Home I Alt.Health News I Thai Herbs I Vegetable I Alt. Food I Herb Shop      
  Update Data : 15/2/2019  

  Date/Time :  18/2/2019 5:16:24


ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อมูล

Free - ฟรี
Member
รับข่าวสุขภาพ
 
 สรรพคุณพืชสมุนไพรใน
 ธรรมชาติ พบได้มากมาย
 ในบ้านเรา   เรียนรู้เรื่อง
 สมุนไพรไทย พร้อมภาพ
 ประกอบ หรือหาเก็บไว้
 ประจำบ้านไว้ใช้ในกรณี
 ฉุกเฉิน   เช่นแก้แผลไฟ
 ไหม้น้ำร้อนลวก หาว่าน
 หางจรเข้มา  จะใช้ส่วน
 ไหนดี  จะใช้อย่างไรให้ 
 ถูกวิธี   คงต้องมาดูกัน


ค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพ  การแพทย์
ทางเลือก   สมุนไพร
การตรวจวินิจฉัยโรค
ทางห้องแล็ป

 
  การตรวจหาโอกาสการ
  เกิดมะเร็งจากตัวอย่าง
  เลือด 
 Tumor Markers
- โอกาสเกิดมะเร็งตับ
  หรือการตรวจหา AFP
- โอกาสเกิดมะเร็งลำไส้
  และทางเดินอาหาร
  หรือการตรวจหา CEA
- โอกาสเกิดมะเร็งต่อม
  ลูกหมาก ตรวจ PSA

 
 พีชผักสวนครัวอนามัย
 ปลอดสารพิษ เป็นได้ทั้ง
 อาหาร และมีคุณสมบัติ
 ในการช่วยเสริมสร้าง
 สุขภาพแบบธรรมชาติ
 อย่างง่ายๆ

 

 
 
ตลาดช็อปปิ้งสุขภาพ มี
 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัด
 สรรจากทีมงานของ
 iHEALTHSITE ช่วย
 จัดหาและตรวจคุณภาพ
 ให้กับท่านที่รักสุขภาพ
 ทีมงานจะดูแลตรวจสอบ
 ก่อนการจัดส่งถึงมือ
 เพื่ออำนวยความสดวก
 และประหยัดการเดินทาง
 เพียงสั่งรายการ ทีมงาน
 จะจัดส่งโดยไปรษีณ์ด่วน
 ให้ถึงมือท่าน โดยทันที
 ให้ทีมงานได้บริการท่าน
 ความสะดวกสบาย และ
 ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
 
หากไม่พอใจในคุณภาพ
 ของผลิตภัณฑ์ สามารถ
 ส่งคืนกลับได้

 

 
 
คุณไม่โดดเดี่ยวคนเดียว
 อีกต่อไป ปัญหาสุขภาพ
 ที่ท่านอยากปรึกษาใคร
 ซักคน หรือแลกเปลี่ยน
 ความเห็นกับเพื่อนๆ ที่
 สนใจสุขภาพเช่นกัน 
 เพียงฝากคำถามข้อสงสัย
 หากต้องการให้ทีมงาน
 รักสุขภาพช่วยตอบให้
 คลิกที่นี่


 
หากต้องการฝากหรือให้
 ข้อความที่ต้องการแลก
 เปลี่ยน/สอบถามความรู้
 เรื่องสุขภาพกับเพื่อนๆ
 ผู้เชี่ยวชา/แพทย์ที่สละ
 เวลามาให้ข้อมูลทั่วไปๆ
 ได้ที่

 
กระดานสุขภาพ


 Alt.Medicine/Wholistic
  การแพทย์ทางเลือก หรือ
 หลักการแพทย์แบบองค์รวม
 การใช้ธรรมชาติรอบตัวมา
 ช่วยเสริมในการดูแลรักษา
 สุขภาพ อีกทางเลือกหนึ่ง

 เป็นการใช้หลักธรรมชาติมาผสมผสานกันเพื่อช่วยใน
 การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในขั้นพื้นฐาน  เน้น
 การสร้างภูมิต้านทานร่างกาย  เมื่อร่างกายมีสุขภาพ
 ที่ดีก็จะสามารถต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ  ช่วยลด
 โอกาสที่จะเกิดการเจ็บป่วยทำให้   หรือที่จะหนักก็
 เป็นเบาลงได้ 
 เป็นการดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอ ใช้หลักธรรมชาติ
 ที่จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้ง่ายๆเช่น ทานอาหารที่ดี
  หลีกเลี่ยงอาหารที่จะบั่นทอนสุขภาพ    เลือกทาน
 พืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์      มีสารต้านอนุมูล
 อิสระ  ดูแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติ   สร้างสถาพ
 แวดล้อมที่ดี  หลีกห่างจากสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ 
 สร้างจิตและอารมณ์ให้แจ่มใส หมั่นออกกำลังกาย
 เป็นประจำ  เพียงง่ายๆเท่านี้ท่านก็กำลังใช้แนวการ
 แพทย์แบบองค์รวม ธรรมชาติบำบัด มาช่วยในการ
 ดูแลสุขภาพ  คุณอาจจะกำลังเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้ว
 โดยไม่รู้ตัวก็ได้ 
 ไม่ได้ยุ่งยากลำบากแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องมีความ
 สม่ำเสมอ  เพราะเราต้องเตรียมพร้อมป้องกันข้าศึก
 ที่จะบุกรุกร่างกายเราตลอดเวลา
  คลิก

 Our Immune System

ภูมิชีวิตImmune System คือระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมด
ของร่างกายที่ทำหน้าที่คอย
ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่
เป็นอันตรายเข้ามาทำอันตรายต่อร่างกาย 
หรือเมื่อหลุดเข้ามาแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันก็จะ
พยายามทำลายกำจัดสิ่งแปลกปลอมให้หมด
ไปจากร่างกายโดยเร็วและมีประสิทธิภาพ
หน้าที่โดยสังเขปของระบบอิมมูนร่างกายคือ
-Defense ป้องกันแลพทำลายเชื้อโรคและ
 สิ่งแปลกปลอม
- Homeostasis คอยกำจัดเซลปกติที่เสื่อม
 สภาพเช่นเม็ดเลือดที่มีอายุมากแล้ว
- Surveillance คอยจับตาดูเซลต่างๆที่จะ
 แปรสภาพผิดไปจากปกติ เช่น คอยดักทำลาย
 tumor cells เพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 

 Moral Health

จิตอนามัย การดูแลและเสริมสร้าง
สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ ช่วยสร้าง
ภูมิต้านทานร่างกาย

สุขภาพจิตเป็นสภาวะทางจิตใจของบุคคล ซึ่งโดย
ธรรมชาติภาวะทางจิตใจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตาม
สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้นั้น ปัจจุบันมีการเปลี่ยน
แปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งมีการพัฒนาการไป
อย่างไม่หยุดยั้ง สุขภาพจิตของคนเราจึงต้องมีการปรับ
เปลี่ยนแปลงตาม นับเป็นความยากลำบากพอควรของ
มนุษย์ที่จะต้องปรับตัว ปรับใจไปกับการเปลี่ยนแปลง ที่เปลี่ยนไป

จะเห็นได้ว่าชีวิตนี้หนีไม่พ้นการปรับตัวปรับใจ
บุคคล
ที่สามารถปรับตัวได้ในสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตน
เองจะมีความสุข สามารถในการปรับปรุงหรือเปลี่ยน
แปลงตนเองได้ตามสถานการณ์   ด้วยเหตุด้วยผลอัน
เหมาะสม   มีความยืดหยุ่น ก็คือผู้ที่มีสุขภาพจิตดีซึ่ง
สุขภาพจิตที่ดีเปรียบได้กับต้นไม้สุขภาพจิตที่ดี

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 

 Sport and Exercise
การบริหารและออก
กำลังกาย ช่วยให้ได้
สุขภาพดีแล้ว   ยัง
เสริมสร้างร่างกาย
ให้แข็งแรง

 การออกกำลังกายมีมากมายหลายท่าและวิธี  ขึ้นกับ
 วัตถุประสงค์ ความสะดวกและความเหมาะสมของ
 แต่ละคน และวัยอีกด้วย แต่การออกกำลังกายเป็น
 ประจำเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งในการเสริมสร้างทั้ง
 สุขภาพกายและใจ  การออกกำลังกายที่ถูกวิธีภายใน
 ระยะเวลาที่เหมาะสมช่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 แม้แต่การเดินและฝึกการหายใจไปด้วยก็เป็นการออก
 กำลังกายที่ดีได้อีกวิธีหนึ่งแล้ว 
 ถ้าเราไม่มีพื้นที่หรือบริเวณละการใช้กายบริหารน่าจะ
 ช่วยได้ แม้เรานั่งทำงานกับเก้าอี้ก็สามารถบริหารได้
 แล้ว เห็นไม่ว่าการออกกำลังกายไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด 
 เพียงแต่คุณคิดจะออกกำลังกายแล้วหรือยัง สนใจการ
 วอร์มอัฟหรือคูลดาวน์ ควรทำอย่างไร มีวิธีออกกำลัง
 กายและบริหารอะไรบ้างที่เหมาะกับคุณ 
คลิก

 Stress and Emotion
  คลายเครียดเพื่อสุขภาพ
 ผลของภาวะความเครียด
 มีผลต่อทั้งสุขภาพกาย
 และจิตใจ 

 ฝึกรับภาระความเครียดมาทั้งวันแล้ว ก็มาผ่อนคลาย
 บ้าง    อย่าลืมว่าความเครียดนั้นมีผลต่อสุขภาพทั้ง
 ทางกายและจิตใจ  มีผลต่อระบบอื่นในร่างกายมาก
 มายอย่างคาดไม่ถึง   เช่นระบบการไหลเวียนโลหิต 
 ต่อระบบย่อยอาหาร มีผลต่อระบบหายใจ  ฮอร์โมน
 และเอ็มไซม์อีกหลายชนิด เช่นเมื่อเครียด /โกรธ จะ
 เกิดอาการหน้า เขียวหรือซีด ตัวเย็น หายใจหอบ
 เหมือนจะเป็นลม   เห็นแล้วใช่ไหมว่ามีผลกระทบ
 มากมายต่อร่างกายเพียงใด 
 อย่าปล่อยให้ภาวะความเครียด สะสมมากเกินไป
 เหมือนลูกโป่ง ลมมากไปก็แตกได้ เราอาจไม่สามารถ
 ควบคุมความเครียดที่โถมเข้ามาได้  แต่ควรฝึกที่จะ
 ระบายลดความเครียด ออกไปบ้าง  เพื่อพร้อมรับกับ
 ศึกใหม่ความเครียดใหม่กันต่อไป      
คลิก


 aliquip ex ea commodo consequat. 
 

  !   แหล่งเสาะหาเครื่องมือตรวจ
 ทางห้องปฏิบัติการ(Lab) มือสอง/ใหม่
 สำหรับผู้มีเครื่องมือแล็ปที่ต้องการปล่อย
 และผู้ที่ต้องการทำแล็ปด้วยเครื่องมือใน
        ราคาประหยัด
  คลิกที่นี้-Click
 Herbal and Plants
สมุนไพรไทยและพืชผัก
 สวนครัว สิ่งใกล้ตัวเรา
 เป็นได้ทั้งอาหารและยา
 

 มีประโยชน์มากมาย ในการช่วยดูแลและเสริมสร้าง
 สุขภาพให้กับตัวเอง มีภาพและรายละเอียดของพืช
 ที่เป็นประโยชน์ ชื่อเรียกหลายชนิด  สรรพคุณและ
 สารสำคัญของพืชที่เป็นประโยชน์  วิธีการนำมาใช้ 
 ช่วยให้ร่างกายได้รับสารสำคัญที่จะช่วยปรับสภาพ
 ร่างกายเช่น ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด   ช่วยลด
 ความดันโลหิต  ช่วยขับปัสสาวะ ไม่มีโทษหาก
 เพียงเข้าใจการใช้ที่ถูกวิธีและทานให้เหมาะสม 
 แถมประหยัดได้สุขภาพด้วย  
  คลิก

 Antioxidants

เดิมเข้าใจกันว่าสารต้านอนุมูล
อิสระคือวิตามินอีตัวเดียว  ตอน
หลังรู้ว่าวิตามินซีก็ใช่
 แคโรทีนก็ใช่ แถมด้วยสาร
พฤกษเคมี phytochemical อีกมากมายหลายชนิดแสดงคุณสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระทั้งนั้น สารพฤกษเคมีมากมายแสดงฤทธิ์แรงกว่า
วิตามินอีเป็นร้อยเท่า
วิตามินอีทำงานโดยตัวของมันเอง ทำงานแล้วมันก็
สลาย ส่วนวิตามินซีจะช่วยฟื้นวิตามินอีที่สลายไปแล้ว
ให้ฟื้นกลับมาทำงานได้อีก วิตามินสองชนิดนี้จึงทำ
งานช่วยกัน

ในขบวนการเผาพลาญอาหารมาเป็นพลังงานในเซล
ทุกเซลทั่วร่างกาย เรียกว่าปฏิกริยาออกซิเดชั่น  เมื่อ
โมเลกุลของออกซิเจน มีการแตกตัวของออกซิเจนจาก
รูปโมเลกุลคู่ให้กลายเป็นโมเลกุลที่มีอีเลคตรอนเดี่ยว 
หรือเรียกว่าอนุมูลอิสระ (Free Radicles)
อนุมูลอิสระนี้จะไปดึงเอาอีเลคตรอนจากเซลข้างเคียง
ส่งผลให้เกิดเป็นปฏิกริยาลูกโซ่  ส่งผลให้เซลเหล่านั้น
สูญเสียหน้าที่การทำงานส่วนหนึ่งไป เป็นสาเหตุของ
โอกาสเสี่ยงต่อมะเร็งมากขึ้น
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 

 Food/Vitamins

การทานอาหารเป็นเรื่องไม่ยาก แต่การทานอาหารให้
ถูกวิธีเพื่อสุขภาพก็ไม่ยากเย็นอะไรมากเช่นกัน  เพียงแต่อาศัยความเข้าใจและความอดทนที่จะลด
ละ เลิก ลักษณะการกินแบบเดิมบ้างบางประการ 
ลองมาปฏิบัติตามหลักง่ายๆ8 ประการดู

การเลือกกินอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะมีส่วนทำให้
ระบบย่อยอาหารของคนเราผิดปกติได้
เช่นการดื่ม
น้ำน้อยเกินไป หรือกินอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใยจะทำ
ให้อุจจาระมีลักษณะแห้งแข็ง เกิดลักษณะท้องผูก  
วิธีแก้โดยการดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มี
กากใยอาหารมากขึ้น  ลดการทานอาหารพวกโปรตีน
จากเนื้อสัตว์  การรับประทานอาหารประเภทไขมัน
มากเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งทางเดินอาหารได้
นอกเหนือจากการทำให้เป็นโรคอ้วนและโรคหัวใจ

ในรายที่มีอาการท้องผูกร่วมด้วยจะยิ่งไปเพิ่มโอกาส
การหมักหมมของซากโปรตีนจากสัตว์ในลำไส้ใหญ่ 
ทำให้มีโอกาสเพิ่มและตกค้างของสารพิษ ซึ่งเป็นตัว
หนึ่งที่มีโอกาสกระตุ้นให้เกิดโอกาสเกิดมะเร็งสูงขึ้น
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก 

 

รรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
พพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพพ
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
dddddddddddddddddddddddddddddd
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

 News and knowledge
สาระข่าวสารและความรู้  เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
เพื่อช่วยให้เราสามารถ
ดูแลตัวเราได้ดีขึ้น ทราบ
ถึงวิทยาการใหม่

 ข่าวสารความรู้ใหม่ๆทางด้านสุขภาพมีเข้ามามากมาย 
 จากการค้นคว้าและวิจัย รวมถึงสถิติต่างๆ ที่ช่วยให้
 เราเข้าใจเรียนรู้ และปรับตัวให้ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บ
 ท่านทราบหรือไม่ว่า   คนไทยเราเสียชีวิตด้วยโรค
 อะไรเป็นลำดับที่หนึ่ง  ผลการวิจัยใหม่อบเชยเพียง
 เล็กน้อยต่อวันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดใน
 ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ การทานขี้เหล็กแบบแคปซูป
 ในปริมาณมากและต่อเนื่องนานเกินไปทำให้เกิดภาวะ
 ตับอักเสบได้  เห็นประโยชน์หรือยังเชิญติดตามข่าว
 สารสุขภาพใหม่ทั้งจากภายในและจากต่างประเทศ  
 
คลิก

 Health Organization Info.
ายละเอียดของมูลนิธิ
และสมาคม  ที่เกี่ยวกับ
สาธารณสุข

รวบรวมรายชื่อ    โฮมเพจ    
 เบอร์โทรศัพท์ ของ หน่วย
งานสาธารณสุขต่างๆ

 มูลนิธิ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และ
 สาธาณสุขต่างๆ สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลราย
 ละเอียด   เฉพาะทางเพิ่มเติม เช่นรายชื่อสถาน
 พยาบาลที่ให้บริการรักษาผู้ติดยาทั่วประเทศที่
 จะให้ความช่วยเหลือ  และให้ข้อมูลเฉพาะทาง 
 แบบเจาะลึกสำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดมาก
 กว่านี้  
คลิก

ประชุมสัมมนา สุขภาพ/การแพทย์

รวบรวมความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับโรคที่พบ
ได้บ่อย อธิบายสาเหตุ กลไกการเกิดโรค 
การวินิจฉัยโรค การพยาบาลและการป้องกัน
    เหมาะสำหรับ
- บุคคลากรทางการแพทย์ ประยุกต์ใช้ดูแล
ผู้ป่วย
- ประชาชนทั่วไป เสริมความรู้ในการดูแล
สุขภาพและป้องกันโรคด้วยตนเอง

280 โรค หลักการวินิจฉัย อาการ การป้องกัน
68 แผนภูมิ ช่วยวินิจฉัยโรคจากอาการ
ดัชนีทั่วไปและดัชนีชื่อยาของแต่ละกลุ่ม
โดย นพ.สุรเกียรติ์ อาชานานุภาพ
ความหนา 950 หน้า พร้อมภาพประกอบ
ราคาเล่มละ 750.-

สำหรับสมาชิกชมรมรักสุขภาพ/ผู้สนใจ
ดูแลสุขภาพตนเอง  สั่งซื้อได้ในราคา
พิเศษเพียง
720.- รวมค่าจัดส่ง ฟรี
จำกัดจำนวนในการสั่งไม่เกิน 2 ชุด/ท่าน

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป
หลักการวินิจฉัยและรักษาโรค/ 280 โรค
และการดูแลรักษา

 
  คุณอยากมีสุขภาพที่ดี
 ทั้งกายใจหรือไม่ ?
 สิ่งดีๆคงไม่เกิดขึ้นได้
 นอกเสียจาก เราจะเริ่ม
 สนใจดูแลใส่ใจสุขภาพ
 ของเราเสียแต่วันนี้   
 ไม่มีคำว่า สายเกินไป
 สำหรับการดูแลตัวเอง
 อยากรู้ว่ามีอะไรบ้าง
 เชิญติดตามสาระที่เป็น
 ประโยชน์ต่อสุขภาพ


 ที่สำคัญที่จะลืมไม่ได้
 คุณบุ๊คมาร์กเว็ปแล้ว ?
 เดียวจะพลาดสิ่งที่ดีๆ
 สำหรับชีวิตไป...

 


การบำรุงดูแลผิวพรรณ
อย่างง่าย โดยไม่ใช้สาร
เคมีอันตรายต่อสุขภาพ
หรือผิวหนังของเราเช่น
เจลอาบน้ำ ครีมนวดผม 
แชมพู    ที่ใช้สมุนไพร
เป็นตัวช่วยในการบำรุง
ผิวพรรณ  ช่วยบรรเทา
อาการผดผื่นคัน   เช่น
สมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ดอกอัญชัน/ขมิ้น/ส้ม
และ แตงโม เป็นต้น

 

 
 ขบวนการผลิตสมุนไพร
 รูปแบบยาแผนปัจจุบัน
 อำนวยความสดวกการใช้
 ประจำวัน มีระบบตรวจ
 สอบมาตรฐานของแหล่ง
 วัตถุดิบที่นำมาใช้  ว่ามี
 ปริมาณตัวยาสูงสุด ผ่าน
 การวิเคราะห์ได้ปริมาณ
 ที่แน่นอน   บรรจุในแบบ
 ของแคปซูล เจลหรีอครีม
 เพื่อให้เก็บได้นาน  นี้คือ
 สิ่งที่ทีมงานสุขภาพได้
 เลือกสรรไว้ให้กับท่านๆ

 

 
 BMI :  ค่าดัชนีมวลกาย
 ช่วยบ่งชี้ว่า คุณมีสภาพ
 น้ำหนักตัว เมื่อเทียบกับ
 ส่วนสูงของคุณ มากหรือ
 น้อยเกินไปแล้วหรือยังผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สารสกัดธรรมชาติ

มาตรฐานการผลิตแบบ
แผบปจจุบัน ดูแลกำกับ
โดยองค์การเภสัชกรรม
มีทั้งชนิดครีม เจล ทาถู
ภายนอก   แบบแคปซูล
ช่วยอำนวยความสดวก
ในการทาน เป็นประจำ
ได้มาตรฐานสากล   มี
คุณภาพ   และปริมาณ
สารออกฤทธิ์ที่แน่นอน
และได้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 


 
 
Thai Banner
Thai Banner
 
 

Get your Free Advertising...for Thai web sites only!
 

Part of the 1for1.com network!
 

 
 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.