BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

Top wpe5.jpg (2068 bytes) URINE

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

barua.jpg (6244 bytes)
 Ua.jpg (61538 bytes)

 

 

 เป็นการหาระดับสารเคมีบางอย่างในร่างกายที่ขับออกมากับปัสสาวะ เพื่อช่วยในการ
 หาความผิดปกติของร่างกายในส่วนของแถบตรวจจะประกอบด้วยพื้นที่เล็กๆที่เคลือบ
 ด้วยน้ำยา ทีจะทำปฏิกริยากับสารที่ออกมากับปัสสาวะแล้วเปลี่ยนเป็นระดับสีบอกให้
 เราทราบแทน (ดูแถบตารางเทียบสี)   
 โดยระดับความเข้มของสีจะแปลผันตามปริมาณของสารเคมีที่ต้องการตรวจ เช่นถ้า
 ไม่มีสารที่ต้องการตรวจเลยก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสี และเมื่อเริ่มมีสารที่ต้อง
 การวัดบางเล็กน้อย สีที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสีอ่อนๆ และเมื่อมีปริมาณสารมากๆ   ระดับ
 ความเข้มของสีก็จะเข้มมากขึ้น  ทำให้เราสามารถทราบระดับของสารที่ออกมาจาก
 ร่างกายเราได้    ช่วยให้เราสามารถควบคุม  และดูแลสุขภาพร่างกายของเราได้เอง

 - สารเคมีในร่างกายที่นิยมตรวจหาความผิดปกติหรือเพื่อใช้ติดตามผลการ
   ควบคุมรักษา  ได้แก่

วิธีทำการทดสอบ
- เก็บตัวอย่างปัสสาวะที่ต้องการทำการทดสอบ ใส่ลงในภาชนะที่แห้ง และสะอาดประมาณ 30 - 50 ซี.ซี.
- ดึงแถบตรวจออกจากขวด ระวังอย่าให้มือไปสัมผัสถูกบริเวณแถบทดสอบที่ติดอยู่ที่แถบตรวจ เพราะจะ
ทำให้แถบทดสอบเสียได้   รีบปิดขวดให้สนิทตามเดิม ความชื้นในอากาศทำให้แถบตรวจเสื่อมได้
- จุ่มแถบตรวจลงไปในปัสสาวะที่ต้องการทดสอบ   โดยให้แถบทดสอบสัมผัสถูกปัสสาวะ ดึงแถบตรวจขึ้น
วางไว้ในแนวราบ รอเวลาประมาณ 45-60 วินาที จึงเริ่มเทียบสีกับตารางเทียบสีมาตราฐาน เพื่อทราบ
ปริมาณของสารที่พบ

การแปลผลการทดสอบ 
uachart.jpg (13625 bytes) Leukocyte (ลิวโคซัตย์)   ตรวจเม็ดเลือดขาว
Nitrite (ไนไตรท์)
Urobilinogen (ยูโรบิลิโนเจน)
Protein ( โปรตีน)
pH ( วัดความเป็นกรด-ด่าง)
Blood (เลือด)
Specific gravity (ความถ่วงจำเพาะ)
Ketone (คีโตน)
Bilirubin (บิลิรูบิน)
Glucose (กลูโคส) น้ำตาลในปัสสาวะ

 

 

 

 

The formation of ketone bodies


Acetyl CoA, formed from pyruvate and fatty oxidation hydrolysis enters the TCA cycle. In diabetes or fasting, oxaloacetate is consumed by the gluconeogenic pathway. There is reduced incorporation of acetyl CoA into citrate (x) and hence acetyl CoA is converted to form ketone bodies.


Lipid Metabolism III -


ภาวการณ์เกิด ketone ในปัสสาวะ
Key woard คีโตน ในปัสสาวะ Urine ketone Lipid metabolism Fatty Acide Insulin Glycerol Triglyceride Acetyl CoA

มันเป็นสมาชิกใน กลุ่มคีโตน ตามปกติจะมีในปริมาณเล็กน้อยใน ปัสสาวะ และใน เลือด ปริมาณมากๆ มักจะพบหลังอดอาหาร (starvation) และในคนไข้ที่เป็น โรคเบาหวาน ที่ขาด อินสุลิน อย่างหนัก (ในคนไข้ที่ไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาไม่เต็มที่) สังเกตได้จากลมหายใจที่จะมีกลิ่น
เหมือนผลไม้ อันเกิดจาก อะซิโตน ซึ่งเรียกว่า ภาวะคีโตซีส (diabetic ketoacidosis)  เป็นผลผลิตจากการสะลายตัวของไขมัน 

 

สุตรลดน้ำหนักแบบ Atkins  Low Carb

โปรตีนไดเอทสูตร Dr. Atkin
โปรตีนไดเอทสูตร Dr. Atkins นั้น คือวิธีการไดเอท ที่งดการบริโภค คาร์โบไฮเดรท และ น้ำตาลในทุกรูปแบบเป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน โดยใช้หลักการของอาหารเพื่อเป็นยา หรือการใช้อาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของร่างกาย ( Increase Metabolism Rate ) โดยหลักการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงขบวนการทางเคมี ให้เปลี่ยนจากการใช้น้ำตาลเป็นพลังงาน มาเป็นการใช้ไขมันเป็นพลังงานแทน
เพื่อการเผาผลาญที่ดีขึ้นพร้อมทำลายไขมันที่สะสามอยู่ในร่างกายให้หมดไป จึงเป็นการปรับสมดุลในร่างกายใหม่


**วีธีลดน้ำหนักแบบ Ketogenic Diet เพื่อเผาผลาญไขมัน**
Ketosis มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า Ketosis /Lipolysis. Lypolysis คือกระบวนการที่ร่างกายเผาผลาญไขมัน คือเมื่อเซลล์ไขมันถูกเผาผลาญ
หมดสิ้น มันจะแยกออกเป็น
Glycerol และ Free Fatty Acid -ซึ่งแตกตัวเป็นสองส่วนเล็ก ๆ คือ Carbon Compound ซึ่งเรียกว่า Ketone Bodies การแตกตัวของคาร์บอนดังกล่าว จะเข้าสู่กระบวนการการเผาผลาญ (Metabolic Pool ) เพื่อใช้ไขมันเป็นพลังงาน ไม่ใช่น้ำตาล ดังนั้น ระบบการเผาผลาญโดยใช้ไขมัน เพื่อเป็นการเพิ่ม Metabolism หรือเพิ่มการเผาผลาญไขมันนั้นจะทำให้น้ำหนักและไขมันส่วนเกินหายไปด้วย 

เนื่องจากเมื่อร่างกายไม่มีแป้งและน้ำตาล ร่างกายก็จะใช้พลังงานจากไขมันแทน นั่นคือการเปลี่ยนระบบการเผาผลาญของร่างกายจากการเผาผลาญ
น้ำตาลเพื่อใช้เป็นพลังงาน เป็นการใช้ไขมันเป็นพลังงานแทน และเมื่อร่างกายหันทมาใช้ไขมัน
Insulin ก็จะไม่หลั่งออกมาเพื่อกักน้ำตาลไว้ใช้ ดังนั้นร่างกายจะหันไปใช้พลังงานทดแทน คือไขมันส่วนเกินทั้งหลาย ผลที่ได้คือน้ำหนักตัวที่ลดลง และรบบการเผาผลาญเพิ่มขึ้น เมื่อร่างกาย
เกิดสภาพ
Ketone ขี้น ร่างกายก็จะละลายไขมันไปด้วย.

ในขณะเดียวกัน นั่นหมายถึงน้ำหนักจะลดลง สำหรับอาหารโปรตีน และไขมันนั้นเมื่อไม่มีกลุ่มอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต ร่างกายก็จะเผาผลาญ
หมดไป ดังนั้น พบว่าหากทำตามสูตรอย่างเคร่งครัด ก็จะไม่มีผลต่อระดับ
Cholesterol ในร่างกาย 
อนึ่งไขมันมีกลูโคส น้อยกว่าโปรตีน ดังนั้นการบริโภคไขมันจึงทำให้ร่างกายเผาผลาญได้ดีขึ้น
กลูโคสเป็นชื่อทางโภชนาการ เป็นสารอาหารในหมู่คาร์โบไฮเดรต ประเภทน้ำตาลชั้นเดียวจะมีมากในผักผลไม้และน้ำผึ้ง 

ในภาวะอดอาหาร อวัยวะส่วนอื่นๆต้องเสียสละกลูโคสให้สมองซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของร่างกายที่ต้องได้รับกลูโคสตลอดเวลา โดยปกติสมองใช้กลูโคสเป็นพลังงานในอัตรา 5 กรัมต่อชั่วโมง ด้วยเหตุนี้สมองจะพึ่งกลูโคสที่สะสมในร่างกายก่อนหน้า
งดอาหารได้นานประมาณไม่เกิน 4 วันเท่านั้น 

หลังจากนั้นร่างกายจะเริ่มใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในรูปของกลัยโคเจนที่ตับ โดยตับจะทำหน้าที่สลาย
กลัยโคเจนเป็นกลูโคสทันทีเมื่อร่างกายต้องการพลังงาน 

โดยทั่วไปแล้วหากมีการเก็บกลัยโคเจนไว้ในระดับปกติจะถูกใช้หมดภายใน 24 ชั่วโมงแต่ถ้ามีเก็บไว้มากกว่าระดับปกติก็
อาจจะใช้ได้ 36 ถึง 48 ชั่วโมง ถ้าการอดอาหารยาวนานเป็นอาทิตย์ จนร่างกายใช้พลังงานจากกลัยโคเจนหมดแล้ว ร่างกายจะเริ่มใช้อาหารสะสมที่เป็นไขมันควบคู่กับการใช้โปรตีนแต่ในอัตราที่น้อยกว่าไขมัน สำหรับคนที่แข็งแรงมาก
ในปลายสัปดาห์ที่ 5 หรือสัปดาห์ที่ 6 ไขมันจะลดต่ำลงมากหากไม่ได้พลังงานจากภายนอกมาเพิ่มเติม 

ข้อควรระวังสำหรับภาวการณ์อดอาหารถึง ณจุดนี้ก็คือการเผาไหม้ไขมันเป็นพลังงานมากเกินไปจะก่อให้เกิดการคั่งของสาร
ประเภทคีโตน (KETONE BODIES) ซึ่งสารตัวนี้เมื่อมีอยู่มากเกินไปจะกลายเป็นพิษต่อร่างกาย 


**ข้อควรจำ**
- ก่อนอื่น อ่านข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดเสียก่อนจะเริ่มลงมือและถามหากมีปัญหา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 803 7310, 02 803 7311
- สุตร induction diet แบบ 14 วันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งก็วีธิการจาก Dr.Atkin เท่านั้น ยังมีขั้นตอนของการรักษาน้ำหนักในระยะยาว
   เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

- วิธีนี้ ไม่ได้เน้นให้ผอมอย่างเดียว แต่เน้นเรื่องการกินอย่างถูกต้อง ซึ่งอาจเป็นวิธีการที่มีการหักดิบในช่วงแรก และตอนท้ายก็คือ การกินตาม
   ธรรมดาที่เราสามารถทำได้ไม่ยาก

- สูตรนี้ เรียกว่า Low Carb ( คาร์โบไฮเดรทต่ำ ) ไม่ใช่ Low Fat ( ไขมันต่ำ ) อย่างที่เคย ฉะนั้นหากจะซื้อของกิน ต้องดู ฉลากดี ๆ เพราะ 
 
Low Fat มักมีส่วนผสมของแป้งเยอะ
-ดื่มน้ำ ตามให้มากเพื่อชดเชยการขับออกทางปัสสาวะ
-ออกกำลังกาย จะช่วยให้การลดได้ประสิทธิภาพมากขึ้น
- หากต้องการสามารถใช้อาหารเสริม L-Carnitine รวมด้วยจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดูรายละเอียด

-ชั่ง นน. และ วัดรอบตัวไว้ เพื่อดูความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลง
-อย่าขี้โกง กับตัวเอง ทั้ง 14 วัน กินอาหารที่แนะนำเท่านั้น จะมาขอสักมื้อ หรือ สักคำ ก็ไม่ได้ เพราะจะทำให้การหักดิบนี้ไม่สำเร็จ 
  อดทน อดทน และ อดทน ไม่ต้องมีข้อแก้ตัว โอ้ย มีงานเลี้ยง... โอ้ย น้ำท่วม... โอ้ย - อย่าปล่อยให้หิว ถึงเวลาก็กิน กินให้อิ่มไปเลย หรือ
  จะแบ่ง มื้ออาหารจาก
3 เป็นมื้อเล็ก ๆ 5-6 ก็ได้ ( ไม่ต้องอดมื้อเย็น กินเข้าไปเยอะ ๆ )
- เตรียมเมนูล่วงหน้าให้กับตัวเอง พรุ่งนี้และวันต่อ ๆ ไปต้องกินอะไรทั้งสามมื้อ แล้วลงมือเตรียมให้ครบ
- บอกใคร ๆ ว่าคุณ กำลังลดความอ้วน ไม่ต้องปิดบัง บอกให้คนใกล้ตัวคุณด้วย ยิ่งคุณต้องเจอประเภท " มื้อนี้ไม่เป็นไร ไปอดมื้อหน้า "
 " สวยแล้วไม่ต้องอดหรอก
" ให้ตั้งสติให้ดี แล้วบอกว่า " ไม่ค่ะ ขอบคุณ " ยืนยันให้มั่น  เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด
- ไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่แข็งแรง / ผู้หญิงมีครรถ์ หรือเด็กต่ำกว่า 20 นะคะ
- กินวิตามินรวม ร่วมด้วยจะดีค่ะ
- ช่วง 2-3 วันแรก อาจมีอาการมึน ๆ นะคะ เพราะร่างกายกำลังปรับตัว ฉะนั้นสำหรับคนทำงานนอกบ้านหากเริ่มสูตรในวันเสาร์อาทิตย์ก็จะดี
- อาหารควรเป็นอาหารที่เตรียมเอง เพราะเราเลือกเองจะล้างได้สะอาดกว่า น้ำมันทอดที่ใหม่กว่า ใช้น้ำมันที่ดีกว่าแต่หากไม่สะดวก 
   ก็ให้ซื้ออาหารจากร้านหรือยี่ห้อที่ไว้ใจได้เท่านั้น

**อาหารที่ทานได้ตลอด 14 วัน**
• ไข่ไก่ ไข่นกกระทา
• เนื้อสัตว์ทุกประเภท แกะ หมู ไก่ เนื้อ ปลา ปู กุ้ง หอย ปลาหมึก ไส้กรอก เบคอน แคบหมู ขาหมูทอด หมูหัน และ อื่น ๆ ไม่ว่าจะติดมัน 
   หรือ ไม่ก็ตาม ย่าง นึ่ง ต้ม ทอด หรือปรุงด้วยอะไรก็ได้ ห้ามมีส่วนผสมของน้ำตาลเด็ดขาด

• Cheese Edam , Brie, Ricotta Cheddar, Swiss, Blue Cheese, Cheese เป็นต้น
• น้ำมันทุกประเภท น้ำปลา น้ำส้มสายชู มะนาว และเครื่องปรุงอื่น ๆ ยกเว้นน้ำตาล หรือ เครื่องปรุงที่มีส่วนผสมของน้ำตาล
• ผักทานได้แต่ผักกาดแก้ว ผักสลัดใบเขียว และผักสีเขียวในปริมาณ 1 ถ้วย ( เวลาตวงไม่อัดแน่นนะคะ )หรือ 170 กรัม หรือ 6 oz .
• อาหารทุกชนิดห้ามใช้ที่เขียนไว้ว่า Low Fat เนื่องจากอาหารไขมันต่ำทุกชนิดมักจะมีส่วนผสมของแป้งอยู่โดยทั้งสิ้น
• Evaporated Milk นมข้นจืดไม่ดัดแปลง ( คาร์เนชั่น ) หรือ whip cream
• อาหารที่กล่าวนี้ สามารถทานได้ไม่จำกัดทั้งมื้อและ ปริมาณ เมื่อไรก็ได้ เท่าไรก็ได

**อาหารที่ต้องห้าม**
• นมดังต่อไปนี้ whole milk , skim milk, low fat milk, UHT, Pasteurize, น้ำเต้าหู้ เนื่องจากนมทั้งหลายนี้มีคาร์โบไฮเดรทสูง
• กาแฟ ให้พยายามเลี่ยง แต่หากต้องทาน ให้ใช้แบบ caffeine free เนื่องจากคาเฟอินอาจทำให้กระบวนการทางเคมีไม่ได้ผล
• ผลไม้ทุกประเภท ไม่ว่าจะมีรสหวานหรือไม่ก็ตาม ล้วนมีน้ำตาลทั้งสิ้น
• ข้าว ก๋วยเตี๋ยว ขนมปังทุกอย่าง ข้าวเหนียว มันฝรั่ง เพราะล้วนเป็นคาร์โบไฮเดรต
• ขนมหวาน Cake, Cookie, Snack, Chip
• น้ำตาล หรืออาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสม รวมถึง Glucose, Fructose หรือ น้ำผึ้ง
• ผักบางอย่าง เช่น ข้าวโพดอ่อน มะเขือเทศ แครอท หรืออื่น ๆ ที่มีน้ำตาล หรือพืชผักที่ให้รสหวาน
• Sauce ที่มีรสหวาน หรือมีแป้งเป็นส่วนผสม เช่น น้ำจิ้มไก่ ซีอิ๊วหวาน ซอสมะเขือเทศ Gravy เป็นต้น
• Alcohols ทุกประเภท น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้ห้ามหมดเด็ดขาด

**ตัวอย่างรายการอาหาร**
เช้า ไข่ดาว ไข่คน cheddar cheese ,Omelet กับ เบคอน ไส้กรอก แฮม
กลางวัน ไก่ย่าง ขาหมูทอด สเต๊กเนื้อ ไข่เจียวหมูสับ ทอดมัน ( ทำจากเนื้อปลาล้วน ) ลาบ/ น้ำตก หมู หรือไก่
เย็น ปลาหมึกผัดไข่เค็ม หมูหัน ต้มยำกุ้ง ต้มข่าไก่
ของว่าง Philadelphia Crème Cheese ผสมกับน้ำตาลเทียม และมะนาว จนเป็นเนื้อเดียวกัน , แคบหมูกับน้ำพริกหนุ่ม

**ข้อควรระวัง**
1. หากท่านตัดสินใจลดน้ำหนักด้วยวิธีนี้ท่านต้องทำติดต่อกันเป็นเวลา 14 วันติดต่อกัน เพื่อให้ร่างกายได้ปรับสมดุล
2. จะยกเลิกก่อนกำหนดหรือทำเพียงบางมื้อไม่ได้
3. จะมีส่วนผสมของน้ำตาลหรือแป้งรวมทั้งคาร์โบไฮเดรต ในรูปแบบอื่นในมื้ออาหารไม่ได้เลย ตลอด 14 วัน
      ยกตัวอย่างเช่น หากทานไก่ย่าง ก็ไม่ทานข้าวเหนียว หรือส้มตำ หากทานไข่ดาวหมูแฮม จะทานกับขนมปังไม่ได้
4. หากน้ำหนักไม่ลดลงเลย แสดงว่าในบางมื้อท่านยังมีส่วนของน้ำตาลหรือกลุ่มอาหารคาร์โบไฮเดรต อยู่
     ดังนั้น นอกจากจะลดน้ำหนักไม่ได้แล้ว เท่ากับท่านทำให้กระบวนการเผาผลาญรวน และร่างกายอาจจะใช้
     กลับไปใช้น้ำตาลในการเผาผลาญเหมือนเดิม แสดงว่า โปรตีน และ ไขมันจำนวนมากที่ท่านบริโภคเข้าไปก่อน

     หน้านี้ ไม่ได้ถูกใช้งาน ก็จะกลายเป็น Cholesterol ได้ในที่สุด
5. อย่ากลัวการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูง เนื่องจากกระบวนการเผาผลาญไขมันไม่ทำให้เกิด Cholesterol
     ดังนั้น ท่านจึงไม่ต้องกังวลกับอาหารไขมันสูง แต่ให้ระวังอาหารที่มีน้ำตาลและแป้ง
6. ภายใน 48 ชั่วโมง บางท่านอาจมีอาการวิงเวียน เนื่องจากร่างกายยังหลั่ง Insulin อยู่ แต่หลังจากนั้นอาการจะหายไป 
     เนื่องจากร่างกายเข้าสู่ระบบ
Ketosis คือการนำไขมันมาเป็นพลังงาน
7. ควรตรวจระดับ Ketone ในปัสสาวะหลัง 48 ชั่วโมง โดยซื้อ Ketone Strip มาตรวจ หากพบปัสสาวะมีสีชมพู         
     แปลว่าร่างกายได้เริ่มนำไขมันมาเผาผลาญแล้ว

8. หากทำตามนี้อย่างเคร่งครัด ท่านสามาถลดน้ำหนักได้ 1- 1.5 กก. เป็นอย่างต่ำ สัดส่วน รอบเอว ต้นขาหน้าท้องจะลดลง 
     ( คนน้ำหนักมากจะมีโอกาสลดได้มากกว่าคนน้ำหนักปกติ )

9. หากได้ออกกำลังกายด้วยจะลดได้เร็วมากขึ้น กล้ามเนื้อแข็งแรง

11. ท่านสามาถทานวิตามินเสริมได้ เช่น Vitamin C 1000 Mg., B1-6-12, Chromium Picolinate เป็นต้น ร่วมด้วยก็ได้
12. รับประทานอาหารแต่ละมื้อจนอิ่ม และอย่าทานหากไม่ได้รู้สึกหิว ถ้าหิวระหว่างมื้อก็ให้ทานประเภทไส้กรอก แฮม Salami 
       หรือ
Assorted Cheese เป็นต้น อย่าปล่อยให้ท้องว่าง
13. ควรหลีกเลี่ยง ไดเอทโค้ก หรือ ไดเอท เปปซี่ และน้ำตาลเทียมให้มาก ลูกอม ท๊อฟฟี่ ต้องงด

Dr. Atkins บอกไว้ว่า สิ่งที่อันตรายมากที่สุดสำหรับคนที่มี ปัญหากับ metabolism คือแป้งและน้ำตาลยิ่งกินแป้งน้ำตาลมาก 
อัตราการเผาผลาญก็จะยิ่งช้า ทำให้อ้วนนะคะ ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก่อนคือ
"ทำให้ร่างกายเปลี่ยนจากการใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต มาเป็นใช้ไขมันแทน "

 

ขนาดของแถบทดสอบ  
USD-2P  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส
USD-4B  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส / พีเอช กรด-ด่าง / เลือด
USD-4S  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส / พีเอช กรด-ด่าง / ความถ่วงจำเพาะ
USD-5P  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส / พีเอช กรด-ด่าง / เลือด / คีโตน-Ketone
USD-10P  ประกอบด้วยการตรวจ  โปรตีน / กลูโคส / พีเอช กรด-ด่าง / เลือด / คีโตน-Ketone / 
 ความถ่วงจำเพาะ ยูโรบิลิโนเจน / บิลิรูบิน / ไนไตรท์ / ลิวโคไซต์ (เม็ดเลือดขาว)
เพื่อให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการทดสอบ เช่นในกรณีต้องการตรวจเกี่ยวกับเบาหวานอย่างเดียว ก็เลือกแบบ 2 แถบ
ในกรณีต้องการตรวจคลุมหลายๆระบบในคราวเดียวกัน เช่นการตรวจสุขภาพทั่วไป / การตรวจก่อนเข้าทำงาน
ก็เลือกแบบ 10 แถบ 
กรณีที่ต้องการลดน้ำหนักแบบ Dr.Atkin ซึ่งต้องการตรวจวัดติดตามค่า Ketone ให้เลือกแบบ 5P เป็นต้นเป็นต้น

wpe5.jpg (2190 bytes)
ThaiL@bOnLine - Crystal Diagnostics
Email : info@thailabonline.com

Phone : 02 803-7310, 02 803-7311, 803-7747

 

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.