BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

top
 Sex & Relationships
 ปัญหาเรื่องสุขภาพทางเพศและ
 ความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Want a Better Orgasm
  อยากเพิ่มคุณภาพของการถึง
  จุดสุดยอด
ของการมีเพศสัมพันธ์

เรื่องที่น่ารู้ และควรรู้ของผู้ชาย
เรื่องที่เจ้าสาวควรรู้
เพศสัมพันธ์ VS ความเครียด

Aromatherapy sexual
  scent / 
  กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหย
  ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ

Pheromome / ฟีโรโมนส์  
  สารเคมีธรรมชาติใต้วงแขน 
  เสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้าม

ทำอย่างไรดีกับสถานการณ์ที่
  ไม่คาดฝันกับเรื่องเซ็กส

Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์


 

If a woman would like to increase her responsiveness during intercourse, there is a simple (and pleasurable) three-phase process she can work through with her partner that's sure to put more 'oh' in her Big O.

Question:
I know Hollywood exaggerates everything, but I always see these images in movies of women having mind-shattering, sheet-ripping orgasms. Mine, on the other hand ... pleasant, but that's about it. I know it sounds selfish, but I'd like the full roller-coaster ride! Is there anyway to increase my sensitivity and the intensity of my orgasms?

Answer:
Many women find that oral stimulation gives them the sensations that lead to orgasm. The warmth, moisture, softness, and variability of such stimulation create a unique sexual experience.

And while most women find intercourse extremely pleasurable, it alone provides sensations that only very indirectly stimulate the area of the clitoris. As most men need direct stimulation to their penis to reach orgasm, most women (about 70%) require direct clitoral stimulation to reach orgasm. That's because the clitoris and the penis are equivalent in their capacity to receive sexual stimulation. 

A Three-Phase Experiment
Nevertheless, if a woman would like to try increasing her responsiveness during intercourse, there are ways in which she can experiment that may lead to orgasm. In general, when women reach orgasm during intercourse, during certain parts of the sexual experience they pay more attention to pleasing themselves than their partners.

You can go through a three-phase process that can last days, weeks or months --depending on your preference and progress. The overall idea is to gradually taper off clitoral stimulation during intercourse as you go through the phases. This process tends to work best if done with one partner and it can be quite pleasurable.

Here's how it works:

  • Phase One: Include clitoral stimulation (by you or your partner) right through the end of your orgasm while having intercourse. If the movements and sensations of intercourse distract you from reaching orgasm, first try simply inserting your partner's penis without intercourse movements and then stimulate your clitoris. If that works, add intercourse movements.
  • Phase Two: Very gradually, end the clitoral stimulation a little before the orgasm and allow the thrusting to complete the orgasm.
  • Phase Three: Increase the length of time between the end of the clitoral stimulation and the beginning of the orgasm even more than in Phase Two.

Move to the next phase only when the previous non-clitoral stimulation was sufficient for you to be orgasmic.

It's Not All Physical

But developing your responsiveness isn't just about what you can do with hands and bodies, it's also about increasing the responsiveness and creativity of your mind.

During the three-phase experiment, notice what's on your mind. Focus on the pleasure sensations. Take the attitude that nothing else exists but that moment. Probably the most powerful tool you have to enhance your sexual pleasure is your ability to fill your mind with erotic images during your sexual encounter. The fact that many women dream to orgasm from time to time (and a few reach orgasm by fantasizing) tells us plainly that we can really benefit if we "use our head."

Merge your mind with your body's sensations. Or concentrate on sexual images you bring to mind. They can be very real or fairly vague. You can develop complicated plots or you can focus your mind's eye on one erotic image like a slide projected on a screen.

Learn which combinations of fantasy styles and content are most arousing for you. Bring them to mind as you experiment physically. Many women use such fantasies during intercourse, once they know them, to "trigger" response. 

Exercise Helps

For tone and strength, exercise your PC muscle (short for pubococcygeus). This is the muscle that automatically contracts during orgasm. Work your way up gradually to doing about 100 contractions of the muscle twice daily. Don't know which muscle that is? It's the same one you squeeze to stop the flow of urine midstream.

When you exercise the PC muscle, you bring blood to it -- just like other muscles. When more blood than usual collects in the pelvic area, it creates the beginning physical sensation of sexual arousal. Contracting it more brings more blood (up to a point) and therefore more arousal. Also, some women find it easier to have orgasm during intercourse when their PC muscle is well toned.

Variety Stimulates

Don't be restricted to one kind of movement during intercourse. Some women find side-to-side movements more stimulating than in-and-out stimulation. When a penis is fully inside their vagina, they can make circular motions to bring themselves to orgasm. Others move their clitoris against the man's pubic bone in an up-and-down motion while keeping the erection deep inside.

Take Charge

These suggestions may be easier when the woman is on top, but can be done from underneath, too. In both cases, women need to take responsibility for moving their pelvis in ways that feel good, rather than in ways they think are "normal" or ladylike. A great many women forgo sexual pleasure because of reluctance to really take charge of what goes on.

Marc and Judith Meshorer, in Ultimate Pleasure: The Secrets of Easily Orgasmic Women, found in their study that easily orgasmic women were active partners and did not passively wait for orgasm to wash over them as it does in the movies. They anticipated, participated, and reciprocated to their partners eagerly.

Give some or all of these ideas a playful try. Approach them as an adventure and see if you find that some of your orgasms can occur this way.

Louanne Cole Weston, PhD, is a licensed marriage and family therapist, and a board-certified sex therapist in practice since 1983. Her work in the field of human sexuality includes extensive experience as a therapist, educator, and researcher.