BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
   

ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
 สาเหตุของโรคและปัญหา 
 ทางด้านสุขภาพชนิดต่างๆ
 Innovative Clinical  
 News. Disease and
 Condition 


  
Post-traumatic stress disorder (PTSD) 
ภาวะความเครียด วิตกกังวล
ภายหลัง
ผ่านประสบการณ์เลวร้าย

 
What is PSTD like ?

 
What are the
  symptoms of PTSD ?


 Are there different
   types of PTSD ?


 
Why do some people 
  develop PTSD and 
  some don't ?


 
Who is most likely to
   develop PTSD?


 What kind of events
  can trigger the PTSD?

How common is PTSD 

How is PTSD treated?

What Treatments Are
  Available for PTSD?

  ThaiWAPHealthsite

 ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน เพียงมี
 Mobile Phone สามารถ
 ติดตามข้อมูลทางสุขภาพ ที่
 tagtag.com/
 thaihealthsite
 
และที่

 
buzzed.co.uk /wap
 /thaihealthsite
 

 โดยทีมไทยแล็ปออนไลน์

Take a look to our WAP Healthsite
เข้าสู่โลกของ โมบายเฮลท์

"Thaihealthsite"
mHerb&Healthshop

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 


Post-traumatic stress disorder (PTSD) is an anxiety disorder that can develop after exposure to a terrifying event or ordeal in which grave physical harm occurred or was threatened. Traumatic events that can trigger PTSD include violent personal assaults such as rape or mugging, natural or human-caused disasters, accidents, or military combat. PTSD can be extremely disabling. 

Military troops who served in the Vietnam and Gulf Wars; rescue workers involved in the aftermath of disasters like the terrorist attacks on New York City and Washington, D.C.; survivors of the Oklahoma City bombing; survivors of accidents, rape, physical and sexual abuse, and other crimes; immigrants fleeing violence in their countries; survivors of the 1994 California earthquake, the 1997 North and South Dakota floods, and hurricanes Hugo and Andrew; and people who witness traumatic events are among those at risk for developing PTSD. Families of victims can also develop the disorder. 

Fortunately, through research supported by the National Institute of Mental Health (NIMH) and the Department of Veterans Affairs (VA), effective treatments have been developed to help people with PTSD. Research is also helping scientists better understand the condition and how it affects the brain and the rest of the body. 

อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุการณ์ร้ายๆ โดยทั่วไปจะมีอาการต่างๆ เกิดขึ้นทั้งอาการ
ทางจิตใจและอาการทางกาย ซึ่งถือว่าเป็นปฏิกิริยาปกติที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆ 
อาการทางจิตใจที่พบได้บ่อย
ได้แก่ หงุดหงิดง่าย รู้สึกสิ้นหวัง โทษตัวเองหรือผู้อื่น อาจจำอะไรไม่ค่อยได้ 
ไม่ค่อยมีสมาธิ เศร้าโสกเสียใจ เหม่อลอย หรืออาจมีอารมณ์ฉุนเฉียว โกรธง่ายโดยไม่มีสาเหตุ 
ส่วนอาการทางกาย
จะมีอาการเบื่ออาหาร ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดท้อง ท้องเสีย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย 
ไม่มีเรี่ยวแรง ซึ่งอาการเหล่านี้แต่ละคนจะไม่เท่ากัน อาจเป็นมากเป็นน้อยขึ้นอยู่กับภาวะความเข้มแข็งของแต่
ละคน และประสบการณ์ที่เคยเผชิญมาก่อน และอาการต่างๆจะค่อยๆดีขึ้น
       
อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่ประสบภัย มีคำแนะนำดูแลสุขภาพตัวเอง ขอให้พยายาม 
พักผ่อนให้ได้มากที่สุด แค่นั่งหลับตาเฉยๆ ก็ยังดี พยายามกินอาหารให้ตรงเวลา พยายามหาอะไรทำเข้าไว้ 
การได้ทำงานจะช่วยให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี พยายามอยู่กับผู้คน เช่น ญาติ พี่น้องหรือเพื่อนบ้าน 
เพื่อที่จะมีเพื่อนร่วมคุย หลีกเลี่ยงการอยู่ลำพัง

สำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้การดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไป คือ
1. กลุ่มที่ประสบภัยโดยตรง ซึ่งมีทั้งสูญเสียคนในครอบครัว ทรัพย์สิน เครื่องมือทำมาหากิน
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่รอดชีวิต และกลับสู่ภูมิลำเนาเดิม
3. กลุ่มเด็กและวัยรุ่น ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่
   * กลุ่มเด็กที่ประสบเหตุการณ์ ซึ่งปัจจุบันการช่วยเหลือมุ่งเน้นที่การช่วยครอบครัวโดยรวม 
     ไม่ได้เน้นการช่วยเหลือลงไปที่กลุ่มเด็กโดยตรง
 ** กลุ่มเด็กชาวเล ซึ่งหนีภัยพิบัติทัน ไม่มีการสูญเสียชีวิต แต่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ 
    ถือเป็นกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ที่ควรให้การดูแลช่วยเหลือ
*** กลุ่มเด็กกำพร้า ที่สูญเสียพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ 
     แม้จะได้รับการช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม แต่ก็ต้องมีการประเมินติดตามเด็กกลุ่มนี้ด้วย 
     โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวที่มีความขัดแย้งมาก่อนเกิดธรณีพิบัติ
4. กลุ่มผู้ช่วยเหลือ ทั้งบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัคร หน่วยกู้ภัย ทหาร นักข่าวที่ทำข่าวในพื้นที่
5. กลุ่มที่ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติ แต่ไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในที่นั้น กลุ่มนี้จะตกงาน 
    ขาดรายได้ และไม่มีโอกาสได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ

หลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงผ่านไป  ไม่เพียงแค่นั้นผลกระทบอาจกว้างไปถึงญาติพี่น้อง ผู้ดูแล เจ้าหน้าที่ที่ให้
การช่วยเหลืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นนี้ อาจแสดงออกโดยตรงหรืออาจไม่เปิดเผย
ออกมา ไม่ตรงไปตรงมาแต่ก็มีลักษณะรูปแบบที่ควรรู้เพื่อเป็นแนวทางในการสังเกตและเฝ้าระวังตลอดจน
การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ร้าย จะเกิดอาการต่าง ๆ ขึ้นได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ถือว่า
  เป็นปฏิกริยาปกติที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ ได้แก่
  - อาการทางจิตใจ : หงุดหงิดง่าย, รู้สึกสิ้นหวัง, โทษตัวเอง หรือผู้อื่น, มีปัญหาเรื่องความจำหรือสมาธิ, 
    เศร้าโศกเสียใจ ซึมเศร้า, รู้สึกโดดเดี่ยว หรือแยกตัวเอง, ไม่มีความรู้สึก, อารมณ์อ่อนไหวขึ้น ๆ ลง ๆ 
    บางคนอาจโกรธง่าย ก้าวร้าว โดยไม่มีสาเหตุ
  - อาการทางกาย : เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ เจ็บหน้าอก ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้ นอนไม่หลับ ฝันร้าย อ่อนเพลีย 
   ไม่มีเรี่ยวแรง อาการต่าง ๆ เหล่านี้แต่ละคนรุนแรงไม่เท่ากัน บางคนเป็นมาก น้อย บางคนเป็นทันทีทันใด
หลังเกิดเหตุแต่บางคนเกิดอาการช้า ขึ้นกับความเข้มแข็งของภาวะอารมณ์ ประสบการณ์ที่เผชิญมาก่อน 
ระดับความสูญเสีย และระยะเวลาที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ในขณะนั้น

2. หลักในการดูแลตนเองเบื้องต้น
  - พยายามพักผ่อนให้ได้ แม้ได้นั่ง ได้นอนหลับตาเฉย ๆ ก็ยังดี
  - พยายามกินอาหารให้ได้ตามเวลาเดิมที่เคยกินแม้ว่าต้องฝืนก็ตาม
  - พยายามหาอะไรทำเข้าไว้ ระลึกไว้ว่าการทำงานจะช่วยให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยดี
  - พยายามอยู่กับผู้คน เช่น ญาติ พี่น้อง หรือเพื่อนหรือแม้กระทั่งบุคคลอื่น ๆ อย่าอยู่ลำพังและถ้าจะทำ
    ประโยชน์กับใครได้บ้างก็ยิ่งดี
  - พยายามเข้าใจว่า ความคิด ความฝันร้าย ภาพโหดร้ายที่ติดตา วนไปวนมาในความคิดความรู้สึกนั้น 
    เป็นเรื่องปกติไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้กับความคิดหรือพยายามจะลืมให้หมด เพราะสักพักอาการเหล่านี้
    จะดีขึ้นเองเมื่อเวลาผ่านไป

3. หลักในการช่วยเหลือทางจิตใจผู้อื่นเบื้องต้น
  - แสดงความเป็นเพื่อน หยิบยื่นไมตรีให้ผ่านวิธีง่าย ๆ คือ การพูดคุย โดยฟังอย่างตั้งใจและเห็นใจ ให้ผู้
    ประสบภัยเป็นผู้ระบายโดยการพูดคุยถึงความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ถ้าอัดอั้นใจมากจะร้องไห้ออกมาก็ได้
  - ผู้สูญเสียคนที่รักมักจะโทษว่าเป็นความผิดของตนไม่มากก็น้อย ใช้เหตุผลให้เขาเข้าใจว่าใคร ๆ ก็คาดเดา
    เหตุการณ์ไม่ได้ หรือถึงจะเข้มแข็งแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ การมีความตั้งใจที่จะช่วยก็เป็นกุศลมากแล้ว
  - จากนั้นก็ถามความต้องการที่อยากให้ช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแม้ว่าเขาไม่ได้ร้องขอ
    ก็ตาม
  - ต้องไม่ถือเป็นเรื่องราวเมื่อเขาแสดงอารมณ์ที่ไม่ดีออกมา เช่น โมโห โกรธ
 


What is PSTD like ?
As the name implies, posttraumatic stress disorder occurs only after (post) an extremely stressful event (trauma). The more severe the trauma and the longer the person is exposed to it, the greater the likelihood of developing PTSD. 

PTSD is only diagnosed after 
a) a person has been exposed to an extreme trauma, 
b) symptoms develop that last at least one month and 
c) the symptoms create extreme distress and dysfunction. 
Three or more of the following characteristics are usually present:

numbing, detachment or absence of emotional response 
reduced awareness of surroundings (being dazed) 
sensation that surroundings are distorted or unreal 
the feeling that you are different, strange or unreal 
an inability to remember parts of the trauma. 
In addition to three or more of these five characteristics, the traumatic event is relived repeatedly. This can take the form of recurrent images, thoughts, dreams or "flashbacks" of the event. Even reminders of the event can cause extreme distress, so many people go out of their way to avoid places or events that resemble the traumatic event in some ways. Many experience increased anxiety, restlessness, sleeplessness, irritability, poor concentration, hypervigilance or an exaggerated startle response. Some are even plagued by feelings of "survivor's guilt," because they survived when others did not or because of certain things they may have had to do to survive. This complete set of symptoms is obviously very disruptive and stressful to the victim as well as their family and loved ones. It can even impair job performance and social functioning.
What are the symptoms of PTSD ?
Many people with PTSD repeatedly re-experience the ordeal in the form of flashback episodes, memories, nightmares, or frightening thoughts, especially when they are exposed to events or objects reminiscent of the trauma. Anniversaries of the event can also trigger symptoms. People with PTSD also experience emotional numbness and sleep disturbances, depression, anxiety, and irritability or outbursts of anger. Feelings of intense guilt are also common. Most people with PTSD try to avoid any reminders or thoughts of the ordeal. PTSD is diagnosed when symptoms last more than 1 month. 

There are three main categories of PTSD symptoms, and all three must be present for the diagnosis of PTSD:

reexperiencing the trauma: examples include flashbacks, nightmares, intrusive memories and exaggerated emotional and physical reactions to triggers that remind the person of the trauma.

emotional numbing and avoidance: examples are feeling detached, losing interest and avoiding activities or places that remind you of the trauma.

increased arousal: symptoms like difficulty sleeping, irritability, hypervigilance and exaggerated startle response.

Common Symptoms of PTSD
 • a feeling of detachment from people
 • distressing trauma-related dreams and nightmares
 • a feeling of reliving traumatic experiences
 • uncontrollable memories of war or other trauma
 • an inability to remember important parts of the traumatic event
 • sleep problems
 • intense distress at reminders of the traumatic experience
 • an exaggerated startle response
 • a lack of interest in everyday activities
 • difficulty concentrating
 • irritability or angry outbursts
 • an inability to experience loving feelings

 


Are there different types of PTSD ?
There are four types of PTSD.

Acute stress disorder begins within four weeks of the traumatic event and lasts at least two days. If these same symptoms continue for more than four weeks, the diagnosis is changed to acute PTSD. While acute stress disorder presents itself within four weeks, PTSD can begin much later, even years after the trauma, as "delayed onset PTSD." After a period of 90 days of PTSD symptoms, the diagnosis changes again to chronic PTSD.


Why do some people develop PTSD and some don't ?
The answer is far from clear, but some factors seem to increase one's risk of developing PTSD. Traumas of great severity, or that occur in a series, are more likely to cause PTSD. (For example, prolonged combat with sniping, machine guns, artillery and air bombardment produces PTSD more often than brief combat with less weaponry.) Traumas between people (such as sexual assault or mugging) are more likely to cause PTSD than natural disasters like earthquakes. 

Experts aren't sure why some people develop PTSD after a comparatively minor trauma while others exposed to great trauma do not. Those who are very young or old are more vulnerable, as are those with poor social support. Individuals with other anxiety disorders, depression and some personality disorders also seem more likely to get PTSD after extreme trauma.


Who is most likely to develop PTSD?
1. Those who experience greater stressor magnitude and intensity, unpredictability, uncontrollability, sexual (as opposed to nonsexual) victimization, real or perceived responsibility, and betrayal

2. Those with prior vulnerability factors such as genetics, early age of onset and longer-lasting childhood trauma, lack of functional social support, and concurrent stressful life events

3. Those who report greater perceived threat or danger, suffering, upset, terror, and horror or fear

4. Those with a social environment that produces shame, guilt, stigmatization, or self-hatred


What kind of events can trigger the PTSD ?
Many events can cause PTSD. They include: military combat, violent personal assault (i.e., sexual assault, robbery, mugging), being kidnapped or taken hostage, terrorist attack, torture, incarceration as a prisoner of war or in a concentration camp, natural or manmade disasters, and automobile accidents. Being diagnosed with a frightening illness or even hearing that your child has been diagnosed with a serious illness can also cause PTSD. 

Children may develop PTSD after inappropriate sexual experiences even without the explicit threat of death or injury. One can develop PTSD as a result of witnessing or even just learning about a serious injury, unnatural death, violent personal assault or serious accident of a family member or close friend.

Patients experiences
June 2003
Corbette, Oregon

I was in a car accident that took my little sister's life. My boyfriend was the driver, involved in an illegal street race. My younger brother was also in the car, but was fortunate to escape with a few cuts and bruises. I am 18 years old and my sister would have been turning 13 this year. This happened a few days after Christmas on December 29th, 2001 and I am now feeling the effects of the trauma. I have every single symptom listed on this website and I am still searching for help. Don't wait until it becomes too serious. Get help right when you start noticing a difference in yourself.

October 2002
Minnesota

I was sexually abused for twelve years and every day since has been a struggle. For the past three years I thought that I was weak because I was so affected by that time in my life. Getting out of bed seems almost impossible some days. Just recently I saw an article on PTSD and decided to do some research. I was overwhelmed when I realized that I'm not alone and I'm not crazy. The symptoms of PTSD describe precisely everything I have and am still going through. I want to thank you because if it weren't for web sites like yours, I don't think I would have found out what is actually going on in my life.

September 2002
Great Britain

I have had PTSD since a road accident four years ago. It did not start until one month after the accident, when I started driving again. At first I could not understand what was happening to me. I lost weight, could not sleep and cried all the time. I did not remember the accident at all, but pieced together things from witnesses. At the scene I was crying so I think the crying now is a form of reliving it. I thought the PTSD was over and came off medication in April, but a panic attack while driving has set it off again. Now I accept that medication may be necessary for life, it is just a matter of finding one with minimal side effects. I have returned to part-time work and, for me, it is great to focus my mind on something else and that provides the best therapy.


How common is PTSD ?
One in two people will be exposed to a life-threatening, traumatic event in their lifetime. While many people experience traumatic events, not everyone develops PTSD. Epidemiological studies indicate that about 10% of Americans have had or will have PTSD at some point in their lives, and that about 5% have PTSD at any given time. Women are twice as likely as men to develop PTSD. 


How is PTSD treated?
PTSD is treated by a variety of forms of psychotherapy and drug therapy. There is no definitive treatment, and no cure, but some treatments appear to be quite promising, especially cognitive-behavioral therapy, group therapy, and exposure therapy. Exposure therapy involves having the patient repeatedly relive the frightening experience under controlled conditions to help him or her work through the trauma. Studies have also shown that medications help ease associated symptoms of depression and anxiety and help with sleep. The most widely used drug treatments for PTSD are the selective serotonin reuptake inhibitors, such as Prozac and Zoloft. At present, cognitive-behavioral therapy appears to be somewhat more effective than drug therapy. However, it would be premature to conclude that drug therapy is less effective overall since drug trials for PTSD are at a very early stage. Drug therapy appears to be highly effective for some individuals and is helpful for many more. In addition, the recent findings on the biological changes associated with PTSD have spurred new research into drugs that target these biological changes, which may lead to much increased efficacy.


What Treatments Are Available for PTSD?
Research has demonstrated the effectiveness of cognitive-behavioral therapy, group therapy, and exposure therapy, in which the patient gradually and repeatedly relives the frightening experience under controlled conditions to help him or her work through the trauma. Studies have also shown that medications help ease associated symptoms of depression and anxiety and help promote sleep. Scientists are attempting to determine which treatments work best for which type of trauma. 

Some studies show that giving people an opportunity to talk about their experiences very soon after a catastrophic event may reduce some of the symptoms of PTSD. A study of 12,000 schoolchildren who lived through a hurricane in Hawaii found that those who got counseling early on were doing much better 2 years later than those 


 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine | Aromatherapy |
Health Game Zone


1999-2004 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” and ”AromaEssence” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.