Home Health community I Lab Chemistry I Health Checkup I Health Chart I Parasite      
  Update Data : 15/2/2019  

  Date/Time :  18/2/2019 5:07:19


ข้อแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อมูล

Free - ฟรี
Member
รับข่าวสุขภาพ
  Pregnancy Test (HCG)
    ทดสอบการตั้งครรภ์

 
Ovulation Test (LH)
    ตรวจหาวันไข่ตกสำหรับ
    สตรีที่มีบุตรยาก
  Drug Screening  (Drug)
    ตรวจหาสารเสพติด ใน
    ปัสสาวะ เช่นยาบ้า/กัญชา
    มอร์ฟีน-เฮโรอีน
  Hepatitis B Test (HBV)
    ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี
    HBsAg / HBsAb / HBcAb
  Hepatitis C Test (HCV)
    ตรวจไวรัสตับอักเสบ ซี
  HIV Antibody Test (HIV)
    ตรวจติดเชื้อไวรัส HIV
  TumorMarkerTest
    ตรวจหาสัญญานก่อมะเร็ง
    AFP / CEA / PSA
  Syphilis Ab. Test
    ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส
  Pf. Malaria Test 
    ตรวจการติดเชื้อมาลาเรีย
  H.Pylori Test 
    ตรวจเชื้อ เอช. ไพโรไล
    แผลในกระพเพาะและลำไส้
  Leptospirosis test 
    ตรวจเชื้อเลปโตสไปโรซิส
    (โรคฉี่หนู)
           --- Product list --- 
  Urine Chemistry
 
  Test Strip
    แถบตรวจวัดสารเคมีใน
    ปัสสาวะ ขนาด 2P/4P/ 5P/
    7P/9P/10P
  Q-dip Stain CBC
    ชุดสีย้อมเม็ดเลือดแบบจุ่ม
  Wright's Stain
    ชุดสีย้อมเซลเม็ดเลือด
  Gram's Stain 
    ชุดสีย้อมเชื้อแบคทีเรีย
  AFB Stain (TB)
    ชุดสีย้อมหาเชื้อวัณโรค
       --- Product list --- 
  Blood Glucometer
    ชุดตรวจระดับน้ำตาลจาก
    เลือดปลายนิ้ว
  Blood Cholesterol (CHOL) 
    / Triglyceride (TRIG)
    ชุดตรวจระดับไขมันและ
    ไตรกรีเซอร์ไรด์ในเลือด
. Automatic Blood 
    Pressure Meter
    เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ
    แสดงผลเป็นตัวเลข
  Laboratory Timer
    นาฬิกาจับเวลาในห้องแล็ป
  Rotator Plate
    เครื่องหมุนส่าย /ผสม
  Blood Centrifuge
    เครื่องหมุนปั่นเลือด/ซีรั่ม
  Hematocrite Centrifuge
    เครื่องปั่นหาความหนาแน่น
    เม็ดเลือดแดง (Hct)
  Photometer for Small 
    Laboratory
    เครื่องวัดความเข้มแสง
       --- Product list --- 
  Digital Thermometer
     ปรอทวัดไข้แบบตัวเลข
  Flexxum gel
     Hot&Cold gel pack
    ถุงประคบร้อนเย็นแบบเจล
  Personal Lancet
     ชุดเจาะเลือดปลายนิ้ว
  Syrintube 2 in1
    Tube&Syringe
    ชุดเจาะและหลอดเลือด
    ในตัวเดียวกัน
       --- Product list --- 


ผลการสำรวจในหัวข้อ :

 

 
ท่านคิดว่าโรคใดต้องการ
 การความเข้าใจ การดูแล
 เอาใจใส่มากที่สุด ?


 A 48.2% : AIDS
 B .5% : Cancer
 C 4.2% : Emphysema
 D 47.1% : Alzheimer

 
Total Votes: 2934


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 

 Lab Diagnostic test

การทดสอบ และ
การตรวจวินิจฉัย
โรคทางห้อง
ปฏิบัติการ
(Lab)

การทดสอบตรวจกรองขั้นต้น  แบบขั้นตอนเดียว  วิธี
การไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการทดสอบเพียง 5-10 นาที 
มีทั้งแบบที่สามารถทดสอบได้ทั้ง  ในเลือดหรือซีรั่ม
และปัสสาวะ  ตัวอย่างการทดสอบ    เช่น การตรวจ
การตั้งครรภ์ Pregnancy test  /   การตรวจหา
สารเสพติด(ยาบ้า) Drug abuse /   การตรวจหา
การเกิดมะเร็ง Tumor markers/ การติดเชื้อ HIV
การตรวจหาไวรัสตับอักเสบชนิด  บี / ซี  Hepatitis
B/C profile/ การตรวจหาวันไข่ตกสำหรับสตรีที่มี
บุตรยาก
 รายละเอียดเพิ่มเติม   
คลิก

 Healthcare products
ผลิตภัณฑ์ทดสอบ และ
ช่วยในการดูแลรักษาสุขภาพ
ทั้งแบบสำหรับในสำนักงาน
และแบบประจำบ้านสำหรับ
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ

 ช่วยให้เราสามารถตรวจและทดสอบสุขภาพของเรา 
 ได้อย่าง สดวกรวดเร็วกว่าเดิม  มีระบบดิจิตอลช่วย
 ให้สามารถทำการทดสอบได้ผลอย่างถูกต้องแม่นยำ 
 ไม่ต้องมีความชำนาญอย่างมากแต่อย่างใด เช่น
 เครื่องวัดระดับน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว  เครื่องวัด
 ระดับไขมันจากเลือดปลายนิ้ว    เครื่องวัดความดัน
 โลหิต ปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เป็นต้น    
 สนใจรายละเอียด
  คลิก

 Clinical Chemistry

การตรวจหาสารเคมีในเลือดทาง
ห้องปฏิบัติการ เพื่อ จะนำไปช่วย
 ในการวินิจฉัยโรคเพื่อให้ได้ความถูกต้อง แม่นยำ  จะ
 ใช้วิธีการส่งตรวจเป็นชุดหรือกลุ่มการ ทดสอบหรือ
 ที่เรียกว่า Profile test     โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการ
 ตรวจหา activity เอ็นไซม์ โดยคุณสมบัติของ
 เอ็นไซม์นั้นการตรวจหา activity  เพียงอย่างใด
 อย่างหนึ่งอาจไม่สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคร่วม
 กับทางคลีนิคได้ชัดเจนและรวดเร็วได้      ดังนั้นการ
 ตรวจแบบเป็นกลุ่ม (profile) จะช่วยให้ผลที่แม่นยำ 
 ถูกต้อง รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 รายละเอียดข้อมูลขั้นพื้นฐานต่อไปนี้    คงจะช่วยให้
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการนำไปประยุกต์ 
 แก้ไขปัญหา เหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วทัน
 เวลา  และยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อเสริมความเชื่อมั่น
 ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
 โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคซึ่งอาจต้องการ
 ข้อมูลเพื่อช่วยแก้ปัญหา/สถานการณ์   ซึ่งอาจมีระยะ
 เวลาอันจำกัด  ข้อมูล คลิก

 Hematology
เม็ดเลือดหรือเลือด
 สิ่งสำคัญในการ
 ดำเนินชีวิต


 
เลือดสีแดงๆที่ท่านเคยเห็นประกอบด้วยส่วนสำคัญ
 ย่อยๆได้หลายชนิด ที่สำคัญตัวหนึ่งคือเม็ดเลือดแดง 
 เมื่อผ่านขบวนการย้อมสีแล้วจะเห็นลักษณะเหมือน
 ขนมโดนัท ขอบเข้มเว้าตรงกลาง ตามรูป 
 มีหน้าที่ค่อยแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนไปสู่เซลต่างๆ
 ทั่วร่างกายและรับเอากาซคาร์บอนไดออกไซด์มาขับ
 ออกที่ปอด    
 เห็นความสำคัญแล้วยังไม่พอในเลือดของเรายัง
 ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวอีกหลายชนิดที่ทำหน้าที่
 ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกาย 
 ลักษณะของเม็ดเลือดขาว จะมีขนาดใหญ่กว่าเม็ด
 เลือดแดง มีนิวเคลียสอยู่ภายใน แบ่งออกได้ประมาณ
 5 ชนิด ในเลือดปกติทั่วไป PMN /Lymphocyte
 Monocyte / Eosinophile / Basophile
 แอนติบอดีย์ Antibody  คือสารภูมิคุ้มกันที่ช่วยต่อ
 ต้านสิ่งแปลกปลอม สร้างจากเม็ดเลือดขาวชนิด 
 ลิมโฟไซต์ มีนิวเคลียสกลมติดสีม่วงเข้มในภาพ 
 เป็นต้น  
 นอกจากนี้ยังมีเกล็ดเลือด ชิ้นเล็กที่สุด  มีหน้าที่ช่วย
 ทำให้เลือดแข็งตัวและหยุดได้ ขาดเกล็ดเลือดรับรอง
 เวลาเลือดออก ไหลหมดตัวแน่ มารุ้จักเลือด/เม็ดเลือด
 เราอย่างใกล้ชิด        
      คลิก

-
 Human Anatomy
สรีระร่างกายของเรา
 
คุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน ?
 ถ้าอยากรู้จักภายในร่างกาย
 ของเรา เชิญทางนี้ได้เลย
 ลองมาดูระบบกายวิภาค
 ของร่างกายมนุษย์เราแยก
 ตามระบบต่างๆของร่างกาย
 เช่น ระบบสูบฉีดโลหิต ประกอบด้วย
 อวัยวะใดบ้าง  หัวใจ / หลอดเลือดแดง / เสันเลือด
 ดำและเม็ดโลหิต   

 ระบบกล้ามเนื้อประกอบด้วยมัดของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ
 กระจายทั่วร่าง ที่ช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้ 
 ระบบขับถ่ายปัสสาวะมีไตเป็นตัวสำคัญแล้วยังมี
 กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะที่จะช่วยนำของเสีย
 ออกจากร่างกาย    ระบบข้อและกระดูก โครงสร้าง
 หลักให้เราทรงตัวได้ โดยเฉพาะส่วนกระดูกสันหลัง
 vertebra  เป็นแกนหลักของร่างกาย 
 นอกจากนี้ยังมีกระดูกแขน ขา  ข้อมือ ข้อเท้าที่ทำให้
 เราสามารถเคลื่อนไหว หมุนไปมาได้ คุณจะได้ทราบ
 ถึงตำแหน่งที่ตั้งของอวัยวะที่อยุ่ภายในร่างกายเรา
 เช่น  ลำไส้ของเราอยู่และขดตัวอย่างไร   กระเพาะ
 อาหารอยู่ทางซึกไหนของร่างกาย   เจ้าไส้ติ่งทำไม
 ต้องปวดด้านขวาด้วย  ไตมีหน้าตาคล้ายเม็ดถั่วจริง
 ไม่   เชิญค้นหาสิ่งที่อยู่ในตัวเราได้มากมาย   
  คลิก

 อัลบัมเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของมนุษย์แสดงให้เห็น
 ตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นมาได้อย่างไร การเจริญเติบโตใน
 ท้องแม่เป็นอย่างไร วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น พัฒนา
 การอย่างไร การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่
 วัยผู้ใหญ่ จนย่างเข้าสู่วัยชรา  รายละเอียดคลิก

 Our company / About us
รายละเอียด จุดมุ่งและวัตถุประสงค์
ของทึมงานที่ต้องการสนับสนุนเผย
แพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่
สนใจดูแลสุขภาพอนามัยให้มีความ
รุ้มีสุขภาพที่ดี  ท่านจะสามารถ
ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
อย่าลืมใช้รถยนต์ยังต้องหมั่นนำเข้า

 ศูนย์เพื่อตรวจเช็ค ร่างกายเราต้องทำงานตลอด 24  
 ชั่วโมงเราควรหมั่นเอาใจใส่สุขภาพ แบ่งเวลาให้กับ    
 ร่างกายของเราบ้าง เพื่อให้ชีวิตสามารถขับเคลื่อนไป
 ได้โดยไม่มีปัญหา ไม่ต้องไปเคาะปะผุ หรือยกเครื่อง
 ร่างกายของเราบ่อยๆ    
 เชิญติดตามสาระความรู้ ประโยชน์ต่างๆต่อสุขภาพ
 ได้ที่นี้ เชิญบุ๊คมาร์กเว็ปไซด์นี้ไว้เพื่อประโยชน์ใน
 โอกาสต่อไป เมื่อยามอยากได้ข้อมูล ความรู้เรื่อง
 สุขภาพ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาค้นหานาน
   คลิก

 Body CheckUp Health
  

 การตรวจสุขภาพร่างกาย
 Body Checkup


 
ร่างกายที่ผ่านการใช้งานอย่างต่อ
 เนื่องอวัยวะภายในของท่านต้องทำงานตลอดเวลา
 สารเคมีต่างๆที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายของเรา เมื่ออายุมาก
 ขึ้นก็เปรียบเหมือนเครื่องยนต์ ที่ต้องมีการตรวจเช็ค
 สภาพ ปรับปรุงเพื่อ ให้มีประสิทธิภาพมีสุขภาพที่ดี
 พร้อมดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตลอดเวลา
 รายละเอียดเพิ่มเติมการตรวจสุขภาพ   
คลิก

 Virology

ไวรัส จุลชีพที่มี
ขนาดเล็กมากต้อง
ขยายด้วยกล้อง
จุลทรรศน์กำลัง
ขยายสูงจึงเห็นได้

ไวรัสสามารถทำให้เกิดโรคได้มากมาย เช่นไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่ ไข้สมองอักเสบ เอดส์ เป็นต้น  ไวรัส 
(virus) มีอยู่มากมายหลายร้อยชนิด แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่
ได้หลายกลุ่มกลุ่มด้วยกัน เช่นกลุ่มไวรัสที่สำคัญ ได้แก่ 
กลุ่มไรโนไวรัส (Rhinovirus) ซึ่งมีมากกว่า 100 
ชนิด, นอกนั้นก็มีกลุ่มโคโรนาไวรัส (Coronavirus)
, กลุ่มอะดิโนไวรัส (Adenovirus), กลุ่มอาร์เอสวี
(Respiratory syncytial virus/RSV), กลุ่ม
ไวรัสพาราอินฟลูเอนซา (Parainfluenza virus),
กลุ่มเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus), กลุ่ม
เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus), กลุ่มเชื้อเริม 
(Herpes simplex virus) เป็นต้น 
การเกิดโรคขึ้นในแต่ละครั้ง อาจจะเกิดจากเชื้อตัวเดิม
หรือตัวอื่นในกลุ่มก็ได้ เมื่อเป็นแล้วคนเราก็จะมีภูมิต้าน
ทานต่อเชื้อหวัดชนิดนั้น ในการเจ็บป่วยครั้งใหม่ก็จะ
เกิดจากเชื้อชนิดใหม่ หมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ
สนใจรายละเอียด
  คลิก

 Bacteriology
แบคทีเรียเจ้าเชื้อโรค
 ตัวจิ๋วที่สามารถล้ม
 ยักษ์อย่างคนได้
 

 แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิต
 ขนาดเล็กไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  ดังนั้น
 ในการที่จะค้นหาต้นตอของการเกิดโรคจำเป็นที่จะ
 ต้องเอาสารคัดหลั่งเช่นหนองจากบริเวณแผลที่เป็น
 ปัญหา มาย้อมเพื่อแยกชนิดแล้วนำมาส่องด้วยกล้อง
 จุลทรรศ์    จึงจะเห็นตัวได้  
 ในการรักษานอกจากจะต้องทราบชนิดแล้ว เรายัง
 ต้องมีการนำมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ หลาน
 คนอาจส่งสัยว่า   เมื่อไม่ดีแล้วไปเลี้ยงเจ้าแบคที่เรีย
 ทำไม ที่เราต้องเพาะเลี้ยงเชื้อจากตัวอย่างที่มีจำนวน
 น้อยๆ ให้มีจำนวนมากขึ้นก็เพื่อให้ได้ปริมาณเชื้อที่
 เป็นต้นเหตุมากพอที่จะมาทดสอบความไวต่อกับยา
 ปฏิชีวนะที่สามารถฆ่าเชื้อได้ หมอจะได้ไม่ต้องจ่าย
 ยาโดยไม่จำเป็น แล้วเราก็มีโอกาสหายมากขึ้น
 จากภาพคือลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่โตเพิ่มจำนวน
 อย่างมากในอาหาร เลี้ยงเชื้อ เชื้อแต่ละชนิดจะมี
 ลักษณะโคโลนีจำเพาะ จากภาพจะมีเชื้อแบคทีเรียอยู่
 2 ชนิด อยากรู้จักแบคทีเรียมากกว่านี้อะไรคือ 
 แกรมโพสซิทีฟ  อะไรคือแกรมเนกกาตีฟ / รุปร่าง
 ทรงกลม / ูรูปร่างเป็นท่อนๆ มีมากมายมาดูกัน
 
คลิก

 Mycology / Fungi
เชื้อรา มีทั้งคุณและโทษ
 หน้าตาและการทำให้เกิดโรค  เชื้อราสิ่งมีชีวิตขั้นต่ำ
 ขนาดเล็กมีทั้งที่เป็นประโยชน์ เช่นเชื้อรา ที่นำมาทำ
 ยาเพนนิซิลินในการรักษาโรค เชื้อราที่ช่วยย่อยสลาย
 ซากพืช      และราชนิดที่เป็นโทษต่อร่างกายมนุษย์ 
 ทำให้เกิดพยาธิ สภาพภายนอกเช่นที่ผิวหนัง  เล็บ
 หรือลีกเข้ามาในชั้นใต้ผิวหนัง  ถึงชนิดที่เข้าสู่ใน
 กระแสเลือด เช่น  คริปโตคอคคัส นีโอโฟแมน มีผล
 ทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบถึงเสียชีวิตได้ มาดูหน้าตา
 เจ้าเชื้อราที่คืบคลานอย่างช้า เช่น น้ำกัดเท้าหรือเรียก
 ว่า ฮ่องกงฟุต ทั้งแสบทั้งคันก็เพราะเชื้อรา 
 เชื้อราที่ผิวหนังเช่น กลาก เกลื้อน เชื้อราที่เกิดกับเล็บ
 มือเล็บเท้า ใช้เวลารักษานานกว่าจะหาย  เชื้อราที่ทำ
 ให้เกิดอาการคันในร่มผ้า โดยเฉพาะบริเวณที่อับชื้น
 เป็นประจำ เป็นที่โปรดปรานเลย  
 ไม่อยากยุ่งกับเชื้อราหมั่นดูแลความสะอาด ไม่หมัก
 หม่ม ไม่เปียกชื้น เดี่ยวราจะมาเยือน 

  คลิก

 Insects /Parasites
พาราไซต์หรือพยาธิ์
อยู่ได้โดยการอาศัย
เกาะดูดชีวิตอื่น ไม่ช่วยแล้วยังคอย
แย่งอาหารจนแย

 เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เกาะอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อ
 เป็นแหล่งอาศัย มีทั้งชนิดอยู่ภายนอกเช่น  หิต เหา
 และประเภทตั้งหลักปักปักฐานภายในร่างกายเรา
 แน่นอนต้องก่อปัญหาและความรำคาญให้กับผู้ถูก
 อาศัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เจ้าพยาธิ์เข้ามาในร่างกาย
 เราได้อย่างไร หน้าตาของพยาธิใบไม้ตับมีหน้าตา
 อย่างไร เจ้าพยาธิตัวตืดทีเกาะดูดอาหารในลำไส้
 ของเราได้อย่างไร  คุณๆคงไม่อยากมีเจ้าสัตว์เลี้ยง
 ที่ไม่ได้เชิญในตัวเราหรอกนะ
 มาดูวิธีป้องกันและวิธีกำจัดเจ้าพาราไซต์ที่คอยเอาแต่
 เกาะดูดอาหารจากเรา ตัวผอมแห้ง  ซีด จนไม่มีเรียว
 ไม่มีแรง กินเท่าไรก็ไม่อ้วน แถมพุงโรอีกต่างหาก
 ในเด็กๆอาจแถมอาการคันก้นเข้าให้อีก 
  คลิก

 ดูภาพอย่างใกล้ชิดของเหา  ไร เห็บ หมัด อย่างใกล้
 ชิด ว่ามีหน้าตา วงจรชีวิต และสร้างความลำคาญให้
 เราอย่างไร
 มาดูว่ายุงที่เป็นพาหะไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โรค
 ไข้สมองอักเสบ นั้นแพร่เชื้อมาติดต่อเราได้อย่างไร
 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก

ประชุมสัมมนา สุขภาพ/การแพทย์


ชมรมรักสุขภาพ  ยินดีที่ได้มีวารสาร
ใหม่ที่ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพ/อาหารสุขภาพ/หลักชีวจิต
" HEALTH & CUISINE "

ในเครืออัมรินทร์
Health&Cuisine นำเสนอทางเลือก
สุขภาพ ให้กับท่านที่สนใจดูแลตนเอง
ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละคน
หลักชีวจิค เพิ่มโอกาสให้ท่านสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง จุดมุ่งหวังเพื่อให้
เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งด้านกาย/จิตใจ

เพื่อทางชมรมรักสุขภาพมีกำลังในการทำงาน
และผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อไป
หวังว่าคงได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆ
 
SECTION 1

 
พบคำแนะนำ สาระความรู้
เรื่องสุขภาพ   การตรวจ
วินิจฉัยโรคทางห้องแล็ป
ด้วยตนเองได้ง่ายๆ เพียง 
คลิกในหน้านี้ ท่านจะได้
คำตอบตลอดเวลา เหมือน
ได้ผู้ชำนาญที่คอยให้คำ
แนะนำ ไทยแล็ปออนไลน์
 

 
 
คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคนเดียว  
 อีกต่อไป.ปัญหาสุขภาพที่
 ท่านอยากปรึกษาใครซักคน 
 แลกเปลี่ยนความเห็นกับ
 เพื่อนๆ ที่สนใจสุขภาพเช่น
 กัน ได้ตลอดเวลาเพียงฝาก
 คำถามข้อสงสัยผ่านทาง
 กระดานสุขภาพ
 หากต้องการให้ทีมงานชมรม
 รักสุขภาพช่วยตอบให้  คลิก
 ที่นี่

 

 


Send mail to 
  ThaiLabOnLine 
  Webmaster :

 
info@thailabonline.com
 with questions or 
comments about
 this Healthsite.Crystal Diagnostics
is a fully distributed
and seller of  state 
of the art 
rapid diagnostics. 
 
Immunodiagnostic 
rapid tests employ 
the use of the latest 
recombinant antigen 
and or antibody 
technologies 
applied to lateral flow
 onestep diagnostics.

Our main focus has
 been development 
of rapid tests for 
infectious and 
tropical diseases  
that yield test results 
comparable to
laboartory/
reference methods.

Contract our Staff
salse@thailabonline.com


   ค้นข้อมูลเกี่ยวกับ สุขภาพ  โรคภัยไข้เจ็บตามระบบ
ต่างๆของร่างกาย
การ
ใช้ยาให้ถูกต้องถูกวิธี

 

ตลาดช็อปปิ้งสุขภาพ มี
 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัด
 สรรจากทีมงานของ
 iHEALTHSITE จัด
 หาและตรวจคุณภาพให้
 กับท่านที่รักสุขภาพ
 ทีมงานจะดูแลตรวจ
 สอบก่อนการจัดส่งถึง
 มือท่านเพื่อช่วยอำนวย
 ความสดวกและประหยัด
 การเดินทาง
 เพียงส่งรายการสั่งซื้อ
 ทีมงานจะจัดส่งโดย
 ไปรษีย์ด่วนให้ถึงท่าน  
 โดยทันที
 ให้ทีมงานได้บริการ
 ท่านความสะดวกสบาย 
 และได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
 คุณภาพ
 
ไม่พอใจในผลิตภัณฑ์
  สามารถส่งคืนกลับได้
   ดูหัวข้อข่าวที่น่าสนใจทั้งหมด- All Head Line News Date

 

  โรคเอส แอล อี SLE Systemic lupus erythematosus  หรือโรคแพ้ภูมิ 
  ชนิดหนึ่ง ส่งผลกระทบต่อระบบของร่างกายได้มากมายเช่น  ไตอักเสบ  มีผลต่อ
  ระบบสมอง เกิดการชักได้ อาการข้ออักเสบ มีผื่นที่หน้าคล้ายรูปปีกผีเสื้อ มักจะ
  แพ้ต่อแสงแดด ความร้อน ซึ่งสามารถกระตุ้นให้อาการกำเริบได้ ติดตามสารพัน
  ปัญหาอาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรค SLE หรือไม่  
12/7/2001
  เพื่อน : หมู่นี้รู้สึกเธอดูอ้วนไปนะ/ ตัวเรา : อะไรกันดูผิดไปหรือเปล่าว่าอ้วน
   นี้ใช้ความรู้สึกอาจทะเลาะกันหรือเสียเพื่อนก็ได้  แต่ถ้าอยากรู้ว่าอ้วนหรือไม่
   รู้จักดัชนีมวลกาย / Body Mass Index BMI หรือเปล่า อยากรู้ว่าอ้วนหรือผอม
   เกินไป ให้เราคำนวนให้.. ได้เลย ความกังวลจะได้หมดไป
7/7/2001
  ปฏิบัติการกู้ชีพช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุและไม่หายใจ หรือที่เรียกว่า CPR
   Cardiopulmonary Resuscitation ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง เผื่อว่ามี
   เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เราจะสามารถช่วย
   ได้อย่างทันท่วงที
5/7/2001
  เรื่องที่น่าติดตาม เพื่อระมัดระวังป้องกันตนเองคือ  เรื่องไวรัสตับอักเสบ
 
เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส ปัจจุบันแบ่งสายพันธุ์ออกได้เป็น ไวรัสตับอักเสบ
   ชนิด เอ / บี / ซี / ดี / อี เชิญติดตามได้ทั้งระบบข้อความ คลิกที่นี่
   หรือฟังในระบบเสียงจากการบรรยาย AudioHealth (เริ่ม 5/7/44)
3/7/2001
    VideoHealth  เรื่องบรรยายเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร อาการที่
   พบได้บ่อยเป็นอาการนำมาก่อน มักจะมีอาการ ท้องอืด ท้องเฟ้อ ทานอาหาร
   ไม่ได้  ปวดท้อง มาฟังกันว่ามีสาเหตุความผิดปกติมาจากโรคใดได้บ้าง 
28/6/2001
  เรื่องของบุหรี่ สำหรับน้องๆที่คิดว่าจะใช้บุหรี่เสริมบุคคลิก สูบตามเพื่อนๆ หรือ
   คิดว่าช่วยผ่อนคลายความเครียด / หรือท่านที่ติดบุหรี่อยู่แล้ว ในปีนี้เรามาดู
   โรคเกือบ 27 ชนิดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ / อะไรคือสูบบุหรี่มือสอง / รณรงค์งด
   สูบบุหรี่เพื่อนออมเงินให้ลูกกันดีกว่า / ภัยอันตรายบุหรี่ต่อสตรีและต่อตัวลูก
   ให้ท่านเลือก ฟังข้อมูลในระบบเสียง  หรือ เลือกอ่านรายละเอียดอันตรายบุหรี่
31/5/2001
   โรคเบื่ออาหาร และโรคหิว / Anorexia and Bulemia nervosa กลุ่มอาการโรค
   ผิดปกติเกี่ยวกับการทานอาหาร  ดูเผินๆเหมือนแค่คนที่ต้องการมีหุ่นผอมสวย
   สาวๆที่กลัวความอ้วน  ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมาก เกี่ยวข้องกับ
   ความผิดปกติของร่างกาย สมอง อาจถึงตายได้หากไม่ได้รับการดูแลรักษา
20/5/2001
  Nail Disease / เล็บ และโรคที่ทำให้เกิดความผิดปกติของเล็บ พร้อมรูปภาพ
   ประกอบอาการ ลองสังเกตุเล็บของท่านเองว่ามีลักษณะผิดปกติหรือไม่ เช่น
   เล็บเป็นขุย / เล็บขรุขระ / เล็บเป็นหลุม / มีจุดขาว / ห้อเลือด / แพ้สารเคม
15/5/2001
  เปรียบกันว่าช่วงชีวิตวัยรุ่น Teenage เหมือนกับกำลังนั่งอยู่บนรถไฟเหาะ
   เดี๋ยวขึ้น เดี๋ยวลง มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งร่างกายและสภาพจิตใจ
   พ่อแม่อาจงุนงงกับการเปลี่ยนแปลง ตัวน้องๆเองอาจยังไม่เข้าใจตัวเองเลย
10/5/2001
  AudioHealth ฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ โรค อาการ ดูแลรักษา ด้วยเสียง
   จากผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาโดยตรง ทางทีมงานรักสุขภาพได้จัดทำ
   เพื่อเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลสุขภาพได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการ  ท่าน
   สามารถเลือกอ่านจากบทความ / สารคดีประกอบภาพ และล่าสุดข้อมูลแบบเสียง
10/5/2001
   ชมรมผู้มีปัญหาเรื่องการนอน-Sleep Disorders/Insomnia  ในภาวะที่มีความ
    เครียดสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย  พบว่า 7 ใน 10 คนมีปัญหาเรื่องการนอน
    และครึ่งหนึ่งนี้มีปัญหานอนไม่หลับ ถ้าคุณก็เช่นกันมาลองหาวิธีแก้ร่วมกันกับ
    เพื่อนๆหัวอกเดียวกัน ดูข่าวสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
24/4/2001
  สารคดีภาพทางการแพทย์แบบมินิซีรีส์ ตอน : การตั้งครรภ์/การกำเนิดทารก
   ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพที่ทันสมัย เปิดเผยให้ทราบความอัศจรรย์ของร่างกาย
   มนุษย์ที่หาชมไม่ได้ง่าย สามารถใช้ในการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาได้ดี
17/4/2001
   โรคไข้เลือดออก Dengue Hemorrhagic Fever ติดต่อโดยยุงก้นปล่อง
   ปกติมักระบาดมากในหน้าฝน ในปีนี้เริ่มมีการระบาดแล้วแถบพื้นที่กรุงเทพ
   สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี และแถบพื้นที่ภาคใต้ มาเริ่มช่วยป้องกัน
7/4/2001

 

 
  ค้นหารายละเอียดเรื่อง
 โรคต่างๆ แยกตามระบบ
 ของร่างกาย อาการความ
 ปกติที่แสดงและการดูแล
 รักษาเบื้องต้น
 
  ท่านทราบหรือไม่ว่าได้
 เป็นคุณแม่คนใหม่หรือ
 ยัง หลังขาดประจำเดือน
 วิธีทดสอบการตั้งครรภ์
 ด้วยตนเองแบบขั้นตอน
 เดียว 

 
 คำแนะนำ พร้อมสาระ
 ความรู้เรื่องสุขภาพ
 และ การตรวจวินิจฉัย
 โรคทางห้องแล็ป
 ด้วยตนเองได้ง่ายๆ 
 จากปลายนิ้ว คลิกอ่าน
 ตลอดเวลา เหมือนได้
 ผู้ชำนาญคอยให้คำ
 แนะนำตลอดเวลา
 
 ไทยแล็ปออนไลน์

     
 

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.