BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

  การตรวจวินิจฉัยหาเชื้อเลปโตสไปโรซิส ทางห้องปฏิบัติการ

Browser คุณไม่ support Java / your browser does not support JAVA
จึงไม่สามารถแสดงผลได้

การตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อเชื้อเลปโตสไปโรซีสโดยวิธี
Latex Slide agglutination Test (LA)


หลักการ

ใช้แอนติเจนความเข้มข้นสูงที่ทำให้เชื้อตายด้วยความร้อนหรือ ฟอร์มาลีน มาผสมกับซีรั่มที่ต้องการ
ทดสอบบนแผ่นกระจก (Slide) ในปริมาณที่เท่าๆกันเอียงแผ่นกระจกไปมาเพื่อให้ผสมเข้ากัน
ตัวอย่างที่ให้ผลบวกจะเกิดการเกาะกลุ่มกันของแอนติเจนบนแผ่นกระจก สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่าเป็นวิธีการที่สดวกแต่มีความไวน้อยกว่า วิธี MAT มีโอกาสเกิดผลบวกปลอมได้

วิธีการตรวจ

- หยดซีรั่ม 1 หยด ลงบนแผ่นสไลด์ จำนวน 1 หยด
- Add 1 drop of test serum
- หยดลาเท็กซ์แอนติเจนของเชื้อที่เตรียมไว้แล้ว 
  จำนวน 1 หยด
- Add 1 drop of Latex Antigen
  ( mixed well before use)
- ผสมให้เข้ากัน 
- Use toothpaste to mixed together
 
- เอียงแผ่นสไลด์ไปมาประมาณ 2-5 นาที 
  นำไปอ่านผลการเกาะกลุ่ม
- ควรมีการทำ Positive /Negative Control 
  ควบไปด้วยทุกครั้ง
- Rotate about 100 rpm. for 2-5 minute
- Should do the Positive/Negative
  Control at the same time

การแปลผล

  ให้ระดับเป็น 4+   เมื่อมีการเกาะกลุ่มกันอย่าง 100 %
  ให้ระดับเป็น 3+   เมื่อมีการเกาะกลุ่มกันอย่าง 75 %
  ให้ระดับเป็น 2+   เมื่อมีการเกาะกลุ่มกันอย่าง 50 %
  ให้ระดับเป็น 1+   เมื่อมีการเกาะกลุ่มกันอย่าง 25 %

 ถ้าไม่มีการเกาะกลุ่มใดๆเลย ถือเป็นผลลบ Negative for Leptospilosis
 

            ขนาดการทดสอบและราคา Packing 
 ขนาด 25 การทดสอบ / กล่อง  Size 25 test / box
 ขนาด 50 การทดสอบ / กล่อง  Size 50 test / box

 

  

การตรวจหาแอนติบอดีย์ต่อเชื้อเลปโตสไปโรซีสโดยวิธี ELISA Test

Lepto Latex Test
Latex Agglutination for Leptospirosis test

Introduction

Lepto Latex Test is a simple serodiagnostic method for leptospirosis by using the latex agglutination test to detect antibodies to leptospires.

Leptospirosis is a typical zoonosis that can be transmitted from animals to humans and occurs worldwide. Leptospirosis is a bacterial disease that affects humans and animals. It is caused by bacteria of the genus Leptospira. In humans it causes a wide range of symptoms, and some infected persons may have no symptoms at all. Symptoms of leptospirosis include high fever, severe headache, chills, muscle aches, and vomiting, and may include jaundice (yellow skin and eyes), red eyes, abdominal pain, diarrhea, or a rash. If the disease is not treated, the patient could develop kidney damage, meningitis (inflammation of the membrane around the brain and spinal cord), liver failure, and respiratory distress. In rare cases death occurs. Many of these symptoms can be mistaken for other diseases. Leptospirosis is confirmed by laboratory testing of a blood or urine sample.

 

The cause of infection is Leptospira interrogans. More than 200 serovars
are know. The symptoms and signs of uncomplicated illness are similar to those of other acute febrile illness.

Leptospirosis occurs worldwide but is most common in temperate or tropical climates. It is an occupational hazard for many people who work outdoors or with animals, for example, farmers, sewer workers, veterinarians, fish workers, dairy farmers, or military personnel. It is a recreational hazard for campers or those who participate in outdoor sports in contaminated areas and has been associated with swimming, wading, and whitewater rafting in contaminated lakes and rivers. The incidence is also increasing among urban children.

The diagnosis of leptospirosis is usually made by serological tests. Microscopic agglutination test (MAT) is the standard test to detect serovar
specific antibodies. However, this method cannot be performed in general laboratories because it requires cultures of reference leptospire strains of
many serovars as a series of antigens for testing. The method is also
complicated, time consuming and need skilled for operation.

Lepto latex test : Latex agglutination test (LA), Leptospira interrogans serovar pyrogenes was cultured in neopeptone medium. Leptospiral cells was inactivated (killed) with 0.1% formalin for 2 hours. The antigen-coated latex was stable for at least 12 month when kept at 4-10 บC.

Latex agglutination was performed as follows. One drop of antigen-coated latex particles was added to each drop of serum samples on a glass slide and mixed thoroughly with a wooden applicator stick. When clumping or
agglutination waas observed, within 2-5 minutes, the reaction was read as positive.

The diagnosis of Leptospirosis by latex agglutination is convenient, simple and rapid does not need sophisticated laboratory equipment. This method is suitable for use as a laboratory screening test. In the present study, LA is highly sensitive at 94.7% and specific 93.3% (of the patients confirmed as cases of leptospirosis by Microscopic agglutination test MAT)

Principle
The Lepto Latex Test kit is intended to use for detection of anti-Leptospires in the human serum or plasma which capable to react with antigen of Leptospires sp. that coated on Latex bead. The reaction of antigen and antibodies will form agglutination clearly within 5 minutes by normal eye vision.

When no specific antibodies are present, the latex suspension will remain homogeneous (negative result). The broadly reactive antigen that is prepared from a killed pathogenic strain, allows the detection of Leptospira infections caused by a wide range of strains of different serovars. The detailed procedure is described in the detailed protocol.

Composition of the kit :

1. Lepto Latex Test 25 test

2. Positive Control 1 bottle

3. Negative Control 1 bottle

4. Mixing Stick 25 pcs.

5. Slide Card 1 pcs.
6. Pipett dropper 25 pcs.

7. Package insert 1 pcs.

Method  
1.Drop Lepto Latex Test on the
glass slide 1drop (~20 ul.)
2. Then add 1 drop (20ul) of test
serum or plasma
3. Mixed with a mixing stick and swirl
gently ( 100 rpm/minute)

4. Put the glass slide on the black
background. Observe the result
within 2-5 minutes.
Interpretation :

 

The Positive result will be the one that form agglutination within 2-5 minutes by eye observation. This can be compare with the positive
control while the negative result will show no agglutination of the latex
bead as perform with negative control.

The Lepto Latex Test has been evaluated in a laboratory based study on serum samples collected from laboratory confirmed leptospirosis case patients and controls in different parts of the world. The assay also has been evaluated in a hospital based study in India. The sensitivity and specificity of the assay equals those of the MAT performed with a panel of antigens. The main advantages of the assay are that the result is obtained very quickly and that the cards containing the dried reagent are individually wrapped and are highly stable; the assay remains fully active when cards are stored for 2 years at temperatures up to 45?C.

Related publications

Smits, H.L., M.A.W.G. van der Hoorn, M.G.A. Goris, G.C. Gussenhoven, C. Yersin, D.M. Sasaki, W.J. Terpstra, and R.A. Hartskeerl. (2000) A simple latex agglutination assay for the rapid serodiagnosis of human leptospirosis J. Clin. Microbiol. 38;1272-1275.

Smits, H.L. H.D. Chee, C.K. Eapen, M. Kuriakose, S. Sugathan, M.Hussein Gasem, C. Yersin, D.M. Sasaki, R.F.M. Lai A Fat, R.A. Hartskeerl, B. Liesdek, T.H. Abdoel, M.G.A. Goris and G.C. Gussenhoven. (2001) Latex based, rapid and easy assay for human leptospirosis in a single test format. Trop. Med. & Int. Health (accepted for publication).

 


ข้อพิจารณาในการเลือกใช้ชุดทดสอบแบบสำเร็จรูป

วิธีทดสอบ การนำไปใช้ ข้อดี ข้อเสีย
MSAT วินิจฉัยโรค ง่าย สดวกรวดเร็ว อาจเกิดปฏิกริยาไม่จำเพาะได้
MAT วินิจฉัยโรค/วิจัย ความจำเพาะสูง/
สามารถแยกชนิดแอนติเจนได้
ความไวต่ำ  / วิธีการยุ่งยาก
ซับซ้อน
IHA/LA วินิจฉัยโรค ง่าย สดวก รวดเร็ว ความไว และความจำเพาะ
ปานกลาง
IgM ELISA วินิจฉัยโรค/วิจัย ความไวและความจำเพาะ สูง
ตรวจได้คราวละมากๆ ไม่สดวก
ในการตรวจทีละน้อยๆราย
ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษเสริม
เช่น Microplate reader / washer
CICA
Dipstick
วินิจฉัยโรค  ง่าย สดวก รวดเร็ว
มีความจำเพาะสูง
ไม่เหมาะกับการตรวจ
คราวละมากๆ / ราคาต่อการ
ทดสอบสูง


เครือข่ายการตรวจวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรซีส ในประเทศ
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ 589-9850 - 8
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรืการแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก ถนนราชวิถี กรุงเทพ 10400
 
โทรศัพท์ 245-0456 / 644-4888 ต่อ 4002
- ศุนย์วิจัยโรคเลปโตสไปโรซีส โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ถนนราชวิถี กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์ 245-8251
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ

 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

  
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2009 Thailabonline.com. All rights reserved. 
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  e-Commerce Registration Number  7100803000130
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” and ”MedHealthMart” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.