 

* พึงระลึกไว้เสมอว่า โรคความดันโลหิตสูง ไม่จำเป็นปวดศีรษะ และเป็นโรคที่ไม่มีอาการเฉพาะเจาะจง จึงควรจะปฏิบัติตัว ให้ถูกต้อง และรับประทานยา ให้สม่ำเสมอและพบแพทย์ตามนัด ไม่ควรปรับยาหรือ หยุดยาด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ อันจะทำให้ผู้ที่เป็นโรคนี้ สามารถมีชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้
 
 
 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.