BECOME A MEMBER
สมัคร ! สมาชิกชมรมรักสุขภาพ
ฟรี ข่าวสาระความรู้เรื่องสุขภาพ

 

top
 
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพาราสิต
 Eosinophic Meningo 
 Encephalitis


โรคจากเชื้อบิดอะมีบา
   Amoebic enteritis
   /colitis

โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
   จากอะมีบา
   Amoebic Meningo 
   Encephalitis

โรคท้องเสีย 
   ไกอาร์ดิเอซิส
   Giardiasis

ช่องคลอดอักเสบ
   ทริโคโมนาส
   Trichomonas 
   vaginalis

ไข้จับสั่น/มาลาเรีย
   Malaria

โรคพยาธิไส้เดือน
   Ascariasis
โรคพยาธิเส้นด้าย/เข็มหมุด
   Enterobiasis
โรคพยาธิปากขอ
    Hookworm Disease
โรคพยาธิแส้ม้า
   Trichuriasis
โรคพยาธิสตรองจีรอยด์
   Strongyloidiasis
โรคพยาธิตัวจื๊ด
    Gnathostomaiasis
โรคพยาธิทริคิโนสิส
   Trichinosis
โรคเท้าช้าง - ฟิลาริเอสิส
Filariasis - Elephantiasis


โรคพยาธิใบไม้ในลำไส้
Fasciolopsiasis
โรคพยาธิใบไม้ตับ
Liver fluke Disease
โรคพยาธิใบไม้ปอด
Paragonimiasis
โรคพยาธิใบไม้ในเลือด
Schistosomiasis

 

โรคพยาธิตืดวัว
Taenia saginata Infection
โรคพยาธิตืดหมู
Taenia solium Infection
โรคพยาธิตืดหมา
Dipylidiasis
โรคพยาธิตืดหนู
Hymenolepiasis
โรคพยาธิตืดแคระ
Hymenolepiasis nana

 
Health Navigation


สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาแจ้งให้ทึมงานเพื่อ
จัดเตรียมหาสาระให้Contact : 
info@thailabonline.com
ชมรมเรารักสุขภาพ 
ไทยแล็ปออนไลน์

 

  เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพาราสิตEosinophic Meningo Encephalitis

 Female Angiostrongylus cantonensis Male Angiostrongylus cantonensis

ชาวบ้านเรียก โรคปวดหัวหอย
เป็นโรคที่เกิดจากพยาธิ์ตัวกลม Angio-strongylus cantonensis   ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นพยาธิ์ที่อาศัย
อยู่ในหลอดเลือดแดงปอดของหนู (pulmonary artery) ผู้ป่วยจะมีอาการของเยื่อหุ้มสมองและสมอง
อักเสบ ในน้ำไขสันหลังจะพบเซลขึ้นสูง และเซ,ส่วนมากเป็นเม็ดเลือดขาวชนิด อีโอซิโนฟิล (Eosinophil)

เขตปรากฏโรค
พบได้แถบเอเซียแปซิฟิค และแถบอาเชียน เช่น ฮอวาย ไต้หวัน เกาหลี อินโดเนเซีย เวียดนาม ไทย เท่าที่พบ
มากจะอยู่แถบอีสาน มากที่สุดที่ขอนแก่น  ภาคกลางพบได้แถบ กรุงเทพ อยุธยา ปราจีนบุรี สระบุรี

วงจรชีวิตของพยาธิ
พยาธิตัวกลม Angiostrongylus cantonensis โดยธรรมชาติเป็นพยาธิของหนู โดยตัวแก่ของพยาธิ
จะอาศัยแถบบริเวณเส้นเลือดแดง (pulmonary artery) ปอดของหนู เมื่อพยาธิออกไข่ (ไข่ของพยาธิมี
ลักษณะคล้ายไข่ของพยาธิปากขอ) ก็จะไปตามกระแสเลือดไปติดอยู่บริเวณเส้นเลือดฝอยของหนู จากนั้น
ตัวอ่อนพยาธิจะฟักตัวออกจากไข่ เป็นตัวอ่อนระยะที่หนึ่ง (first stage larva) แล้วไชผ่านผนังถุงลมปอด
(alveolar wall) และเดินทางต่อไปยังหลอดลมจนถึงหลอดคอ แล้วจะถูกกลืนลงไปในกระเพาะอาหาร
ของหนูและถูกถ่ายออกมาพร้อมกับอุจจาระหนู
ตัวอ่อนพยาธิระยะที่หนึ่งจะเริ่มหาหอยซึ่งเป็นโฮสท์กลาง (intermediate host) ได้แก่ หอยโข่ง หอยปัง
หอยทาก ตัวทาก และกุ้ง ตัวอ่อนจะไชผ่านเข้าไปและจะเจริญต่อไปในโฮสท์ดังกล่าว จนเป็นตัวอ่อนระยะที่ 3
(third stage larva) ซึ่งระยะนี้เป็นระยะติดต่อ เมื่อหนูมากินโฮสท์ที่มีตัวอ่อนในระยะที่สามเข้าไป
ตัวอ่อนพยาธิจะตกลงไปในกระเพาะอาหาร ตัวอ่อนจะไชทะลุผ่านเข้าไปในกระแสโลหิตไปเจริญในสมอง
และเยื่อหุ้มสมองของหนู กลายไปเป็นตัวอ่อนในระยะที่สี่ ที่ห้า สุดท้ายเจริญต่อไปเป็นตัวแก่แล้วจึงเข้า
กระแสโลหิตใหม่ เดินทางมาอาศัยอยู่ในหลอดเลือดแดงพัลโมนารี่ของหนู

ถ้าหากคนบังเอิญไปกินโฮสท์ของพยาธิเข้าไป ได้แก่ หอยโข่ง หอยปัง หอยทาก ตัวทาก กุ้งแบบสุกๆดิบๆ
พยาธิตัวอ่อนระยะที่สามจะไชทะลุกระเพาะอาหารและเดินทางไปยังสมองและเยื่อหุ้มสมอง ทำให้เกิดการ
อักเสบของสมองและเยื่อหุ้มสมองชนิดมีเซลอีโอซิโนฟิลมาก (Eosinophil meningo encephalitis)
ซึ่งโดยธรรมชาติคนไม่ใช้โฮสท์ของพยาธิชนิดนี้ ดังนั้นตัวอ่อนจึงเจริญต่อไปเป็นระยะอื่นๆได้ไม่ดีและจะมี
ชีวิตอยู่ได้ระยะหนึ่งสัก 1-2 เดือนเท่านั้น ก็จะตายไป

 หอยทากอัฟริกัน 
 Achitina fulica
 Intermediate host of
 Angiostrongylus cantonensis

จากการศึกษาพยาธินี้โดยคณะอายุรศาสตร์เขตร้อน พบว่ามีหนูที่มีพยาธินี้ประมาณ 2.9% พบได้ในหนู
แทบทุกชนิด พบหอยที่มีตัวอ่อนพยาธิในระยะติดต่อได้นี้ประมาณ 27.9% ซึ่งหอยที่พบส่วนใหญ่เป็นหอย
ที่นำมาทานได้ทั้งสิ้นเช่น หอยทากอัฟริกัน (90.5%), หอยโข่ง Pila polita (0.5%), หอยโข่ง Pila
 terbinis(20 %), หอยโข่ง Pila gracilis (21.7%), หอยขม Sinotiana martensiana (3.4%)

พยาธิวิทยา
สมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีการกระจัดกระจายได้หลายตำแหน่ง ในเนื้อสมองอาจพบทางเดินของพยาธิ
บางครั้งสามารถพบตัวพยาธิที่เยื่อหุ้มสมองหรือที่เนื้อสมองได้ ในตำแหน่งที่พยาธิตายจะมีโพรงหนอง
เล็กๆเกิดขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเศษของพยาธิ ส่วนเนื้อสมองที่เน่าตาย, foreign body giant cells, 
lymphocyte, eosinophil, neutrophil เยื่อหุ้มสมองจะหนาขึ้นและมีเม็ดเลือดขาวชนิด lymphocyte, eosinophil กระจายอยู่ทั่วไป อาจพบ Charcot Leyden crystal ได้ด้วย

ลักษณะทางคลีนิค
ระยะฟักตัวโดยเฉลี่ยประมาณ 2 สัปดาห์ บางรายอาจมีประวัตินาน 4-5 สัปดาห์
อาการมีได้แตกต่างกันไปตั้งแต่ปวดศีรษะเล็กน้อยไปจนกระทั่งซึมไม่รูสึกตัว และอาจถึงตายได้ ผู้ป่วยบาง
รายหลังรับประทานจะมีอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียน ต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการเหมือนอาการของโรค
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ คือ มีอาการปวดศีรษะ ซึ่งพบได้บ่อยที่สุด อาการปวดตุบๆ หรือปวดมากเหมือนศีรษะ
จะระเบิด มีอาการปวดเสียวหรือชาตามเส้นประสาทของศีรษะ และตามแขนขา มีไข้ต่ำๆ บางรายหงุดหงิด
ซึม ไม่รู้สึกตัว อาจมีอัมพาติของอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง ตาเหล่ แขนขาไม่มีแรง ปัสสาวะไม่ออก คอแข็ง
มี kernig's sign พยาธิอาจไชเข้าไปในลูกตาทำให้ตาบอดได้ อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ประมาณ 2-8 สัปดาห์
ก็จะเริ่มทุเลาแล้วหายไปได้เอง อัตราการตายต่ำ
การตรวจทางเลือด พบระดับเม็ดเลือดขาวสูงเล็กน้อย ปรัมาณ 10000-15000 ตัว/ลบ.มม. เม็ดเลือดขาว
ชนิดอีโอซิโนฟิลจะมีระดับสูงเกินกว่า 10% 
การตรวจน้ำไขสันหลัง พบปริมาณเซลเพิ่มมากกว่าปกติ มักเกิน 500 เซล/ลบ.ซม.และอาจสูงได้ถึง 5000 
เซล/ลบ.ซม. ส่วนใหญเป็นเม็ดเลือดขาวชนิด อีโอซิโนฟิลมากถึง 90% โดยจะสูงมากในช่วงสัปดาห์ที่ 2-4
จากนั้นจะค่อยๆลดลง

การวินิจฉัย
- จากประวัติ มีการทายหอยโข่ง กุ้งแบบสุกๆดิบๆ และผู้ที่รับประทานด้วยกันจะมีอาการคล้ายๆกัน ที่สำคัญ
  ที่สุดคืออาการปวดศีรษะ และพบอาการอื่นได้ตามมาดังกล่าว โรคนี้มักพบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน เพราะหอย  
  จะแพร่พันธุ์ได้ดีในช่วงนี้ ทำให้ชาวบ้านนิยมเก็บหอบมารับประทาน
- จากการตรวจร่างกาย มีอาการแสดงของเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เช่น คอแข็ง อัมพาติ ตาเหล่ และตรวจพบ 
  kernig's sign
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบจำนววนเซลในไขสันหลังเพิ่มสูงขึ้น ส่วนมากเป็นชนิดอีโอซิโนฟิล การ 
  ตรวจเลือดพบปริมาณเม็ดเลือดขาวสูงและมีอีโอซิโนฟิลขึ้นสูงด้วย
- การตรวจหาตัวพยาธิ การตรวจพบตัวพยาธฺจากน้ำไขสันหลัง
  การตรวจหาพยาธิทางอ้อม เช่นการตรวจพบพยาธิ ตัวอ่อนในหอยหรือกุ้งที่นำมาทาน
- การตรวจทางอิมมูนวิทยา การตรวจน้ำเหลืองหรือน้ำไขสันหลังด้วยวิธ๊คอมพลีเม้นท ฟิคเซชั่นหรือโดยวิธี
  hemaglutination ได้ผลบวก

การรักษา
ยังไม่มียารักษาได้โดยเฉพาะ การรักษาจะเป็นการรักษาตามอาการ
- ถ้ามีอาการปวดศีรษะ ให้ยาแก้ปวด หากมีอาการมากและกินยาแก้ปวดไม่ได้ผล ต้องใช้วิธีเจาะน้ำไขสันหลัง 
  ออกเพื่อเป็นการลดความดันในช่องกระโหลกศีรษะ อาการปวดศีรษะจะทุเลาลง
- การให้ยาพวกสเตียรอยด์เช่นเพรดนิโซโลนวันละ 30-40 มก. จะช่วยลดการอักเสบของเยื่อหุ้มสมองได้ แต่ 
  ไม่แนะนำให้ใช้ในรายที่มีอาการค่อนข้างหนักหรือรุนแรง

การพยากรณ์โรค
ถึงแม้จะไม่มีการรักษษโรคได้เฉพาะ แต่ก็มีอัตราการตายต่ำมาก ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะหายได้เอง

การป้องกัน
1. แนะนำให้เลิกทานหอยโข่งและกุ้งแบบดิบๆสุกๆ
2. ทำลายหนูซึ่งเป็นแหล่งโฮสท์ตามธรรมชาติ
3. การทำลายหอยที่เป็นพาหะตัวกลางของโรค


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 


We subscribe to the
HONcode principle
of the Health on the
Net Foundation

 
About Us | Add URL I Privacy Policy | Member Register | Health Shop | Contact Us | Health Board | Advertising
Disease / Condition | Head Line News | Healthcare | Diagnostic | Alternative Medicine |
Health Game Zone


1999-2000 Thailabonline.com. All rights reserved. 
By using this information service,    you accept the terms of our Visitor Agreement. Please read it. 
The material on Thailabonline.com and iHealthsite.net are for informational purposes only and is not 
a substitute for medical advice or treatment for any medical conditions.   You should promptly seek 
professional medical care if you have any concern about your health, and you should always consult 
your physician before starting a fitness regimen.
”Thailabonline.com” and “ihealthsite.net” are trademarks of Crystal Diagnostics Co.,Ltd.